VITAJTE NA STRÁNKACH ZŠ SEČOVCE, UL. KOMENSKÉHO 707/4

Kontakty:

 Adresa:  E-mail:       skola@zsseckom.onmicrosoft.com  
 ZŠ Sečovce, Ul. Komenského 707/4   Tel.:   056/ 678 21 87 , 056/ 668 28 20
 078 01  SEČOVCE    
 Učtáreň - finančná, personálna - mzdová   Tel./Fax:   056/ 678 21 87 , 056/ 678 45 22      
 Školská jedáleň /Ing. Pipová Katarína - vedúca ŚJ/  Tel.:         056/ 678 25 49
 Elokované pracovisko - Ul. nová

 Tel.:

        056 / 668 92 20

 Vedenie školy: 

 Mgr. Tóthová Slavka - riaditeľka školy /RŠ/

 Tel.:

        0907 915 169

 Mgr. Maszkáľová Eva - zástupkyňa RŠ pre prim. vzdel. /1.-4./  Tel.:         056/ 668 28 20  
 Mgr. Kožuchová Alena  - zástupkyňa RŠ pre nižšie sek. vzdel. /5.-9./  Tel.:         056/ 668 28 20  
 IČO:   17071097       DIČ:  2020992424

 

Od 1.1.2021 má naša škola nové webové sídlo www.zskomsec.edulife.sk, na ktorom sa bude priebežne pracovať. 

 _______________________________________________________________________________

Posledná aktualizácia:  26. 2. 2021 - piatok

                

OBNOVENIE VYUČOVANIA NA 1. STUPNI ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

 

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021 vydaným v súlade s opatreniami na celonárodnej úrovni v zmysle COVID AUTOMATU, ako aj v súlade s aktuálne platným uznesením vlády SR č. 77/2021 z 5. februára 2021 mesto Sečovce, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení na svojom území rozhodlo, že dňa 1. marca 2021 sa obnovuje  vyučovanie na prvom stupni Základnej školy, Komenského 707/4, Sečovce.

 

Podmienkou nástupu žiaka na vyučovanie bude povinnosť odovzdať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénovým testom aspoň jedného z rodičov alebo zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti so žiakom nie starším ako 7 dní.

 

Žiak musí prísť do školy v sprievode zákonného zástupcu, ktorý prinesie vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti alebo ho vyplní v škole.

 

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, škola neurčuje podmienky nástupu dieťaťa do školy, ale riadi sa nariadeniami ministerstva školstva a COVID AUTOMATOM. Povinnosťou školy je dodržiavať tieto nariadenia a vyžadovať pri nástupe dieťaťa do školy vyhlásenie o bezinfekčnosti a preukázanie negatívneho testu jedného z rodičov alebo zákonného zástupcu. Bez splnenia týchto dvoch povinností nebude žiak môcť nastúpiť do školy, ale ostáva doma tak, ako pri nemoci. Z personálnych a technických dôvodov nie je možné zabezpečiť takýmto žiakom dištančné vzdelávanie. Povinnosťou každého žiaka bude dobrať si učivo samostatne.

 

Žiaci druhého stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

 

Tlačivo: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti

 

22. 2. 2021

 

JARNÉ PRÁZDNINY

 

Vážení rodičia v dňoch od 22.-26.2.2021 sú  „JARNÉ PRÁZDNINY“. V tomto týždni nebude prebiehať dištančné vyučovanie na I. a II. stupni.  O ďalších zmenách Vás budeme informovať

 

8. 2. 2021

 

INFORMÁCIE PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV

 

VÁŽENÍ RODIČIA,

 

pomaly sa blíži čas, keď budeme spolu s Vami riešiť zápis Vášho dieťaťa do 1. ročníka základnej školy. 

 

Chceme, aby bolo Vaše dieťa v našej škole šťastné,  spokojné a samozrejme, aby sa mu darilo. Hlavným predpokladom, pre zvládnutie požiadaviek základnej školy na požadovanej úrovni je jeho psychická, emočná a sociálna zrelosť.

 

Vzhľadom na súčasné obmedzené možnosti priamej komunikácie týkajúcej sa toho, či Vaše dieťa je v tomto čase spôsobilé pre zaradenie do prvého ročníka, rozhodli sme sa v spolupráci s CPPPaP v Trebišove /psychologická poradňa/ uverejniť na našej stránke pracovný list, ktorý Vám môže byť nápomocný pri posúdení školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa a zároveň môže byť pre Vás inšpiratívny v zmysle, na čo sa pri príprave Vášho dieťaťa zamerať, čo podporovať, ktoré spôsobilosti rozvíjať.

Viac v prílohe.  

DOTAZNÍK - JE VAŠE DIEŤA ZRELÉ PRE ZARADENIE DO ZŠ?

 

5. 2. 2021

 

OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV A ŽIAKOV 0. AŽ 4. ROČNÍKA 

 

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa našej školy a odporúčania RÚVZ Trebišov oznamujeme zákonným zástupcom a žiakom 0. až 4. ročníka, že od 08. 02. 2021 až do odvolania pokračujeme v dištančnom vzdelávaní.

Harmonogram pre testovanie ostáva v platnosti, ak by ho chcel niekto využiť.

 

28. 1. 2021

 

OZNAM PRE ŽIAKOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

 

Riaditeľstvo Základnej školy Komenského 707/4 Sečovce oznamuje  zákonným zástupcom a žiakom, že výpis hodnotenia za 1. polrok školského roka 2020/2021 bude na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR  odovzdaný po návrate do školy .

 

28. 1. 2021

 

OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV A ŽIAKOV 9. ROČNÍKA

 

Riaditeľstvo Základnej školy Komenského 707/4 Sečovce oznamuje  zákonným zástupcom a žiakom 9. ročníka, že MŠVVaŠ zverejnilo  rozhodnutie ministra z 26.1.2021 k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na strednej škole.

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-1-2021

 

18. 1. 2021

 

Usmernenie - polročné hodnotenie žiakov

Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v školskom roku 2020/2021

Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v prílohe a na nasledujúcom odkaze Usmernenie MŠVVaŠ k priebežnému a celkovému hodnoteniu žiakov v školskom roku 2020/2021.     

Príloha: Usmernenie k polročnému hodnoteniu 

 

15. 1. 2021

 

OZNAM PRE ŽIAKOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

 

Riaditeľstvo Základnej školy Komenského 707/4 Sečovce oznamuje žiakom a zákonným zástupcom, že na  základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu pokračujeme od 18. januára 2021 vo všetkých ročníkoch v dištančnom vzdelávaní.

 

8. 1. 2021 

 

OZNAM PRE ŽIAKOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

 

Riaditeľstvo Základnej školy Komenského 707/4 Sečovce oznamuje žiakom a zákonným zástupcom, že na  základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 11. januára 2021 sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie.

Od 11.1.2021 vo všetkých ročníkoch bude vyučovanie realizované dištančným spôsobom. Formy a podmienky dištančného vzdelávania budú oznámené triednymi učiteľmi a na www.bezkriedy.sk.

 

31. 12. 2020 

 

Oznam

 Od 1.1.2021 bude mať naša škola nové webové sídlo www.zskomsec.edulife.sk , na ktorom sa bude priebežne pracovať. 

 

18. 12. 2020 

 

Oznam o vianočných prázdninách

Riaditeľstvo Základnej školy, Komenského 707/4, Sečovce oznamuje rodičom, zákonným zástupcom a žiakom, že vianočné prázdniny sa začínajú v pondelok 21. decembra 2020 a potrvajú do piatka 8. januára 2021. Pravidelné školské vyučovanie sa začne v pondelok 11. januára 2021.

 

11. 12. 2020 

POLICAJTI V NAŠOM MESTE“výtvarná súťaž

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach v spolupráci s okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Trebišove pripravilo pre deti Košického kraja výtvarnú súťaž pod názvom „Policajti v našom meste“.

Do okresného kola sme zaslali v II. kategórii 5 prác z 1.A triedy (Mgr. Kutný), 5 prác z 2.A triedy (PaedDr. Danková) a 6 prác v III. kategórii z 3.A triedy (Mgr. Sojková).

Do krajského kola , ktoré sa uskutoční od 8.12.2020 do 16.12.2020, postúpila práca žiačky Štefánie Leškovej z 2.A triedy. Za prácu môžete zahlasovať prostredníctvom facebookovej stránky Polícia SR- Košický kraj.  

Števke držíme palce a želáme, čo najlepšie umiestnenie na krajskom kole a zároveň ďakujeme všetkým zapojeným žiakom i pedagógom za vzornú reprezentáciu našej školy.

 

Jedálny lístok /14. 12. - 18. 12. 2020/

 

8. 12. 2020 

                                                     O Z N A M   

 

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, oznamujeme Vám, že po dohode so zriaďovateľom všetci žiaci 2. stupňa našej školy sa budú naďalej vzdelávať dištančne. 

 

4. 12. 2020 

Jedálny lístok /7. 12. - 11. 12. 2020/

 

2. 12. 2020 

                                 ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY.

Aj v tomto šk. roku sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodného projektu pod názvom Záložka do knihy spája školy.

S partnerskou školou sme si vymenili záložky, ktoré naši žiaci usilovne vyrábali, aby potešili žiakov zo Základnej školy s materskou školou z Hontianskych Moraviec. Aj ich záložky urobili radosť žiakom a poslúžia im na hodinách čítania, literatúry i v pripravovanom medzitriednom projekte Trieda číta triede.

 

27. 11. 2020 

Jedálny lístok /30. 11. - 4. 12. 2020/

 

27. 11. 2020 

Škola v prírode

V dňoch od 21. septembra do 25. septembra 2020 sa žiaci 1. až 9. ročníka zúčastnili v ŠKOLE V PRÍRODE  v TATRANSKEJ POLIANKE vo VYSOKÝCH TATRÁCH.  Ubytovaní sme boli vo vile HOREC, ktorá je súčasťou hotelového komplexu hotela HUBERT. Hotel sa nachádza v nádhernom tatranskom prostredí, kde sme strávili nezabudnuteľné chvíle. Ku komplexu patrí aj MINI ZOO, kde sa deti zoznámili aj s lamou, škótskou kravou, pávom a deti si aj vyskúšali ako je sedieť v sedle na koníkoch. Večere sme trávili v plne vybavenej špeciálnej herne a v spoločenskej miestnosti, kde nechýbal biliardový stôl, stolný tenis, hokejový stôl a iné. V exteriéri areálu bolo volejbalové a detské ihrisko s veľkým množstvom atrakcií. Čo by bolo za ŠvP, keby sme počas pobytu nešli aj na nejakú túru. Absolvovali sme pešiu túru na HREBIENOK  a na druhý deň nás  vláčik vyviezol na Štrbské Pleso na celodenný výlet. Po túrach sme si jeden deň vyhradili na wellness pobyt v hoteli, kde sa deti v bazéne a vo vírivke do sýtosti vyšantili a zregenerovali svoje sily.  Okrem toho sme cestou domov navštívili MÚZEUM TANAPU a prekrásny KEŽMARSKÝ HRAD s obhliadkou celého historického mesta. Už sa tešíme na budúci rok, na ďalšiu ŠvP a  ďalšie nové nezabudnuteľné zážitky, ktoré v nej prežijeme....  /fotoalbum/

Lyžiarsky výcvik – Ľubovnianske kúpele

V školskom roku 2019/20 sa žiaci  našej školy zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu. Za miesto pobytu sme zvolili penzión DINDA v lyžiarskom  stredisku Ľubovnianske kúpele. Kurzu sa zúčastnilo 19 žiakov zmiešaných ročníkov, 3 pedagogickí pracovníci – Mgr. J. Štecinová, Mgr. M. Jenčo, Mgr. P. Béreš a zdravotníčka Mgr. S. Marcinková. Lyžiarsky výcvikový kurz prebiehal podľa výcvikového plánu a splnil svoj cieľ. Podmienky na lyžovanie boli veľmi dobré, svah bol vždy upravený. Počasie sa rozhodlo, že nám ukáže všetky svoje tváre, a tak sme zažili mráz,  hmlu ale aj pekné slnečné počasie.  Všetci sa veľmi zodpovedne učili a zdokonaľovali v lyžovaní. Najväčší pokrok zaznamenali tí žiaci, ktorí  sa v pondelok prvý krát učili lyžovať, ale na konci už takmer všetci  dokázali bezpečne zlyžovať celý svah. Žiaci majú veľa pekných zážitkov  z lyžovania. Smutní sme boli jedine z toho, že bol aj  „maród“ ako býva zvykom. Veríme, že naši žiaci nezanevrú na lyžovanie a zimné športy. /fotoalbum/

 

2. 11. 2020 

 

O Z N A M   

 

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, žiadame Vás, aby ste pri nástupe žiakov do školy od 3.11.2020 odovzdali vyplnené nové tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu.

 

Tlačivo: Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu

 

29. 10. 2020 

Jedálny lístok /3. 11. - 5. 11. 2020/

 

26. 10. 2020 

 

Pokyny pre žiakov a zákonných zástupcov od 26. 10. 2020

 

Pokyny pre učiteľov od 26. 10. 2020

 

Zmena termínu jesenných prázdnin:

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termínoch 30. októbra /piatok/ a 2. novembra /pondelok/, 6. novembra /piatok/ a 9. novembra /pondelok/ 2020.

 

23. 10. 2020 

O Z N A M

         Riaditeľstvo ZŠ Komenského 707/4, Sečovce na základe nariadenia Úradu vlády SR a MŠVVaŠ  oznamuje, že od 26. októbra 2020 vyučovanie pre žiakov 5. až 9. ročníka prebieha dištančne do 27. novembra 2020.  

