Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za 2019/2020

Správa o vzdelávaní počas mimoriadnej situácie 2019/2020

Inovovaný ŠkVP  ISCED 1  - 2019/2020

Inovovaný ŠkVP  ISCED 2  - 2019/2020

Inovovaný ŠkVP  ISCED 1 ŠT  - 2019/2020

Inovovaný ŠkVP  ISCED 1  - 2018/2019

Inovovaný ŠkVP  ISCED 2  - 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za 2017/2018

Rámcový učebný plán /RUP/ - Inovovaný ISCED 1 pre primárne vzdelávanie 

Rámcový učebný plán /RUP/ - Inovovaný  ISCED 2 pre nižšie stredné vzdelávanie

Dodatok č. 2 k ŠVP s účinnosťou od 1.9.2017 v bode č.1 platnosťou v 9. ročníku v šk. roku 2019/2020

Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov účinné od 1.januára 2020

Stupnica platových taríf nepedagogických zamestnancov účinné od 1.januára 2020

Zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov do platových  tried od 1. septembra 2019

Vzorový pracovný poriadok 2020 /MŠVVaŠ/

Inovovaný ŠVP pre 1. stupeň ZŠ a pre nultý ročník

Inovovaný ŠVP pre 2. stupeň ZŠ

Dodatok č. 7 k  ŠVP pre ZŠ s platnosťou od 1.9.2020

Vzdelávacie štandardy pre 1. stupeň ZŠ  podľa iŠVP

Vzdelávacie štandardy pre 2. stupeň ZŠ podľa iŠVP

Vnútorný poriadok školy

Vnútorná smernica kontinuálneho vzdelávania

Národný štandard finančnej gramotnosti

ŠKD - výchovný program

Plán práce výchovnej poradkyne

Plán práce koordinátora prevencie drogových závislostí 

Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy