Základná škola Komenského 4 v Sečovciach

                             srdečne pozýva deti a ich rodičov a známych                                                                 

                                     na Dni otvorených dverí,

                                                              ktoré budú spojené so slávnostným

zápisom do 1.ročníka ZŠ pre školský rok 2010/2011.

Dátum: 16.1.2010  - 17.1.2010

v budove základnej školy v čase od 14.00 do 17.00 hod.

Milí rodičia ,naša základná škola ponúka:

Ø      Kvalifikovaných pedagógov a vychovávateľov

Ø      Rozvoj talentu a nadania detí v umeleckej, rozumovej a športovej oblasti

Ø      Individuálny prístup k slabším a začleneným žiakom

Ø      Od 1. ročníka cudzí jazyk ako povinný predmet

Ø      Moderné inovatívne formy vyučovania využitím IKT na vysokej  odbornej úrovni

Ø      Učebne pre vyučovanie informatickej, hudobnej a výtvarnej výchovy, chemické a fyzikálne laboratórium

Ø      Tvorivú atmosféru v triedach, učenie hrou

Ø      Široký výber záujmových krúžkov na vyplnenie voľného času detí zameraných na šport, počítače, ručné práce, tanec, rôzne školské akcie pre žiakov a rodičov

Ø      Školský klub detí Srdiečko

Ø      Internetovú žiacku knižku a vlastnú internetovú stránku

Ø      Kvalitnú prípravu na školské a mimoškolské súťaže a olympiády

Ø      Využívanie telocviční, atletického areálu, viacúčelového ihriska, futbalového ihriska

Ø      Spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologického  a špeciálno-pedagogického poradenstva

Ø      Školy v prírode, školské výlety, tematické exkurzie

Ø      Úzku spoluprácu s rodičmi v rámci Združenia rodičov

My sa na Vás veľmi tešíme,  a preto sa príďte  pozrieť na nás a našu školu. Čaká Vás milé prekvapenie vo forme zábavného putovania po našej škole.

                                                                                                       Vedenie ZŠ

P.s. Tešíme sa aj na tých, ktorí chcú len vidieť v akých podmienkach sa vzdelávajú naši žiaci!