Vyučovanie pre žiakov 1. až 4. ročníka je povinné.

ŠKD v prevádzke nebude.

Obedy budú vydávané v ŠJ v čase od 11,00 do 11,30 hod.

Prípadné zmeny budú oznámené.  

V Sečovciach 23.10.2020                                  Mgr. Slavka Tóthová

                                                                                  riaditeľka školy

12. 10. 2020 

                                     USMERNENIA PLATNÉ OD 12. 10. 2020:

 

Usmernenia platné od 12. 10. 2020

Vyhlásenie zákonného zástupcu

Vyhlásenie zamestnanca

 

Zelená fáza:

· V škole nie je žiaden podozrivý žiak, alebo zamestnanec.

· V škole je jeden alebo viac detí alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia na COVID-19 ale ani jeden žiak/zamestnanec nie je   

   pozitívny.

 

Žiaka alebo zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár.

 

Zamestnanci:

· Predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a  

  sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

· PZ/OZ nosí rúško vo všetkých priestoroch školy.

· V triedach zabezpečia časté vetranie.

 

Zákonný zástupca: 

· Nevstupuje do budovy školy.

· Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane 

  víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako päť pracovných (víkendy a 

  sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a 

  dorast.

 

Žiaci 1. a 2. stupňa: 

· Nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, 

· Výnimku z nosenia rúšok platí pre nepočujúcich, autistické deti či deti s mentálnymi poruchami. 

 

Výchovno-vzdelávací proces: 

· Prebieha v nezmenenej forme. 

· Telesná a hudobná výchova sa realizuje teoretickou formou. 

· Škola v prírode (ani dennou formou), lyžiarske výcviky, exkurzie, výlety, besiedky, atď. sa nerealizujú. 

· Krúžková činnosť pre žiakov sa nerealizuje. 

· Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka ZŠ, podľa zákona 440/2015 Z. z., §58 písmeno p.) sa môže 

  realizovať do dvoch mesiacov od skončenia mimoriadnej situácie.  

 

· Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej 

  osoby. 

 

· Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní ÚVZ SR a založené na princípe

                                                   R O R  -   Rúško, Odstup, Ruky

 

18. 9. 2020 

                                  USMERNENIA PLATNÉ OD 16. 09. 2020:

 

Usmernenia platné od 16. 09. 2020

Vyhlásenie zákonného zástupcu

Vyhlásenie zamestnanca

 

Zelená fáza:

· V škole nie je žiaden podozrivý žiak, alebo zamestnanec.

· V škole je jeden alebo viac detí alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia na COVID-19 ale ani jeden žiak/zamestnanec nie je   

   pozitívny.

 

Žiaka alebo zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár.

 

Zamestnanci:

· Predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a  

  sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

· PZ/OZ majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško 

  alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

· V triedach zabezpečia časté vetranie.

 

Zákonný zástupca: 

· Nevstupuje do budovy školy

· Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane 

  víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako päť pracovných (víkendy a 

  sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a 

  dorast.

 

Žiaci: 

· Nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy (1.stupeň), kde prebieha výchovno-vzdelávací proces, ak nie  

  je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.  Žiaci 5. až 9. ročníka nosia rúška aj v triede.

28. 08. 2020 

                        Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

                                                            Vážení rodičia, milí žiaci! 

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční  02.0 9. 2020 o 9.00 a bude prebiehať v triedach.

Organizačné pokyny:

· žiaci sa neprezúvajú a pri vstupe do budovy školy musia mať na tvári rúško,

· rodičia majú vstup do školských priestorov zakázaný; žiaka 1. ročníka môže sprevádzať 1 zákonný zástupca,

· žiak odovzdá triednemu učiteľovi vyplnený  Zdravotný dotazník  a Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa   pred začiatkom nového školského roka 2020/2021,

· prosíme Vás o dodržiavanie všetkých hygienicko-epidemiologických nariadení.

 

Ďalšie informácie:

· vyučovanie dňa 02. 09. bude do 9,30,

· dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná,

· obedy v ŠJ sa budú vydávať od 3. 9. na základe záväznej prihlášky,

· vyučovanie podľa rozvrhu a činnosť ŠKD bude od 3. 9.,

· o organizácii výchovy a vzdelávania v čase od 3. 9. do 14. 9. 2020 Vás budeme informovať.

· všetky ďalšie informácie nájdete:   https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020/            

 

Želáme Vám všetkým úspešný štart do nového školského roka!

 

Príloha 1: Zdravotný dotazník

Príloha 2: Vyhlásenie zákonného zástupcu   

Príloha 3: Zápisný lístok na stravovanie v Školskej jedálni - 2020/2021 /záväzná prihláška/

25.8.2020 

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

Vážení rodičia,

pri prvom nástupe žiaka do základnej školy je nutné predložiť zdravotný dotazník (príloha 1) a vyhlásenie zákonného zástupcu (príloha 2), ktoré si môžete vytlačiť a vyplnené odovzdať triednemu učiteľovi 2.9.2020. Tlačivá je možné si vyzdvihnúť aj v budove školy v termíne od 27.8.2020 do 31.8.2020. Ďalšie pokyny o organizácií vyučovacieho procesu budú v priebehu niekoľkých dní zverejnené.

Príloha 1: Zdravotný dotazník

Príloha 2: Vyhlásenie zákonného zástupcu 

19.6.2020 

OZNAM K OTVÁRANIU ŠKOLY OD 22.6.2020

Na základe zisťovaného záväzného záujmu o nástup do školy u zákonných zástupcov žiakov 1. až 9. ročníka oznamujeme, že vyučovanie sa dňa 22. 06. 2020 nezačne z dôvodu nízkeho záujmu. Základná škola bude pre všetky deti otvorená 29. júna 2020 (odovzdávanie učebníc) a 30. júna 2020 (odovzdávanie vysvedčení). V deň nástupu do školy musí mať každý žiak podpísané „Vyhlásenie“, ktoré je na webovej stránke školy. 

V Sečovciach, 19. 06. 2020                                                                                     Mgr. Slavka Tóthová, riaditeľka školy

Príloha: Vyhlásenie 

5.6.2020

OZNAM: Riaditeľstvo Základnej školy, Komenského 4 v Sečovciach oznamuje, že so súhlasom zriaďovateľa  prerušuje výchovno - vzdelávací proces od 08. 06. 2020 do odvolania z dôvodu nízkeho záujmu rodičov o vzdelávanie detí. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou.

26.5.2020

Obnovenie školského vyučovania pre žiakov 0. - 5. ročníka:  Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu, o obnovení školského vyučovania od 1.6.2020 v základných školách na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého a prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok, zo dňa 22.5.2020 sme vypracovali nasledujúce dokumenty, ktoré je potrebné si prečítať a vyhlásenie vyplniť a doniesť v pondelok 01.06.2020 so sebou do školy.  

Dokumenty na stiahnutie:

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov 1. až 5. ročníka

Príloha č. 1 Vyhlásenie 

27.4.2020

POĎAKOVANIE SPOLOČNOSTI SANDING s.r.o. - Týmto ďakujeme spoločnosti SANDING s.r.o., špeciálne majiteľovi a konateľovi pánovi Ing. Andrejovi Blanárikovi, že nám pomohli zaviesť do školy bezplatne Office 365 a Microsoft Teams. Informácie o spoločnosti nájdete na https://sanding.sk/

24.4.2020

Záverečné hodnotenie žiakov našej školy v školskom roku 2019/2020 - usmernenie

8.4.2020

Zápis žiakov do 1. ročníka: Vedenie Základnej školy Komenského 4 v Sečovciach oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční od 15. apríla do 17. apríla 2020, vždy od 15:00 do 17:00 hod. v priestoroch školy. K zápisu je potrebné priniesť: 1. rodný list dieťaťa, 2. občiansky preukaz zákonného zástupcu, 3. splnomocnenie od zákonného zástupcu, ktorý sa zápisu nezúčastní. Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa bude konať až do 30. apríla 2020. V prípade zmeny Vás budeme informovať na stránke školy.

Zákonný zástupca si môže stiahnuť na našej webovej stránke potrebné dokumenty na zápis a tie následne:
a) poslať mailom na mailovú adresu: zssec@stonline.sk alebo
b) hodiť do schránky pri zadnom vchode alebo
c) osobne priniesť do školy v čase 8:30 až 11:00.
Ak si zákonný zástupca nemôže dokumenty stiahnuť, tak si ich môže vyzdvihnúť v škole každý deň do 30. 04. 2020 od 8:30 do 11:00 a v dňoch od 15. 04. 2020 do 17. 04. 2020 aj v čase od 15:00 do 17:00.

Dokumenty na stiahnutie potrebné k zápisu /formáty WORD/:

- Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka

- Dotazník k zápisu do 1. ročníka

- Splnomocnenie k zápisu do 1. ročníka

- Žiadost o odklad

 

Dokumenty na stiahnutie potrebné k zápisu /formáty PDF/:

- žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka  

- dotazník k zápisu do 1. ročníka 

- splnomocnenie k zápisu do 1. ročníka

-sss  

-ssssss

-ssssss

-   ccc

Oznam pre rodičov a žiakov: Oznamujeme žiakom a rodičom, že úlohy na samoštúdium počas prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu nájdete v záložke "Domáce úlohy pre žiakov". Od pondelka do piatku môžete sledovať aj vysielanie na"Dvojke" v čase od 9:15 do 10:45.

25.3.2020

Opatrenia Ministerstva školstva VVaŠ zo dňa 24.3.2020                     Učíme na diaľku - www.ucimenadialku.sk

Oznam: Prerušenie vyučovania - školy ostanú zatvorené do odvolania - opatrenie MŠVVaŠ 

Oznam: ZRUŠENÉ - Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka Testovanie 9 - 2020  

Oznam: Zákonný zástupca žiaka podá prihlášku na štúdium na stredné školy riaditeľovi základnej školy do 15.mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladovať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Bližšie informácie môžete získať na telefónnom čísle školy.

Oznam: Rodičia a žiaci školy môžu komunikovať so školskou psychologičkou Mgr. Michaelou Polákovou každý deň od 9:00 do 13:00 na telefónnom čísle 0918 247 120 a taktiež komunikovať so školskou špeciálnou pedagogičkou Mgr. Jaroslavou Farkašovou každý deň od 9:00 do 13:00 na telefónnom čísle 0917 669 148.

 

Keď dôjde k zmene termínov alebo spôsobu zápisu, tak budeme na stránke o tom informovať a dokumenty aktualizovať!

13.3.2020

Oznam: Prerušenie vyučovania - od 16.marca 2020 do 27.marca 2020 /vrátane/ bude škola zatvorená - Usmernenie MŠVVaŠ SR 

Oznam pre rodičov a žiakov:  Dôrazne žiadame všetkých žiakov školy o dodržiavanie opatrení súvisiacich s koronavírusom. Úlohy žiakom budú zadávané prostredníctvom e-mailových adries pre 1.-4. ročník a prostredníctvom portálu pre žiakov a rodičov www.bezkriedy.sk pre 5.-9. ročník. Rodičia môžu konzultovať zadávané úlohy s vyučujúcimi počas pracovných dní od 8:00 do 12:00 telefonicky, e-mailom alebo cez portál www.bezkriedy.sk. Rodičov žiadame o dôslednú kontrolu dodržiavania opatrení, ktoré súvisia so šírením koronavírusu a plnenia zadaných úloh. 

12.3.2020

Riaditeľské voľno - 13.3.2020 /piatok/

Usmernenie MŠVVaŠ SR č. 3 k šíreniu koronavírusu /zo dňa 10.3.2020/

ZŠ Komenského 4 Sečovce - USMERNENIE k zabezpečeniu preventívnych opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu

Ministerstvo školstva - Druhé usmernenie ku koronavírusu 

Jedálny lístok ŠJ od 9.3.2020 /pondelok/ do 13.3.2020 /piatok/

12.3.2020

Zrušené - Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka Testovanie 9 - 2020 

 - minuloročné testy 

 

15.12020

Polročné prázdniny -  3.februára 2020 /pondelok/. Vyučovanie sa začne v utorok 4. februára 2020.

"Daruj Vianoce 2019" - grantový program Nadácie Orange    /fotky/

17.12.2019 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk, rok 2018/2019

Vianočné prázdniny budú od 23.12.2019 /pondelok/ do 7.1.2020 /utorok/. Vyučovanie sa začne 8.1.2020 /streda/.

Pridané nové fotoalbumy v šk. roku 2019/2020

Pozvánka na VIANOČNÚ  AKADÉMIU - 17.12.2019 /utorok/

 

Jesenné prázdniny - od 30.10.2019 /streda/ do 1.11.2019 /piatok/. Vyučovanie sa začne v pondelok 4.11.2019.

1.november 2019 - Deň pracovného pokoja.

 

Testovanie 5  - sa uskutoční 20.11.2019 /streda/ - informácie pre rodičov a žiakov 5. ročíka ZŠ

Základné informácie

Minuloročné piatacké testy          /na zverejnené testy T5 sa vzťahuje autorské právo/

26.8.2019 

Pozvánka na slávnostné otvorenie nového školského roka

Riaditeľstvo ZŠ Sečovce Ul. Komenského 4 oznamuje a srdečne pozýva svojich žiakov na  slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020, ktoré  sa uskutoční 2.9.2019 - pondelok o 9.00 hod. pred budovou školy. Tešíme sa na spoločné stretnutie po letných prázdninách!

31.5.2019

Výsledky 58. PHŽ /tabuľky na stiahnutie - atletika, futbal, hádzaná, celkové výsledky/

Veľkonočné prázdniny - budú od 18.4.2019 /štvrtok/ do 23.4.2019 /utorok/. Vyučovanie sa začne v stredu 24.4.2019.

Príjemné prežitie veľkonočných prázdnin!

5.4.2019

Slávnostný zápis do 1. ročníka

Dňa 7.4.2019 /nedeľa/ od 14.00 hod. sa uskutoční na našej škole slávnostný zápis budúcich prvákov pre  školský rok 2019/2020 

/narodené deti  od  1.9.2012 do 31.8.2013/.

Tešíme sa na Vašu účasť na slávnostnom zápise. 

Zápis do 1. ročníka je do 30.apríla 2019.

Pri zápise je potrebné predložiť občiansky prekaz zákonných zástupcov dieťaťa a jeho rodný list. 

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka Testovanie 9 - 2019 sa uskutoční 3. apríla 2019 /streda/.

Náhradný termín testovania 9-2019 sa uskutoční 16. - 17. apríla 2019 /utorok - streda/.

Testovanie 9 - 2019    -  základné informácie pre rodičov, harmonogram testovania  

 - špecifikácia testu z matematiky  /aj ukážky testov/

 - špecifikácia testu zo slovenského jazyka /aj ukážky testov/

 - minuloročné testy 

Úspechy našich žiakov:

Jaroslav Kucik /7.A/ - 1.miesto na okresnom kole matematickej súťaže PYTAGORIÁDA  P7. Pripravila p.uč. Mgr. Hallérová.

Lenka Škovranová /4.A/ - postup do celoslovenského kola Vesmír očami detí /výtvarná súťaž/, ktoré sa uskutoční v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. Odborná porota vybrala z 562 prác v každej kategórii 5 prác. Koordinátorka p. uč. PaedDr.  Danková.

Blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Budeme držať palce na postupových súťažiach.

Pozvánka na DOD /Deň otvorených dverí/ - 15.3.2019 - piatok od 9:00 - 12:00.

Tešíme sa na Vás!

 

POZVÁNKA 

Komenského latka - 11.ročník - súťaž jednotlivcov a škôl v skoku do výšky - kategória dievčatá a kategória chlapci:

sa uskutoční v piatok 22.3.2019 so začiatkom o 9.00 hod. v telocvični ZŠ Komenského Sečovce.

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka Testovanie 9 - 2019 sa uskutoční 3. apríla 2019 /streda/.

Náhradný termín testovania 9-2019 sa uskutoční 16. - 17. apríla 2019 /utorok - streda/.

Testovanie 9 - 2019    -  základné informácie pre rodičov, harmonogram testovania  

 - špecifikácia testu z matematiky  /aj ukážky testov/

 - špecifikácia testu zo slovenského jazyka /aj ukážky testov/

 - minuloročné testy 

Náš ples v ŠKD

Už siedmy rok sme v ŠKD mali ples, na ktorý sme sa veľmi tešili. Celý týždeň sme sa pripravovali, aby čaro plesu potešilo nás všetkých. Chystali sme výzdobu, stolovanie a zopakovali sme si aj spoločenské správanie.

Ples začal slávnostným nástupom a prvým tancom – valčíkom, ktorý vystriedal džajv ( anglicky-jive) chi, chi. Následne tango, makarena a množstvo disko-tancov. Obohatením plesu boli rôzne spoločenské súťaže ( stoličkový tanec, klobúkový atd.) Všetci sme sa zabávali a tešili z vydareného popoludnia v ŠKD. Ďakujeme za príjemné chvíle a tešíme sa na budúci rok.                                                                                                                          

Vianočné radosti

Aj my sme sa v ŠKD potešili z darčekov. Pod stromčekom si každý z nás našiel darček od kamaráta. Jednoducho, stačilo doma, v detskej izbe, prehľadať  hračky a vybrať malú pozornosť, ktorá poteší kamaráta. Vianočnú atmosféru umocnili aj koledy, ktoré sme si spoločne zaspievali. Prežili sme krásne popoludnie, plné radosti a šťastia.

Deti ŠKD

Jarné prázdniny - budú od 18.02.2019 /pondelok/ do 22.02.2019 /piatok/. Vyučovanie sa začne 25.02.2019 /pondelok/. 

14.12.2018

Vianočná akadémia - sa uskutoční 19.12.2018 /streda/ o 17.00 hod. v sále kultúrneho domu. Tešíme sa na Vašu účasť.

Vianočné prázdniny - budú od 22.12.2018 /sobota/ do 7.1.2019 /pondelok/. Vyučovanie sa začne 8.1.2019 /utorok/. 

Riaditeľské voľno - dňa 21.decembra 2018 /piatok/ riaditeľ školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. /školský zákon/ z organizačných a technických dôvodov. Vyučovanie nebude, ŠKD a ŠJ bude mimo prevádzky.

31.10.2018

Testovanie 5  - sa uskutoční 21.11.2018 /streda/ - informácie pre rodičov a žiakov 5. ročíka ZŠ

Minuloročné piatacké testy          /na zverejnené testy T5 sa vzťahuje autorské právo/

24.10.2018 - streda

Riaditeľské voľno - dňa 29.októbra 2018 /pondelok/ riaditeľ školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. /školský zákon/ z organizačných a technických dôvodov. Vyučovanie nebude, ŠKD a ŠJ bude mimo prevádzky.

30.október 2018 - štátny sviatok

Jesenné prázdniny budú od 31.10.2018 /streda/ do 2.11.2018 /piatok/. Vyučovanie sa začne v pondelok 5.11.2018.

25.5.2018  - piatok

Výsledky 57. PHŽ /tabuľky na stiahnutie - atletika, futbal, hádzaná, celkové výsledky/

18.5.2018 - piatok

Nová Smernica č. 03/2017 na vybavovanie sťažností a kontrola sťažností

Pozvánka na 57. ročník PHŽ /Poddargovské hry žiakov/

Na stiahnutie: Propozície a prihláška

57. ročník PHŽ sa uskutoční v dňoch 24.-25.mája 2018 v areáli ZŠ Ul. Komenského. 

Výsledky 56. PHŽ /tabuľky na stiahnutie - atletika, futbal, hádzaná, celkové výsledky/

 

Riaditeľské voľno - dňa 7.mája 2018 /pondelok/ riaditeľ školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. /školský zákon/ z technických dôvodov. Vyučovanie nebude, ŠKD a ŠJ bude mimo prevádzky.

 

2. miesto na okresnom kole v hádzanej dievčat - Trebišov   24.4.2018

Úspešné družstvo dievčat na okresnom kole v hádzanej - Kuciková Mária,  Hrbánová Mária, Hrušovská Natália, Krupšová Katarína, Lambertová Laura, Rožoková Kamila, Dobošová Viktória /všetky 9.A/, Bakšiová Simona /6.A/, Marcinová Patrícia, Maťašová Lívia, Szijártóová Šarlota /vš. 5.A/

Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

20.4.2018 - piatok

 

 

V piatok 6.4.2018 z organizačných dôvodov riaditeľ školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno - vyučovanie nebude.

Veľkonočné prázdniny budú - od 29.3.2018 /štvrtok/ do 3.4.2018 /utorok/.

Vyučovanie sa začne v stredu 4.4.2018.

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, príjemné prázdniny všetkým žiakom školy a rodinám praje kolektív zamestnancov ZŠ Sečovce Ul. Komenského.

 

POZVÁNKA 

Komenského latka - 10.ročník - súťaž jednotlivcov a škôl v skoku do výšky - kategória dievčatá a kategória chlapci:

sa uskutoční v piatok 23.3.2018 so začiatkom o 9.00 hod. v telocvični ZŠ Komenského Sečovce.

 

Úspechy našich žiakov - udelená pochvala riaditeľom školy za vzornú reprezentáciu školy:

Pytagoriáda - matematická súťaž okresné kolo:

Wenzelová Nikola - 5A - úspešná riešiteľka 

Kucik Jaroslav - 6.A - úspešný riešiteľ

 

Dejepisná olympiáda - okresné kolo:

Marunič Adam - 9.A - úspešný riešiteľ

Kucik Jaroslav - 6.A - úspešný riešiteľ

 

Biblická súťaž:

3. miesto družstvo v A kategórii v zložení: Bicák Lukáš, Talian Tadeáš, Muľarová Kristína

 

 

Pozvánka na DOD /Deň otvorených dverí/ - 16.3.2018 - piatok od 9:00 - 12:00.

Tešíme sa na Vás.

 

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka Testovanie 9 - 2018 sa uskutoční 21. marca 2018 /streda/.

Náhradný termín testovania 9-2018 sa uskutoční 5.apríla 2018 /štvrtok/.

Testovanie 9 - 2018    -  základné informácie pre rodičov, harmonogram testovania  

 - špecifikácia testu z matematiky  /aj ukážky testov/

 - špecifikácia testu zo slovenského jazyka /aj ukážky testov/

 - minuloročné testy

 

 

 Jarné prázdniny budú 1 týždeň: od 26.2.2018 /pondelok/ do 2.3.2018 /piatok/. Vyučovanie sa začne 5.3.2018 /pondelok/.

 

Polročné hodnotenie - výpisy klasifikácie prospechu a správania za I. polrok  budú žiakom vydané v stredu 31.1.2018.

Polročné prázdniny - budú 2.2.2018 /piatok/. Vyučovanie nebude, ŠKD a ŠJ bude mimo prevádzky.

Nové fotoalbumy na webe:

Naše aktivity: september - december 2017:

Exkurzia v Osvienčime  /Mgr. Béreš Peter/

Dňa 14. 9. 2017  žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ Komenského v Sečovciach, ale aj učitelia a priatelia školy absolvovali 1-dňovú exkurziu v Poľsku s hlavným cieľom – navštíviť múzeum v Osvienčime. Náš autobus vyrazil zo Sečoviec o 4:30 ráno.  Po dlhej ceste sme došli do mesta Osvienčim, kde sme sa prihlásili u našich sprievodcov, ktorí nás privítali a vybrali sme sa na 6 hodinovú exkurziu do neslávne známeho koncentračného tábora. Prezreli sme si priestory celého Auschwitzu a Birkenau, kde sme sa oboznámili nielen s konkrétnymi prípadmi, ale aj s tým, čo všetko sa tam dialo počas 2. svetovej vojny. Našich žiakov to zaujímalo, boli pozorní, dokonca boli aj pochválení za výdrž. Bol to pre nás silný zážitok a všetci veríme, že sa už nikdy nezopakuje to, čo sa dialo práve tam. Po náročnom dni sme sa po exkurzii presunuli k autobusu a vydali sme sa na cestu domov, ktorá trvala o niečo dlhšie ako sa predpokladalo. Domov sme došli vo večerných hodinách, kde žiakov už netrpezlivo očakávali rodičia. S výletom do Poľska boli spokojní nielen žiaci, ale aj ostatní zúčastnení. Ďakujeme vedeniu našej školy, že nám umožnili takúto exkurziu za hranice nášho štátu a taktiež za finančnú pomoc.

MISIA MODRÁ PLANÉTA  /Mgr. Sojková M./

Na začiatku školského roka  2017/2018 nezisková organizácia EDULAB vyhlásila projekt MISIA MODRÁ PLANÉTA. Projekt bol zameraný na environmentálnu výchovu, plnenie enviromisií, ktoré sa týkali odpadu, dopravy, energie a životného štýlu. Aj naša škola sa do projektu zapojila dvoma triedami. Na ulici Komenského to bola trieda  4. A pod vedením p. učiteľky  M. Sojkovej a na ulici Novej to bola 3. B pod vedením p. učiteľky S. Sojkovej. Posledným  krokom projektu bolo zrealizovanie  základne a prezentácia pred ostatnými žiakmi školy. Vďaka projektu si žiaci doplnili informácie o jednotlivých enviromisií a prehĺbili vzájomnú komunikáciu v skupinách.                                                                                                                                                                              

Misia modrá planéta  /Mgr. Sojková S./

  V tomto školskom roku nezisková organizácia EDULAB uskutočnila projekt pod názvom Misia modrá planéta s Kozmixom. Týmto projektom sledovala dva ciele. V prvom rade  kvalitné vzdelávanie v oblasti environmentálnej témy, kde žiaci mali možnosť zažiť zaujímavé a motivujúce vyučovanie, a v druhom rade smerovala nielen k porozumeniu vzťahu človek -  príroda, ale aj k tímovej práci, ku kreativite a k zážitku z poznávania.

Autori tohto projektu oslovili školy a pedagógov, do ktorého sa zapojila aj ZŠ Komenského Sečovce. Keďže  každá škola a trieda má svoje špecifiká, mohla vykonať aj nutné zmeny v zadaniach, ktoré tento projekt publikoval. Základnú školu Komenského prezentovali dve  triedy - 3. B pod vedením tr. uč. Mgr. S. Sojkovej na Novej ulici, 4.A pod vedením tr.uč. Mgr. M. Sojkovej na Komenského ulici.

Obe triedy mali možnosť dlhšie sa venovať vzdelávacím aktivitám venovaných práve environmentálnej problematike. Žiaci sa naučili viac pracovať tímovo, osvojiť si pravidlá správania sa v prírode, vedeli diagnostikovať zmeny v prírode a získať vedomosti a zručnosti ako chrániť životné prostredie. Celý tento projekt priniesol žiakom a pedagógom pozitívny zážitok.

Návšteva škôlkárov MŠ na ulici Jarnej v našej škole /Mgr. Vincenčíková/

V rámci spolupráce našej  ZŠ a MŠ na ulici Jarnej, navštívili škôlkári našu školu, aby si pozreli výstavku ovocia, zeleniny a produktov z nich, ktorú už tradične pripravujú učiteľky 1.st. za účelom zdôrazniť význam ovocia a zeleniny pre naše zdravie.                                                                                        Potom sa už deti presunuli do I.A triedy, kde si spolu so žiakmi zaspievali a zatancovali. Prváci ukázali škôlkárom, čo všetko sa už v škole naučili a ani budúci prváci sa nedali zahanbiť a kratučkou rozprávkou s pesničkami a básničkami predviedli, že sa na školu svedomito pripravujú. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia. 

Perníkové popoludnie v ŠKD

Vianoce sú  sviatky, kedy si chystáme rôzne darčeky a prekvapenia  pre svojich najbližších. Aj v tomto školskom roku sme si v ŠKD  pripravili zaujímavé popoludnie -  zdobenie perníčkov. Poprosili sme mamičky, aby nám perníky upiekli a my sme ich podľa vlastnej fantázie  zdobili penou, ktorú nám prichystali tety kuchárky z  našej školskej jedálne. Každý z nás si aj zamaškrtil. To bolo radosti!

Už teraz sa tešíme na  ďalšie spoločné aktivity.   Mgr. Mária Sabanová - vychovávateľka ŠKD

16.11.2017 /utorok/

Testovanie 5  - sa uskutoční 22.11.2017 /streda/ - informácie pre rodičov a žiakov 5. ročíka ZŠ

 

Riaditeľské voľno - dňa 14.septembra  2017 /štvrtok/ riaditeľ školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. /školský zákon/ z organizačných dôvodov. Vyučovanie nebude, ŠKD a ŠJ bude mimo prevádzky.

 

15.6.2017

 

 

Prihlášku môžete stiahnuť tu.

 

14.6.2017

Ďakovný list udelený PaedDr. Marte Dankovej triednej učiteľke 2.A triedy ZŠ Komenského v SečovciachMinisterstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR za  osobný prínos a motiváciu žiakov v čitateľskej súťaži žiakov základných škôl / podpísaný ministrom školstva Petrom Plavčanom/.

Tento ďakovný list osobne bola prevziať pani učiteľka v Bratislave dňa 13.6.2017.

Ďakujeme pani učiteľke za vzornú reprezentáciu našej školy! /viď ďakovný list/

 

9.6.2017

Nový - Jedálny lístok ŠJ od  12.06.2017 /pondelok/ do 16.06.2017 /piatok/   

 

26.5.2017

Výsledky 56. PHŽ /tabuľky na stiahnutie - atletika, futbal, hádzaná, celkové výsledky/

 

19.5.2017

Pozvánka na 56. ročník PHŽ /Poddargovské hry žiakov/

Na stiahnutie: Propozície a prihláška

56. ročník PHŽ sa uskutoční v dňoch 25.-26.mája 2017 v areáli ZŠ Ul. Komenského. 

Z histórie Poddargovských hier žiakov    fotoalbumy

 

Veľkonočné prázdniny - od 13.4.2017 /štvrtok/ do 18.4.2017 /utorok/.

Vyučovanie sa začne v stredu 19.4.2017.

Príjemné prežitie veľnočných sviatkov a prázdnin.

Prázdniny v školskom roku 2016/2017  

 

28.3.2017

Nové fotoalbumy na webe

 

Krajské kolo dejepisnej olympiády 

Dňa 27.3.2017 sa uskutočnilo krajské kolo dejepisnej olympiády v Košiciach, ktorého sa zúčastnil aj žiak našej školy ADAM MARUNIČ z 8.A triedy. Po úspešnom okresnom kole v Trebišove /2. miesto/ nám Adam urobil radosť aj v Košiciach, kde skončil na 11. mieste z 20 súťažiacich, ale bol úspešným riešiteľom /získal 62 bodov/. Gratuľujeme a tešíme sa ďalšie úspechy.

 

23.3.2017

POZVÁNKA NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA - 1. - 2. apríla 2017 /sobota, nedeľa/

 

 

                    

 

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka Testovanie 9 - 2017 sa uskutoční 5.apríla 2017 /streda/.

Náhradný termín testovania 9-2017 sa uskutoční 20.apríla 2017 /utorok/.

Testovanie 9 - 2017    -  základné informácie pre rodičov, harmonogram testovania  

 - špecifikácia testu z matematiky  /aj ukážky testov/

 - špecifikácia testu zo slovenského jazyka /aj ukážky testov/

 - minuloročné testy

 

17.03.2017 /piatok/

Komenského latka 

Dńa 17.3.2017 sa uskutočnila v našej telocvični súťaž v skoku do výšky dievčat a chlapcov /9. ročník/ za účasti škôl: z Trebišova ZŠ MRŠ a ZŠ Komenského, zo Sečoviec ZŠ Obchodná a naša ZŠ Komenského. 

Výsledky - dievčatá: 1. m. Lacková Michaela - MRŠ, 2.m. Lučanská Simona - Kom. Trebišov, 3. m. Kožuchová Sára - MRŠ

Výsledky - chlapci: 1. m. Blahut Miroslav - Kom. Trebišov, 2. m. Toropila Simon - Kom. Trebišov, 3. m. Torkos Lukáš - Obch. Sečovce.

Našu školu reprezentovali: Dobošová Viktória, Hrbánová Mária, Lambertová Lenka, Balog Ivan, Balog Marián, Hrinda Samuel, Kelemen Štefan, Korpesio Matúš, Mosej Ivan.

 

03.03.2017 /piatok/

Jarné prázdniny budú 1 týždeň: od 06.03.2017 /pondelok/ do 10.03.2017 /piatok/. Vyučovanie sa začne 13.03.2017 /pondelok/.

 

21.02.2017 /utorok/

POZVÁNKA NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 02.03.2017 /štvrtok/

Dejepisná olympiáda - 2. miesto Adam Marunič 8.A

Dňa 14.2.2017 sa uskutočnil 9. ročník dejepisnej olympiády v CVČ Trebišov.. Olympiády sa zúčastnili aj traja žiaci našej školy: Samual Varga za 7. ročník a Timotej Maszkáľ a Adam Marunič za 8. ročník. A. Marunič vo svojej kategórii získal výborné 2. miesto a postupuje na krajské kolo /27.3.2017/ do Košíc. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a Adamovi držíme prsty na krajskom kole v Košiciach.  /Mgr. Béreš P./

 

16.02.2017 /piatok/

Pripravujeme: Deň otvorených dverí - 2.3.2017 /štvertok/  pre budúcich prvákov

 

02.02.2017 /štvrtok/

Polročné prázdniny - budú 3.2.2017 /piatok/. Vyučovanie nebude, ŠKD a ŠJ bude mimo prevádzky.

 

3.01.2017 /piatok/

Výchova k povolaniu v ŠKD

V našom ŠKD sme si pripravili zaujímavé popoludnie. Obávali sme sa, či úlohu zvládneme, lebo téma bola,  vytvoriť „Divoký účes“. Pri tvorbe účesov sme mali použiť zvláštne ozdoby, ktoré v bežnom živote denne používame, napríklad: slamky na limonády, ovocie, plasty, žinky na špongie, gumičky a pod.  To bola zábava! Boli sme všetci dokonalí. Po vyhodnotení sme sa s  jedinečnými účesmi na pamiatku odfotili. Zvíťazili sme všetci. A kto vie? Možno niektorí  z nás budú v budúcnosti  kaderníci.  /foto/

 

16.12.2016 /piatok/

Riaditeľské voľno - dňa 22.decembra 2016 /štvrtok/ riaditeľ školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. /školský zákon/ z organizačných a technických dôvodov. Vyučovanie nebude, ŠKD a ŠJ bude mimo prevádzky.

Vianočné prázdniny  budú od 23.12.2016 /piatok/ do 06.01.2017 /piatok/.

Veselé prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku  2017 Vám prajú zamestnanci školy!

Vyučovanie sa začne 09.01.2017 v pondelok. 

Voľné pracovné miesta 

02.12.2016

Naše úspešné družstvá.

Dňa 29.11.2016 CVČ v Sečovciach usporiadalo vedomostnú súťaž žiakov štvrtých ročníkov pod názvom Vesmír a slnečná sústava. Tejto súťaže sa zúčastnili aj dve družstvá žiačok našej 4.A triedy. Medzi šiestimi zúčastnenými družstvami sa umiestnili na veľmi pekných miestach. Timea Hrušovská so Sárkou Vargovou obsadili 2. miesto a Paťka Marcinová s Nikolkou Wenzelovou získali 3. miesto.

Dievčatám srdečne blahoželáme. /foto/ 

Zdravý životný štýl - výtvarná súťaž /CVČ Sečovce/

Úspechy našich žiakov: 1. miesto Lenka Škovránová, 2. miesto Sebastián Bambuch, 3. miesto Patrícia Balogová /foto/

Strelecká súťaž - Streľba zo vzduchovky - okresné kolo v Trebišove

Úspechy našich žiakov: 

1. miesto: Samuel Varga 7.A - postúpil na krajské kolo /kat. mladší žiaci/ 

 - Marián Bakši, Štefan Kelemen, Timotej Maszkáľ, Samuel Onuščák - reprenzentácia školy /kat. starší žiaci/ 

 

21.11.2016 /pondelok/

Testovanie 5  - 23.11.2016

 

11.11.2016 /piatok/

Riaditeľské voľno - dňa 18. novembra 2016 /piatok/ riaditeľ školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. /školský zákon/ z organizačných a technických dôvodov. Vyučovanie nebude, ŠKD a ŠJ bude mimo prevádzky.

 

4.11.2016 /piatok/

Strašidelné popoludnie v ŠKD     

 V našom Školskom klube detí sme si spoločne pripravili strašidelné popoludnie. Posledný deň pred jesennými prázdninami sme boli prezlečení za duchov, strašidlá, ježibaby, upírov a iné bytosti. Strašili sme po celej škole a nezabudli sme ani na vedenie školy, ktorých sme zdravili zaklínadlami a rôznymi čarami. Jasné, dostali sme aj sladké odmeny. Súťažili sme v zametaní gaštanov , v behu v ťažkých dospeláckych gumákoch, so zaviazanými očami sme sa vo dvojiciach  kŕmili lekvárom. Proste, zábava, ktorá vyvrcholila diskotékou. Hladní sme tiež neboli. Jarkovi a Tadeášovi rodičia  nás sponzorovali chutnou, voňavou pizzou. Bolo nám fajn. Tešíme sa na ďalšie aktivity v ŠKD.        /Mgr. Sabanová M./

Nové fotoalbumy na webe 

21.10.2016

Jesenné prázdniny budú od 28.10.2016 /piatok/ do 1.11.2016 /utorok/. Vyučovanie sa začne v stredu 2.11.2016.

Exkurzia žiakov 5.-9. roč. v Košiciach

Dňa 19.10.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie v Košiciach. Navštívili múzeum Miklušova väznica, kde sa dozvedeli veľa nových informácií o živote v stredovekých Košiciach. Potom nasledovala prehliadka historického centra mesta. Pani sprievodkyňa zaujímavou formou priblížila žiakom históriu ulíc a budov, ktoré sú súčasťou historického centra Košíc. Žiaci tak získali nový pohľad na im známe naše krajské mesto.

 

14.10.2016

Detský tréning Spartan Race

Jednou z aktivít pri príležitosti Medzinárodného týždňa športu bol špeciálny detský tréning s tímom Spartan Race Sečovce. Dňa 14.9.2016 sa uskutočnil v areáli našej školy tréning pre žiakov 1. stupňa so Zuzkou Tomčákovou, Jankom Vajdom, Matúšom Dobranským a Patrikom Kačurákom. Ďakujeme členom Spartan Race, želáme im veľa športových úspechov a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Radosť z pohybu a súťaženia sú zachytené videom a fotografiami.

Záložka do knihy spája školy

Našou partnerskou školou v 7.ročníku tohto medzinárodného projektu, do ktorého sa každoročne zapájame,  je ZŠ Cabajská 2 z Nitry. Naši žiaci usilovne vyrábajú pre svojich nových kamarátov záložky, aby im urobili radosť. 

22.9.-Medzinárodný deň bez áut.  

Súčasťou Medzinárodného týždňa mobility bol aj deň bez áut. Žiaci 2.A a 3.A si premenili priestor pred budovou školy na dopravné miniihrisko, kde si zábavnou formou zopakovali pravidlá cestnej premávky, zahrali si dopravné pexeso a stali sa účastníkmi cestnej premávky jazdou na kolobežkách. Preopakovanie si poznatkov z dopravnej výchovy zážitkovou formou sa žiakom veľmi páčilo a už sa pripravujú na ďalšiu akciu pod názvom Ako nezablúdiť s plánom obce.

 

30.8.2016

OZNAM - Slávnostné otvorenie nového školského roka 2016/2017

Riaditeľstvo Základnej školy a kolektív učiteľov na Ulici Komenského Vás srdečne pozýva na slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017, ktoré sa uskutoční v pondelok 5.9.2016 o 9.00 hod. pred budovou školy. Tešíme sa na stretnutie po prázdninách s našimi žiakmi, najmä s novoprijatými prvákmi, s rodičmi a ostatnými rodinnými príslušníkmi, priateľmi našej školy.  

25.06.2016

Pozvánka na letnú školu tvorivosti, relaxu a športu DRÁČIK - 11.7.2016 - 15.7.2016

20.06.2016

Škola v prírode - 16.5.2016 -20.5.2016 - Nová Lesná - nový fotoalbum 

13.06.2016

Pozvánka na letnú školu tvorivosti, relaxu a športu DRÁČIK - 11.7.2016 - 15.7.2016

10.06.2016

55. ročník PHŽ -  nový fotoalbum

PHŽ 55 - Správa o priebehu realizácie a vyhodnotenie projektu

30.05.2016

55. ročník PHŽ - celkové výsledky  nové

Poddargovské hry žiakov (55.ročník) - otvárací ceremoniál (26.5.2016)

23.05.2016

Pozvánka na 55. ročník PHŽ /Poddargovské hry žiakov/

55. ročník PHŽ sa uskutoční v dňoch 26.-27.mája 2016 v areáli ZŠ Ul. Komenského. 

Projekt je realizovaný finančnou podporou Mesta Sečovce.

Z histórie Poddargovských hier žiakov    fotoalbumy

29.04.2016

Vyhodnotenie Dňa  narcisov

V piatok 15. apríla 2016, sa uskutočnil už 20.ročník  zbierky Ligy proti rakovine - Deň narcisov. Aktívne sa do tejto zbierky zapojila aj  naša škola. Naše dobrovoľníčky v priestoroch školy aj v uliciach mesta vyzbierali sumu 426€. Všetkým, ktorí v piatok prispeli a pripli si žltý narcis  a vyjadrili tak spolupatričnosť s chorými na rakovinu veľmi ďakujeme.   Mgr. Kožuchová Alena

05.04.2016

Riaditeľské voľno - dňa 8. apríla  2016 /piatok/ riaditeľ školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. /školský zákon/ z organizačných dôvodov. Vyučovanie nebude, ŠKD a ŠJ bude mimo prevádzky.

30.03.2016

POZVÁNKA NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA - 2. - 3. apríla 2016 /sobota, nedeľa/

Nový - Jedálny lístok ŠJ od  30.03.2016 /streda/ do 01.04.2016 /piatok/  

Veľkonočné prázdniny  budú od 24.3.2016 /štvrtok/ do 29.3.2016 /utorok/. Vyučovanie sa začne 30.3.2016 /streda/.

15.03.2016

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka Testovanie 9 - 2016 sa uskutoční 6.apríla 2016 /streda/.

Náhradný termín testovania 9-2016 sa uskutoční 19.apríla 2016 /utorok/.

Testovanie 9 - 2016    -  základné informácie pre rodičov, harmonogram testovania  

 - špecifikácia testu z matematiky  /aj ukážky testov/

 - špecifikácia testu zo slovenského jazyka /aj ukážky testov/

 - minuloročné testy

08.03.2016

POZVÁNKA NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 11.3.2016 /piatok/

25.02.2016

Zápis do 1. ročníka pre šk. rok 2016/2017

Nová právna úprava /§ 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z./ posúva zápis žiakov do prvého ročníka základnej školy o viac ako dva mesiace neskôr.

Zápis pre nový školský rok 2016/2017 bude prebiehať od 1. apríla do 30. apríla.

Bližšie informácie o zápise budú uverejnené na stránke školy.

 

Karneval  2016

Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Aj na našej škole sa každoročne koná karneval pre žiakov prvého stupňa.

5. februára, krásne vyzdobené priestory našej školy farebnými girlandami, stuhami a balónmi, ožili veselou hudbou a vravou  deti - masiek. Nielen deti sa premenili na princezné, víly, motýliky, lienky, šaškov, princov, spidermanov , batmanov, pirátov, šerifov a rôzne zvieratká, ale aj pani učiteľky sa zmenili na šaškov, kocúra v čižmách, myšku, čarodejnice či veselého indiana.

Všetky masky sa veselo zabávali, šantili a tancovali. A že atmosféra bola výborná, o tom svedčia aj naše fotografie. Ocenená bola každá maska darčekom a sladkosťou.

 Vďaka rodičom, ktorí sa postarali o nádherné masky svojich ratolestí , sme všetci prežili jedno čarovné dopoludnie plné radosti a zábavy.

                                                                                                                                                                                                 ZŠ Kom, 1.-4. roč.

Beseda k Svetovému dňu mokradí.

Dňa 2.2.2016 sa uskutočnila pre žiakov 3. a 4.B triedy beseda, ktorú viedla riaditeľka CHKO Latorica, Mgr. Kristína Voralová. V zaujímavej prezentácii pod názvom Mokrade CHKO LATORICA sa žiaci oboznámili so spôsobom života vtáctva a živočíchov, ktoré žijú v tak špecifickej oblasti.

     Po prezentácii žiaci formou pracovných listov a obrázkov vytvárali vlastné mokrade. Táto aktivitas sa im veľmi páčila a určite boli prínosom v poznatkoch v rámci predmetu Prírodoveda.

                                                                                                     Mgr. J. Ščecinová, ZŠ Komenského 4, Sečovce

05.02.2016

Jarné prázdniny budú 1 týždeň: od 15.02.2016 /pondelok/ do 19.02.2016 /piatok/. Vyučovanie sa začne 22.2.2016 /pondelok/.

18.12.2015

Vianočné prázdniny  budú od 23.12.2015 /streda/ do 07.01.2016 /štvrtok/.

Veselé prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku  2016 Vám prajú zamestnanci školy!

Riaditeľské voľno - dňa 8.januára 2016 /piatok/ riaditeľ školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. /školský zákon/ z organizačných a technických dôvodov. Vyučovanie nebude, ŠKD a ŠJ bude mimo prevádzky.

Vyučovanie sa začne 11.01.2016 v pondelok. 

4.12.2015

Pozvánka na Vianočnú akadémiu - 16.12.2015 - streda - 17.00 hod.

Testovanie 5 - 2015  -  sa uskutoční 25.novembra 2015 /streda/.

Testovanie 5   -  základné informácie pre rodičov, harmonogram testovania

Vyhodnotenie  zberu gaštanov:

1. miesto - 3.A trieda 410 kg

2. miesto - 3.B trieda   269 kg

3. miesto - 2.A trieda 251 kg

Jednotlivci: 1. miesto - Vargová Sára 3.A - 325 kg, 2. miesto Tomečeková Dominika 2.A - 165 kg, 3. miesto - Antolíková Kristína 2.A - 63 kg.

Blahoželáme!

11.11.2015

Riaditeľské voľno - dňa 16.novembra 2015 /pondelok/ riaditeľ školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. /školský zákon/ z organizačných a technických dôvodov. Vyučovanie nebude, ŠKD a ŠJ bude mimo prevádzky.

 

6.11.2015

Žiaci 1.A a 2.A triedy dňa 4.11.2015 navštívili bábkové predstavenie pod názvom ŠAŠOVINKY - cirkusová klauniáda s pesničkami. Vzpierač Bum, žonglér Bác a povrazolezkyňa Inka svojím vystúpením plným odvahy a šikovnosti pobavili žiakov a tí ich za predvedený výkon odmenili potleskom.

Pred predstavením si žiaci urobili obhliadku významných budov - Dóm sv. Alžbety, Štátne divadlo Urbanova veža, Socha Jakobyho, park s fontánou.

Po predstavení mali žiaci možnosť pozrieť si interaktívnu výstavu bábok - marionet z Petrohrdského štátneho divadla E. S. Demmeniho, ktorá sa konala v pristoroch divadla. /PaedDr. Danková/   

 

5.11.2015

Život našej školy v mesiaci október.      

            Október nie je len druhým jesenným  mesiacom, ale aj mesiacom  úcty k starším. ZŠ Komenského v Sečovciach už tradične v tomto mesiaci pripravuje akciu, na ktorej sa stretávajú tri generácie rodín pod názvom Šarkaniáda. Dňa 3.10.2015 sa stretli  na Dubinách v obci Dargov zástupcovia rodín spolu so svojimi triednymi učiteľkami. Deti s rodičmi púšťali šarkanov, súťažili v rôznych súťažiach, ktoré boli vyhodnocované a odmenené. Starí rodičia medzitým  chystali  dobroty  na opekačku a bavili sa v družnej debate so svojimi rovesníkmi. Slniečko im prialo, deti sa bavili, rodičia aj starí rodičia sa usmievali. Tohtoročné stretnutie troch generácií sa vydarilo. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto októbrovej akcie a tešíme sa na stretnutie o rok.                                                                                       

     Každoročne sa na našej škole v mesiaci október uskutočňuje výstavka ovocia a zeleniny pod názvom Plody jesene. Realizovaná je kolektívom učiteliek I. stupňa za výdatnej pomoci žiakov. Bohatá ukážka ovocia, zeleniny a produktov z nich zaujme svojou pestrosťou a rozmanitosťou. Pri prehliadke sa majú žiaci možnosť dozvedieť od svojich učiteliek o prospešnosti konzumácie ovocia a zeleniny pre naše zdravie. Našu výstavu si boli prezrieť aj škôlkári z Materskej školy na ulici Jarnej, ktorú spojili aj s návštevou svojich bývalých spolužiakov - kamarátov v I.A triede. Budúci prváci mali možnosť vidieť, čo ich čaká po nástupe do veľkej školy. Hodina, na ktorej žiaci – prváci ukázali, čo sa už všetko naučili, ubehla veľmi rýchlo. Škôlkári svojimi básničkami a pesničkami presvedčili svojich budúcich spolužiakov o tom, že sa na školu svedomito pripravujú a  tešia. /PaedDr. Danková/ 

V dňoch 8. – 9. októbra 2015 sa v MsKS v Trebišove uskutočnil XXIII. ročník celoštátneho festivalu divadelných hier s dedinskou tematikou. Súťažilo v ňom šesť divadelných súborov. Súčasťou festivalu bolo aj nesúťažné vystúpenia DS Cililing z Prešova, ktorý potešil  najmä deti  rozprávkou Mlynček meľ!   a práve toto vystúpenie  si  v piatok  9. októbra  prišli vychutnať i žiaci našej školy. Predstavenie na motívy rozprávky Pavla Dobšinského Mlynček, bolo plné humoru, zábavy a veselých pesničiek, čo deti  ihneď oceňovali búrlivým  potleskom. Zážitok z predstavenia umocnilo aj to, že deti boli hravým spôsobom vtiahnuté do deja  a mohli  tak spolu s hercami dotvoriť jednotlivé situácie. Príjemne strávené dopoludnie sme ukončili  prechádzkou po trebišovskom parku a spoločnou fotografiou. /Mgr. Vincenčíková/

Už šiestykrát sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodného projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY, ktorý organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Po piatich rokoch partnerstva so slovenskými školami (Komárno, Lučenec, Krušetnica, Solčany) sme v tomto školskom roku získali partnerskú školu z Čiech, z Kroměříže. Na cirkevnú základnú školu sme zaslali 175 záložiek s témou Múdrosť ukrytá v knihách. Podľa vyjadrenia páni zástupkyne z partnerskej školy,  naše záložky urobili ich žiakom veľkú radosť a veľmi sa im páčili. Záložky pre našich žiakov sú už na ceste, tešia sa na ne a budú ich využívať na hodinách čítania a literatúry.  /PaedDr. Danková/

Utorok, 20.10.2015, bol pre žiakov 6.-9. ročníka netradičným dňom. Zúčastnili sa exkurzie do Technického múzea v Košiciach. Najprv si v priestoroch planetária urobili výlet do vesmíru. Rozšírili si vedomosti v oblasti našej Slnečnej sústavy, známych súhvezdí a s tým spojenej mytológie. Druhú časť exkurzie strávili vo VTC oddelení, ktoré je venované interaktívnym hrám, hlavolamom a optickým záhadám. Tu si žiaci mohli precvičiť svoju šikovnosť, pohotovosť, zručnosť, tvorivosť, ale aj vedomosti získané na hodinách prírodovedných predmetov. Ich úspešnosť pri riešení rébusov je pre nich motiváciou pre ďalšie rozširovanie si vedomostí a ich uplatňovanie v praxi, čo nakoniec bolo cieľom našej exkurzie. /Mgr. Kožuchová A../ 

 

Bolo raz jabĺčko krásne,........“ týmito slovami sa 21.10. začalo vyučovanie na I. stupni našej základnej školy. Tento deň patril chutným, zdravým jablkám. Žiaci na hodinách riešili zaujímavé úlohy motivované zdravou výživou. Vyrobili si prívesky s jabĺčkom, ktoré po celý deň zdobili ich hrude. Ochutnali aj dobroty z jabĺk, ktoré si pripravili. Zistili, že jablká patria medzi naše najznámejšie a najchutnejšie ovocie s množstvom vitamínov  potrebných pre naše zdravie.  /Mgr. Maszkáľová/

 

     Jesenná príroda je plná pokladov – farebných listov, plodov, šišiek, ktoré si možno nazbierať na prechádzke v lese, ale aj na našom školskom dvore. Práve z týchto prírodných materiálov si žiaci nultého ročníka vytvorili jesennú výzdobu v triede na hodine rozvíjania grafomotorických schopností a výtvarnej  výchovy, pričom si zároveň rozvíjali jemnú motoriku a tvorivosť. Pri práci použili techniky ako je strihanie, otláčanie, lepenie a podobne. Ich práce skrášlili výstavu v našej škole, pod názvom Jesenné ikebany.  /Mgr. Mačugová/

    

 

Dňa 23.10.2015  žiaci I. stupňa navštívili filmové predstavenie v kine Slávia v Trebišove pod názvom Žmurko Bill. Animovaná rozprávka o sile lásky a priateľstva v zvieracej ríši žiakov zaujala a poniektorí žiaci mohli prvý krát zažiť atmosféru sledovania filmu na veľkom plátne. /PaedDr. Danková/

 

Poplatky v ŠJ - IX., X., XI., XII. 2015

 

21.9.2015

Záujmové útvary /krúžky/ v školskom roku 2015/2016

26.8.2015

OZNAM - Slávnostné otvorenie nového školského roka 2015/2016

Riaditeľstvo Základnej školy a kolektív učiteľov na Ulici Komenského Vás srdečne pozýva na slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016, ktoré sa uskutoční v stredu 2.9.2015 o 9.00 hod. pred budovou školy. Tešíme sa na stretnutie po prázdninách s našimi žiakmi, najmä s novoprijatými prvákmi, s rodičmi a ostatnými rodinnými príslušníkmi, priateľmi našej školy.  

20.6.2015

Pozvánka na letnú školu tvorivosti, relaxu a športu DRÁČIK - 6.7.2015 - 10.7.2015

01.06.2015 

PHŽ 54: výsledky  , pripravujeme fotoalbum z 54.PHŽ

Pozvánka na 54. ročník PHŽ /Poddargovské hry žiakov/

54. ročník PHŽ sa uskutoční v dňoch 28.-29.mája 2015 v areáli ZŠ Ul. Komenského. 

Projekt SCHOOL DANCE - s hlasovaním.

Žiaci našej školy natočili video /max. 3 min./ v rámci tohto projektu so zameraním na naše mesto, náš región, niečo, čo je v našom meste historické a zároveň sa spája s našou kultúrou a dedičstvom. Naše video sa nazýva "Pochod pionierov verzus karička" a sme Základná škola, Komenského 707/4, Sečovce, Hlasuje sa priamo na stránke School Dance, kde sa nachádza naše video kliknutím na HLASUJTE. Hlasuje sa cez Facebook /hlasujúci musí mať konto na Fb/. Za Váš hlas srdečne ďakujeme. Dúfame. že sa Vám páči!      /link na naše video a hlasovanie/

11.5.2015

Čitateľský oriešok

Žiaci 3.A a 4.A sa zapojili do čitateľsko-výtvarnej súťaže, ktorú pre žiakov ZŠ vyhlásilo nakladateľstvo RAABE. Súťaž bola zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti, na vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu. Do celoslovenského finálového kola postúpili práce žiakov Petra Boroša z 3.A a Olivera Baštu, Juraja Bereša, Petra Kaňucha, Tomáša Prítoku Annamárie Tkáčovej zo 4.A.

Účasť žiakov v súťaži obohatila najmä poznatky, ktoré si museli vyhľadať nielen v texte príbehov ale aj v encyklopédiách a na internete. Pri výtvarnej časti prejavili svoju fantáziu a výtvarné zručnosti. 

Žiakom a pedagógom, ktorí sa zapojili do tohto projektu patrí poďakovanie za reprezentáciu školy v celoslovenskom meradle.    /PaedDr. Danková/                          /foto/

Peter Sagan očami detí

Do výtvarnej súťaže pod týmto názvom sa zapojili aj žiaci 4.A. Športového hrdinu Petra Sagana výtvarne stvárnili Oliver Bašta, Juraj Bereš, Peter Kaňuch. Okrem diplomu s podpisom nášho úspešného cyklistu za účasť sú práce ešte stále v súťaži o najlepšie diela, ktoré bude vyberať štvorčlenná porota, v ktorej nebude chýbať aj PeterSagan. Práce našich žiakov, ale aj 1602 iných prácsi môžte pozrieť na stránke www.detskatour.sk.                 /PaedDr. Danková/

VSE - energetika 2015

Z vyše 500 prác zo 70 škôl z Košického a Prešovského samosprávneho kraja vybrala porota 15 finalistov za 1. stupeň a 15 finalistov za 2.stupeň ZŠ. Do finálového kola sa dostala aj práca našich šiestakov, ktorí zoslali fotokomiks pod názvom Superopravár na zavolanie.

Dňa 24.apríla 2015 sa šiestaci Kamila Rožoková, Timotej Maszkáť a Matúš Korpesio zúčastnili finálového kola, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch spoločnosti VSE v Košiciach. Mali možnosť zasúťažiť v kvíze o finančné ceny pre školu, ale aj na inštalovaných bicykloch vyrobiť energiu na vypočutie si obľúbenej piesne, či "vypedálovať" čerstvú šťavu z ovocia. Vďaka spoločnosti VSE Holding, organizácii Tramtária a združeniu Orbis Institute prežili deň plný zábavy a nových zážitkov.     /PaedDr. Danková/

04.05.2015

Triedny projekt 2.A Môj rodný kraj - História obce

Každý žiak 2.A triedy v rámci triedneho projektu predstavil ostatným spolužiakom všetko to, čo sa mu podarilo zistiť o obci, v ktorej žije /Sečovce, Dargov, Malé Ozorovce, Bačkov, Zbehňov, Zemplínska Teplica/. Deti zoznámili ostatných s pamätihodnosťami, ktoré sa nachádzajú v ich obci, s významnými osobnosťami i budovami. Okrem starých fotografii, kresieb, poniektoré priniesli i knihy o ich obci v spisovnom jazyku i v náreči. Projekt zostáva naďalej otvorený pre nové, zaujímavé informácie.

                                                                                                                                 Mgr. Vincenčíková          

Úspechy detského divadelného súboru /DDS/ pri ZŠ Komenského v Sečovciach

Deti z DDS úspešne reprezentovali našu školu i mesto v minulom školskom roku 2013/2014, keď v okresnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti - Cesta do rozprávky 2014, ktorú usporiadalo Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove obsadili prvé miesto a tým si zabezpečili postup na krajskú prehliadku Detské divadelné Košice 2014.

Aj keď naša prvá účasť na krajskej prehliadke neskončila umiestnením, Kultúrne centrum Abova, kultúrne zariadenie KSK, ktoré organizuje krajskú prehliadku Detské divadelné Košice, ponúklo DDS vystúpiť 29. júna 2014 v rámci sprievodného programu na 46. ročníku Abovských folklórnych slávnostiach Euro Folk 2014 v Rozhanovciach. DDS vystúpil s dvoma rozprávkami - Tri kuriatka a Maková rozprávka.

V tomto školskom roku 2014/2015 DDS na okresnej prehliadke Cesta do rozprávky 2015 v Trebišove spomedzi siedmych súborov obsadil druhé miesto s rozprávkou Žuvačkové kráľovstvo.

Ďakujeme deťom zo súboru za reprezentáciu školy i mesta.        Mgr. Vincenčíková

Deň Zeme

22.apríla má naša Zemička svoj veľký sviatok. I my, žiaci zo Základnejškoly na Ulici Komenského v Sečovciach, sme sa pridali k zástupu gratulantov. Učitelia nám pripravili tradičnú súťaž, ktorej sa zúčastnili chlapci i dievčatá z drhého stupňa. Štvorčlenné skupiny z každého ročníka vstupovali do súťaže už s úvodnými zelenými bodmi. Tie mohli získať s podporou spolužiakov, ak prišli v tento deň oblečení v zelenom. Príkladom boli deviataci, z ktorých iba jeden nebodoval. Po úvodnom vedomostnom kvíze nasledovala poznávačka stôp zvierat, kde excelovali žiaci siedmeho ročníka s plným počtom bodov. Zručnosti získané pri prípravách na monitor zúžitkovali naši deviataci, keď vysokým náskokom vyriešili osemsemerovku. V nasledujúcej úlohe sa ukázalo, že separovanie odpadu nie problém ani pre našich najmenších piatakov. Pri poslednej úlohe sa však súťažiaci poriadne zapotili, keďže mali určiť názvy druhov semien jarnej zeleniny.

Po spočítaní bodov si zlato odniesli naši deviataci. Druhí v poradí skončili siedmaci, ktorým dýchali na chrbát šikovní šiestaci. V tento deň, keď sme oslavovali meniny našej modrej planéty, však nebol nikto porazený. Každý súťažiaci si odniesol náramok vo farbách Zeme, ktorý nám vyrobila Katka Strenková z VIII.A triedy. Na podobnú akciu sa tešíme aj v budúcom školskom roku.

                                                                                                                                 Mgr. Kožuchová Lenka

Kasardov Zemplín 2015

Mestská knižnica v Sečovciach každoročne organizuje súťaž v literárnej tvorbe žiakov základných a stredných škôl Kasardov Zemplín. Do tejto tvorivej literárnej súťaže sa zapája aj veľa žiakov našej školy.Inak to nebolo ani v tomto roku. Vyhodnotenie už desiateho ročníka sa uskutočnilo dňa 22.4.2015 v priestoroch mestskej knižnice. Na tomto podujatí boli vyhlásené a odmenené autori najlepších literárnych prác, ktoré sa do súťaže zapojili. Naša škola môže byť s umiestnením našich žiakov veľmi spokojná. V druhej kategórii poézia obsadili všetky tri miesta: 1.miesto Adam Marunič-6A, 2. miesto Matúš Korpesio-6A, 3. miesto Mária Hrbánová-6A. V tretej kategórii poézia 2.miesto získala Diana Kolesárová z 8.A. Na výsledky našich žiakov sme hrdí a srdečne im blahoželáme. Dúfame, že v nasledujúcich ročníkoch naši žiaci nadviažu na úspechy svojich spolužiakov a budú dobre reprezentovať našu školu.    /fotky/

                                                                                                                Mgr. Kožuchová Alena

Vyhodnotenie Dňa  narcisov

V piatok 27.marca  2015, sa uskutočnil už 19.ročník  zbierky Ligy proti rakovine - Deň narcisov. Aktívne sa do tejto zbierky zapojila aj  naša škola. Naše dobrovolníčky v priestoroch školy aj v uliciach mesta vyzbierali zatiaľ rekordnú sumu 446,43€. Všetkým, ktorí v piatok prispeli a pripli si žltý narcis  a vyjadrili tak spolupatričnosť s chorými na rakovinu veľmi ďakujeme.   Mgr. Kožuchová Alena

 23.3.2015

Matematický klokan

Tridsať žiakov našej školy sa 23.marca 2015 zapojilo do riešenia medzinárodnej matematickej súťaže KLOKAN.

Úlohy boli náročné, ale súťažiaci ich vyriešili a zaslúžili si odmenu vo forme diplomov a záložiek do knihy, ktoré dostali od organizátora súťaže TALENTÍDA. Najúspešnejšími riešiteľmi boli Jaroslav Kucik z 3.A triedy, ktorý získal titul aj školský šampión a Adels Sojková z 9. triedy umiestnila sa medzi 20% najúspeľnejších riešiteľov na Slovensku.

Všetkým súťažiacim blahoželáme!

 

19.03.2015

Testovanie 9 - 2015    -  sa uskutoční 15.apríla 2015 /streda/.

Testovanie 9 - 2015    -  základné informácie pre rodičov, harmonogram testovania

 

Pridané nové fotoalbumy /fotoalbumy/

Energetika 2015 - Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do tvorivej súťaže, ktorú vyhlasuje Východoslovenská energetika pre žiakov Košického a Prešovského kraja. Žiaci 1. stupňa zhotovili návrhy na tému Rodinný výlet na elektrických bicykloch /e Bajkoch/. Zo školského kola postúpili práce Tomáša Prítoku a Annamárie Tkáčovej zo 4.A triedy. Fotokomiks na tému Superopravár na zavolanie zaslali žiaci 6.A triedy.

                                                                                                         PaedDr. Danková

Európa v škole - Z prác, ktoré sme zaslali do okresného kola do výtvarnej súťaže sa na peknom 3. mieste v I. kategórii umiestnila Annamária Tkáčová zo 4.A triedy. V kategórii multimediálne práce 1. miesto získal Matúš Korpesio zo 6.A triedy, zároveň jeho práca postúpila do celoslovenského kola. Ďakujeme žiakom za vzornú reprezentáciu školy.                     PaedDr. Danková

02.03.2015

Šaliansky Maťko - Dňa 22.januára 2015 usporiadal Dom Matice slovenskej v Michalovciach v spolupráci s so Zemplínskou knižnicou v Trebišove v poradí už 22. ročník súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Okresného kola súťaže sa tento rok zúčastnila aj žiačka našej školy - Elena Rožoková, ktorá v I. kategórii žiakov 2.-3. ročníkov ZŠ obsadila 2. miesto. Ďakujeme žiačke 2.A triedy za reprezentáciu školy.                                      Mgr. Vincenčíková

 

Reprezentácia školy v súťažiach - poďakovanie:

Zemplín špíva i hutorí - obvodové kolo v Trebišove: 

- Adrián Kotľár - 3.B

- Tomáš Prítoka - 4.A

- Jakub Uchaľ - 6.A

Valentínsky turnaj v hádzanej dievčat - mestská súťaž:

- 3. miesto

Mestský karneval:

- tanečná skupina pod vedením p. uč. Mgr. Frajtovej

Okresné kolá v geografickej a dejepisnej olympiády:

 

11.1.2015

Pozvánka na slávnostný zápis do 1. ročníka - ktorý sa uskutoční v dňoch 17. januára 2015 a 18.januára 2014 /sobota a nedeľa/ v čase od 14.00 hod do 17.00 hod. Na zápis je potrebné doniesť so sebou rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu, 7€ na zakúpenie súboru písaniek.    

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016 je denne od 7.30 hod. do 15.30 hod. do 15. februára 2015 v riaditeľni školy. Na zápis je potrebné prihlásiť dieťa, ktoré do 31.8.2015 dovŕší šiesty rok veku. Rodič je povinný zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, v opačnom prípade hrozí pokuta do výšky 331,50€. 

15.12.2014

Pozvánka na Vianočnú akadémiu - 17.12.2014 - streda - 17.00 hod.

Vianočné prázdniny  budú od 22.12.2014 /pondelok/ do 07.01.2015 /streda/. Vyučovanie sa začne po prázdninách dňa 08.01.2015 vo štvrtok. 

Veselé prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku  2015 Vám prajú zamestnanci školy!

Riaditeľské voľno - dňa 19.decembra 2014 /piatok/ riaditeľ školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. /školský zákon/ z organizačných dôvodov. Vyučovanie nebude, ŠKD a ŠJ bude mimo prevádzky.

Nové fotoalbumy na webe  /pridané 14.12.2014 - Mikulášsky deň otvorených dverí/

28.11.2014

Pozvánka na Mikulášsky deň otvorených dverí - 5.12.2014

Jesenné prázdniny - 30.10. - 31.10.2014   

Riaditeľské voľno - dňa 20. októbra  2014 /pondelok/ riaditeľ školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. /školský zákon/ z technických dôvodov /odstávka dodávky vody/. Vyučovanie nebude, ŠKD a ŠJ bude mimo prevádzky.

Školský rok 2014/2015

OZNAM - Slávnostné otvorenie nového školského roka 2014/2015

Riaditeľstvo školy, kolektív učiteľov vás pozýva na slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015, ktoré sa uskutoční v utorok 2.9.2014 o 9.00 hod. pred budovou školy. Tešíme sa na stretnutie po prázdninách s našimi žiakmi, najmä s novoprijatými prvákmi, s rodičmi a ostatnými rodinnými príslušníkmi, priateľmi našej školy.  

17.6.2014

POZVÁNKA - Letná škola tvorivosti, relaxu a športu - od 7.7.2014 do 11.7.2014   

13.6.2014

PHŽ 53:  výsledky  , fotoalbum z 53.PHŽ

19.05.2014

Pozvánka na 53. ročník PHŽ /Poddargovské hry žiakov/

53. ročník PHŽ sa uskutoční v dňoch 29.-30.mája 2014 v areáli ZŠ Ul. Komenského. 

Nové - Pridali sme nové fotoalbumy.

             Úspechy našich žiakov v súťažiach.

5.5.2014

Riaditeľské voľno - dňa 9.mája 2014 /piatok/ riaditeľ školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. /školský zákon/ z organizačných dôvodov. Vyučovanie nebude, ŠKD a ŠJ bude mimo prevádzky

 

Veľkonočné prázdniny  budú od 17.04.2014 /štvrtok/ do 22.04.2014 /utorok/. Vyučovanie sa začne po prázdninách 23.04.2014 v stredu. 

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov Vám prajú zamestnanci školy!

 

Prázdniny v školskom roku 2013/2014

 

21.03.2014

Riaditeľské voľno - dňa 28.03.2014 /piatok/ riaditeľ školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. /školský zákon/ z organizačných dôvodov - metodický deň učiteľov ZŠ Sečovce Ul. Komenského. Vyučovanie nebude, ŠKD a ŠJ bude mimo prevádzky

13.03.2014

Zisťovanie kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov - súbor na stiahnutie pre pedagogických zamestnancov

Jarné prázdniny - 3.marca 2014 - 7.marca 2014  /prázdniny v školskom roku 2013/2014/

Testovanie 9 - 2014    -  sa uskutoční 12.marca 2014 /streda/.

Testovanie 9 - 2014    -  základné informácie pre rodičov, harmonogram testovania

Nové fotoalbumy na webe   /16.2.2014/

Šaliansky Maťko - okresné kolo

Dňa 29.1.2014 sa v Zemplínskej knižnici v Trebišove uskutočnilo okresné kolo v prednese povestí. Našu školu reprezentovali dve žiačky: Annamária Tkáčová v 1. kategórii a Viktória Pristášová v 2. kategórii. Žiačkam ďakujeme za reprezentáciu.  /fotky/

 

Pozvánka na slávnostný zápis do 1. ročníka - ktorý sa uskutoční v dňoch 18. januára 2014 a 19.januára 2014 /sobota a nedeľa/ v čase od 14.00 hod do 17.00 hod. /I.vstup o 14.00 hod., II. vstup o 15.00 hod./. Na zápis je potrebné doniesť so sebou rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu, 6€ na zakúpenie súboru písaniek.    

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2014/2015 je denne od 7.30 hod. do 15.30 hod. do 15. februára 2014 v riaditeľni školy. Na zápis je potrebné prihlásiť dieťa, ktoré do 31.8.2014 dovŕší šiesty rok veku. Rodič je povinný zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, v opačnom prípade hrozí pokuta do výšky 331,50€. 

 

"Zempín špíva" - 27.11.2013 - okresné kolo súťaže: 3.miesto v 1. kategórii získal Tomáš Prítoka - 3.A trieda. V 2. kategórií školu reprezentoval Jakub Uchaľ - 5.A trieda. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. /diplom + fotka/

Nové - Fotoalbumy na webe 

V rámci akcie „Deň chôdze“ dňa 11. 10. 2013 sa 12 žiakov z V.A triedy pod vedením uč. Mgr. Jolany Ščecinovej spolu so žiakmi ZŠ Gorkého Trebišov a CVČ  v Trebišove zúčastnili náučnej turistickej vychádzky.V obci Slanec nás privítal, sprevádzal a zároveň nás uviedol do histórie miestneho parku a čiastočne zrekonštruovaného gotického hradu Slanec Ing. Peter Novikmec. Výstupom na hrad nás sprevádzalo krásne slnečné počasie a žiaci mohli obdivovať pestrofarebnú scenériu Slánskeho pohoria. Zaujímavou bola  aj prehliadka vojenských bunkrov z II. svetovej vojny v Slánskej Hute. Prehliadka interiérov bola sprevádzaná odborným výkladom Ing. J. Vorala. Bodkou tohto dňa bola opekačka pri chate Dolina. Vydymení, unavení ale šťastní a oddýchnutí sa mladí turisti vrátili domov a už sa tešia na ďalšiu zaujímavú turistickú akciu.   /autor článku : Mgr. J. Ščecinová/

 

POZVÁNKA - Letná škola tvorivosti, relaxu a športu - od 8.7.2013 do 12.7.2013   

PHŽ 52:  výsledky,  fotoalbum /na webe/

 

Nové fotoalbumy !!!   /12.6.2013/

Svetový deň „Pohybom k zdraviu“.         /Marta Danková/

10. máj  bol Svetovou zdravotnícku organizáciou v roku 2002 vyhlásený za Svetový deň „Pohybom k zdraviu. Žiaci 2.A si tento deň aktívne pripomenuli hodinou športových aktivít v školskom areáli. Každý účastník získal diplom za aktívnu účasť na podujatí a troma najúspešnejšími športovcami sa stali Marek Popovič, Natália Serbinová a Oliver Bašta.
Súťažilo sa v skoku do diaľky, v hode loptičkou a v behu. Na záver si ešte zahrali futbal.

/ fotografie/

Svetový deň mlieka.     /Marta Danková/

Tretí májový utorok patrí Svetovému dňu mlieka. Kravička Elička sprevádzala žiakov 2.A celým vyučovaním. 21. Mája sa 2.A premenila na biele mliečne kráľovstvo. Kravička druhákov zábavným a veselým spôsobom priblížila cestu mlieka od kravičky až na náš stôl. Veselé pesničky, zábavné úlohy, osemsmerovky a doplňovačky i samotné výtvarné stvárnenie kravičky Eličky, to všetko bolo náplňou vyučovacích hodín slovenského jazyka, matematiky, čítania a výtvarnej výchovy. K mliečnemuj dňu samozrejme patrilo biele oblečenie a mliečna desiata, na ktorej si žiaci pochutili počas prestávok.

/ fotografie/

Noc v škole.       /Marta Danková/

Ani nepriaznivé počasie neodradilo druhákov a ich rodičov i starých rodičov od tradičnej akcie pod názvom    NOC  V ŠKOLE.

Futbal „Deti proti rodičom“, ukážka minihádzanej, chodbový badminton, opekačka, spev, recitácia i spoločný tanec, to je len časť aktivít, ktoré sa 24.5. uskutočnili v telocvični v objekte školy. Druháci, svoju NOC V ŠKOLE bez rodičov zvládli na výbornú a tak pobyt v blížiacej sa škole v prírode nebude pre nich žiaden problém.

/fotografie/

Deň narcisov 2013 v ZŠ Komenského v Sečovciach  /foto/

V piatok 12. apríla 2013 sa uskutočnil už 17. ročník verejnej finančnej zbierky - Deň narcisov, ktorú každoročne organizuje Liga proti rakovine. Počas tohto dňa si ľudia pripínali narcis ako symbol nádeje, spolupatričnosti a pomoci všetkým, ktorí bojujú s rakovinou.

Dňa narcisov sa aktívne zúčastnila aj naša škola - ZŠ na Ulici Komenského v Sečovciach. Už po siedmykrát zbierali príspevky aj naši dobrovoľníci, ktorí svoje poslanie plnili s pocitom, že pomôžu tým, ktorí to najviac potrebujú. Základ našej zbierky tvorili predovšetkým príspevky žiakov a zamestnancov školy, ktorí ochotne túto charitatívnu akciu podporili. Ústretoví boli aj občania nášho mesta, ktorých sme oslovili na uliciach, v obchodoch a úradoch. Spoločne sme prispeli sumou 262,63 €. Tieto finančné prostriedky budú použité na financovanie programov a projektov na podporu onkologických pacientov. Všetkým, ktorí zbierku Deň narcisov 2013 podporili, ďakujeme.

 

Nové fotoalbumy na webe : Výlet do Aqaucity Poprad /4.A/, Na klzisku v Trebišove, Komenského latka /skok do výšky/, Exkurzia - Múzeum v Trebišove, Hviezdoslavov Kubín - školské kolo, Zimné radovánky

 

Žiaci 4.A triedy za odber časopisu OHNÍK získali od redakcie detských časopisov výhru - jednodňový výlet do Aquacity Poprad. Výlet sa uskutočnil 9.4.2013 v utorok. Žiaci prežili krásny relaxačný deň v nádhernom prostredí. /Mgr. Vatrálová Marianna - triedna učiteľka/ 

 /fotky/

 

Testovanie 9 - harmonogram, základné informácie

Nové fotoalbumy na webe : Karneval, Zápis1, Zápis2, Zápis3, Vianočná akadémia, Divadielko, Košice - exkurzia, Košice - vianočné trhy

Prázdniny v školskom roku 2012/2013

15.01.2013

Pozvánka na slávnostný zápis do 1. ročníka - ktorý sa uskutoční v dňoch 19. januára 2013 a 20.januára 2013 /sobota a nedeľa/ v čase od 14.00 hod do 17.00 hod.   

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2013/2014 je denne od 7.30 hod. do 15.30 hod. do 15. februára 2012 v riaditeľni školy. Na zápis je potrebné prihlásiť dieťa, ktoré do 31.8.2013 dovŕší šiesty rok veku. Rodič je povinný zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, v opačnom prípade hrozí pokuta do výšky 331,50€. 

Nový - Jedálny lístok ŠJ od 14.01.2013 do 18.01.2013  

21.12.2012

Vianočné prázdniny budú od 24.12.2012 do 7.1.2013 /pondelok/. Vyučovanie sa začne 8.1.2013 /utorok/.

Vyplácanie cestovných nákladov na dopravné pre žiakov zo školského obvodu sa uskutoční od 18.12.2012 (utorok) do 21.12.2012 (piatok) denne od 7.30 h. do 15.30 h.

Riaditeľské voľno - dňa 21.12.2012 /piatok/ riaditeľ školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. /školský zákon/ z organizačných dôvodov.

27.11.2012

 Riaditeľstvo  školy oznamuje rodičom a žiakom, že vyučovanie na našej škole bude pokračovať v stredu 28.11.2012 podľa rozvrhu. Na  základe rozhodnutia 70% zamestnancov školy štrajk bol vyhlásený na 2 dni. Zamestnanci školy i naďalej podporujú štrajk pracovníkov školstva pripnutou žltou stužkou! 

22.11.2012

Riaditeľské voľno - dňa 26.11.2012 /pondelok/ a 27.11.2012 /utorok/ riaditeľ školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. /školský zákon/ z organizačných dôvodov - účasť pedagogických zamestanancov na štrajku. Vyučovanie nebude, ŠKD bude mimo prevádzky. /požiadavky štrajku/

26.10.2012

Nové fotoalbumy na webe

Projekt "Zober loptu nie drogy"  /PaedDr. Danková/ - článok, fotky

Projekt Škôlka v škole" je opäť tu! /plán spolupráce s MŠ Jarná a MŠ Obchodná/  

Jesenné prázdniny - budú od 31.10.2012 /streda/ do 2.11.2012 /piatok/. Vyučovanie sa začne v pondelok 5.11.2012.

 1.10.2012/ 

Úspešné družstvo dievčat na krajskom kole /8.10.2012/ v cezpoľnom behu v Kysaku - 2. miesto

- Kolesárová Dáša /9A/, Vargovčíková Kristína /9A/, Tóthová Slávka /8A/   /foto - archív z Dobšinej/

Nový fotoalbum - ŠKD - jabĺčkový deň

9.9.2012

Riaditeľské voľno - dňa 13.09.2012 /štvrtok/ riaditeľ školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. /školský zákon/ z organizačných dôvodov - účasť pedagogických a THP zamestnancov na štrajku. Vyučovanie nebude, ŠKD a ŠJ bude mimo prevádzky. /požiadavky štrajku/

26.8.2012

OZNAM -- Slávnostné otvorenie nového školského roka 2012/2013

Riaditeľstvo školy, kolektív učiteľov vás pozýva na slávnostné otvorenie školského roka 2012/2013, ktoré sa uskutoční v pondelok 3.9.2012 o 9.00 hod. pred budovou školy. Tešíme sa na stretnutie po prázdninách s našimi žiakmi, najmä s novoprijatými prvákmi, s rodičmi a ostatnými rodinnými príslušníkmi, priateľmi našej školy.  

Nové fotoalbumy: Záver školského roka 2011/2012, Rozlúčka s deviatakmi, Detská olympiáda 2012

21.6.2012

Nové fotoalbumy: Školský výlet žiakov 5.A, 6.A, 8.A do botanickej záhrady a ZOO

Víťazstvo chlapcov ZŠ Komenského Sečovce v satelitnom turnaji v malom futbale 2011/2012

15.6.2012

Letná škola - pozvánka

Nový fotoalbum: Školský výlet žiakov II.A, III.A, IV.A - Miesto: Morské oko     Dátum: 13.6.2012

03.06.2012

Nové fotoalbumy:  MDD 2012, PHŽ 51.ročník, Deň matiek v ŠJ, Galéria na plote - vyhodnotenie, Portrét mojej mamy /práce žiakov ŠKD/, Tvorivé hry v piesku - naše hrady /ŠKD/, Kanada - SR

25.5.2012

Výsledky PHŽ 51  

Sponzori 51. ročníka PHŽ: Mesto Sečovce – primátor mesta MVDr. Gamrát Jozef, p. Ing. Kožuch Miroslav, TESCO supermarket Sečovce, Šimkovič – Protektor s.r.o. , SICOLOR Farby-laky p. Sikora Peter, p. Jaroslav Talian – Michalský dvor, Betostav s.r.o.,  p. Sojka Branislav, Potraviny Nerodoliková, p. Milan Seman – potraviny, TIMING - Ing. Tatiana Mačugová,   p. Jozef Bugata, Lekáreň ALTEANA p. Antolik, BETOSTAV, TOFAKO, KRUMO Ujheliová Monika, Lekáreň Kamélia Cejkov,  p. Havriš Michal, p. Vojtašovič – reštaurácia Šarkan, Orange Slovensko a.s. pob. Sečovce, PM studio – Ing. Marek Pipa, M+M Ferenčík autoelektrikár, ELEKTRO Sojka.

18.05.2012

Pozývame občanov mesta a širokú verejnosť na 51. ročník Poddargovských hier žiakov. Súťaže v atletike budú 24.5.2012 od 9.00 hod., v malom futbale chlapcov a hádzanej dievčat - 25.5.2012 so začiatkom 8.00 hod..

Pozvánka (pozvanka.doc)

Propozície a prihláška (propozicie.doc)

Časový harmonogram (harmonogram.doc) 

Najlepšie výkony na PHŽ od r. 2003 v jednotlivých disciplínach 

15.05.2012

Nové fotoalbumy: Minihádzaná, Viktor, Na hasičskej stanici, Galéria na plote

Minihádzaná - výsledky:
P.č.  Názov družstva:  Body:  Skóre: Poradie:
1.  "Čierne pumy" - ZŠ Komenského 5.A 10 34 : 14 1.
2.  ZŠ Kuzmice 8 21 : 8 2..
3.  ZŠ Michaľany 5 11 : 11 3.
4.  "Šmolkovia B" - ZŠ Komenského 3.A 5 11 : 16 4.
5.  "Šmolkovia A" - ZŠ Komenského 3.A 2 13 : 17 5.
6.  "Včielky" - ZŠ Komenského 1.A 0 6 : 26 6.

03.05.2012

 Riaditeľské voľno - dňa 07.05.2012 /pondelok/ riaditeľ školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. /školský zákon/ z organizačných dôvodov. Vyučovanie nebude, ŠKD a ŠJ bude mimo prevádzky.

Nové fotoalbumy na webe: Exkurzia 1A v Trebišove - CVČ Príroda, Deň Zeme na roč. 5.-9., Deň Zeme v ŠKD

20.04.2012

Pridané fotoalbumy: Slávik Slovenska, Deň narcisov, Stretnutie bývalých učiteľov školy, Európa v škole - odmenení žiaci, Veľkonočná výstava v KD, Merkuriáda v I.A triede

Slávik Slovenska - školské kolo

Dňa 13.4.2012 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA. Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov. Hudobný doprovod poskytol učiteľ ZUŠ Ing. J. Buzinkai.

Výsledky: 1.kategória - I. m. Korpesio Matúš (3.A), II.m. Doboš Tomáš (2.A), III.m. Koňová Silvia (3.B), Uchaľ Jakub (3.A). 2.kategória - I.m. Dunová Terézia (5.A), II.m. Maliničová Gabriela (6.A), III.m. Balogová Andrea (5.B). 3.kategória - I.m. Semanová Kristína. Na okresné kolo v Trebišove našu školu budú reprezentovať víťazi jednotlivých kategórií.

Deň narcisov - Dňa 13.4.2012 sa uskutočnil už 16. ročník charitatívnej zbierky Deň narcisov. Tejto akcie sa aktívne zúčastnili aj žiaci našej školy. Spolu s príspevkami, ktoré boli vyzbierané v uliciach nášho mesta sme na účet Ligy proti rakovine poukázali 219,36€. Všetkým, ktorí do tejto zbierky prispeli - ĎAKUJEME!

STRETNUTIE BÝVALÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY pri príležitosti Dňa učiteľov. V štvrtok 12. apríla 2012 sa uskutočnilo milé stretnutie bývalých pedagogických zamestnancov školy v školskej klubovni /p.uč. Bérešová A., Sciranková, Goda J., Kačuráková, Bačová, Kočišová, Horňáčková, Miňová, Šelestáková, Grančay, p. vych. Šangriková/ s vedením školy. Strávili príjemné chvíle pri kultúrnom programe mladších žiakov i pri rozhovoroch a spomienkach na časy strávené za učiteľskou katedrou i v zborovni.  

31.3.2012

Vyhodnotenie súťaží a akcií  /Európa v škole, Komenského latka, Energetika 2012, Hviezdoslavov Kubín, Mliečny slogan, Slnko a jeho rodina/

Veľkonočné prázdniny  budú od 05.04.2012 /štvrtok/ do 10.04.2012 /utorok/. Vyučovanie sa začne po prázdninách 11.04.2012 v stredu. /riaditeľstvo školy/

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov Vám prajú zamestnanci školy!

27.3.2012

Dnes žiaci 3.A triedy s triednou učiteľkou Mgr. Vatrálovou navštívili p. Mikuláša Kasardu pri príležitosti Dňa učiteľov /pozri fotky tu/

Nové fotoalbumy: Komenského latka /16.3.2012/Klokan - medzinárodná matematická súťaž /19.3.2012/Vesmír , Hviezdoslavov Kubín , Beseda o drogách /p. Remper/ 

12.03.2012

Testovanie 9 - harmonogram, základné informácie

Jedálny lístok ŠJ od 12,03.2012 do 16.03.2012  

Plánované akcie /marec 2012/

Karneval 2012

Nové fotoalbumy:  Na klzisku v Trebišove/5.-9./                                                                                Pasovanie prvákov /1.A/ - odovzdávanie prváckych vysvedčení sa uskutočnilo na otvorenej hodine pre rodičov, ktorá bola spojená aj pasovaním za prvákov /PaedDr. Danková - tr. uč./                           

Zimné radovánky v ŠKD Srdiečko

Prírodovedné projekty v 2.A - Projekt  DOMProjekt - klíčenie fazuľky

31.01.2012

Pochvaly za I. polrok 2011/2012

Fotogaléria z Dni otvorených dverí spojené so slávnostným zápisom detí do 1. ročníka 21. a 22. 01.2012 - 2.časť /pridané 30.01.2012/ 

24.1.2012

Fotogaléria z Dní otvorených dverí spojené so slávnostným zápisom detí do 1. ročníka /21. - 22. január 2012/.

Riaditeľstvo ZŠ Sečovce Ul. Komenského oznamuje rodičom, že dňa 31.1.2012 budú všetkým žiakom školy vydané výpisy polročných vysvedčení. V individuálnych prípadoch o vydanie originálu polročného vysvedčenia musí zákonný zástupca písomne požiadať riaditeľstvo školy.

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2012/2013 je denne od 7.30 hod. do 15.30 hod. do 15. februára 2012 v riaditeľni školy. Na zápis je potrebné prihlásiť dieťa, ktoré do 31.8.2012 dovŕší šiesty rok veku. Rodič je povinný zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, v opačnom prípade hrozí pokuta do výšky 331,50€. 

 Bližšie informácie o škole  tu!

 

16..1.2012

TANEČNÝ VENČEK  /14.01.2012/

TRADIČNÁ ŠKOLSKÁ SLÁVNOSŤ detí z 8.ročníka školy potešila všetkých zainteresovaných ... rodičov detí, p. triednu učiteľku Mgr. H. Hallérovú, p. riaditeľa Mgr. G. Halléra.
Všetci prítomní obdivovali, ako mladí ľudia - absolventi kurzu SPOLOČENSKÉHO TANCA A SPRÁVANIA - sú uvádzaní do kultúrnej spoločnosti a prežívajú svoj prvý spoločenský večer. 
    /fotografie z venčeka/

Nová fotogaléria: Vianočná akadémia 2011 /21.12.2011/      

Nové fotoalbumy na webe /Vianočná burza v škole, Košické Vianoce, Vianočná výzdoba, Danková - perníky, ŠKD - perníky, Mikuláš, Sojková M./

- Riaditeľské voľno - dňa 22.12.2011 /štvrtok/ riaditeľ školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. /školský zákon/ z organizačných dôvodov. Vyučovanie nebude, ŠKD a ŠJ bude mimo prevádzky.

- Vianočné prázdniny budú od 23.12.2011 do 5.1.2012. Dňa 6.1.2012 - je deň pracovného pokoja /Zjavenie Pána - Traja králi/, vyučovanie nebude.  Vyučovanie sa začne 9.1.2012 /pondelok/.

- Vyplácanie cestovných nákladov na dopravné zo školského obvodu sa uskutoční od 19.12.2011 (pondelok) do 22.12.2011 (štvrtok) denne od 7.30 h. do 15.30 h.

 

7.12.2011

Nové fotoalbumy na webe /Projekt  Škôlka v škole - pre MŠ Obchodná, Projekt Škôlka v škole - angličtina pre najmenších, Projekt Škôlka v škole - dopravné hry a pexeso /pre MŠ Jarná/, Doprava a my - v ŠKD Srdiečko, Pyžamová párty 2011 v ŠKD, Vianočné ikebany/

5.12.2011

Vianočná ikebana v SLZE - projekt "Príroda aj v meste"     /fotoalbum/

Motocyklový klub SLZA už po tretíkrát uskutočnil súťaž pre žiakov škôl pod názvom "Príroda aj v meste". Témou tohto roku bola "Vianočná ikebana". Usporiadatelia vyhodnotenie pravidelne spájajú s návštevou Mikuláša a detskou diskotékou. Tak to bolo aj tohto roku. Do súťaže sa zapojili žiaci 1.A svojou kolektívnou prácou, za ktorú získali 1.miesto. Prvé miesto za svoju ikebanu získal aj Paťko Varga z 2.A triedy. Na druhom mieste sa umiestnil Samko Onuščák, to boli dievčatá Kamilka Rožoková a Lenka Lambertová - všetci z ŠKD Srdiečko. Tretie miesto obsadil aj kolektív učiteliek za svoju kolektívnu prácu. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili.

  

Emery Roth - slávny sečovský rodák     

Na odhalení pamätnej tabule tomuto významnému americkému architektovi, ktorý sa v roku 1871 narodil práve v našom meste, sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Autorom tabule je akademický sochár Ján Leško, s ktorým sa naši žiaci spoločne vyfotografovali. /foto/

 

Zdravý životný štýl

Žiaci 1.stupňa sa pravidelne zapájajú do výtvarnej súťaže pod názvom "Zdravý životný štýl", kgorej organizátorom je CVČ v Sečovciach. V kategórii kolektívnych prác 1. miesto získali žiaci 1.A za prácu "Les čistých rúk" /tr. uč. Danková/. V kategórii jednotlivcov 1.-2. roč. získal 2. miesto Slávko Strenk z 2.A za prácu "Správna voľba" /tr. uč. Sojková M./. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.    /fotky z vyhodnotenia/

 

Turnaj v minihádzanej

Prvý decembrový deň patril na našej škole minihádzanej. CVČ v spolupráci so školou a učiteľkami, ktoré sa zapojili so svojimi triedami do celoslovenského projektu v minihádzanej zorganizovali turnaj so šiestimi účastníkmi. Boli to družstvá z 1.A triedy /p.uč. Danková/, z 3.A triedy /p.uč. Vatrálová/, z 5.A triedy /p.uč. Danková/ a zo ZŠ Obchodná, ktoré trénuje Dárius Rusnák. Po dva a pol hodinovom športovom zápolení do Mikulášskeho turnaja, ktorý sa uskutoční tiež na našej škole postúpili 3 družstvá: 1 družstvo zo ZŠ Obchodná a 2 družstvá zo ZŠ Komenského. Účastníkom Mikulášskeho turnaja, ktorý sa uskutoční 6. decembra, by malo byť aj družstvo mladších žiakov z Michaloviec.

Zástupcom našej školy budeme držať palce!   

 

 

25.11.2011

CVČ HĽADÁ SUPERSTAR

Dňa 23.11.2011 sa v kultúrnom dome uskutočnila spevácka súťaž pod názvom CVČ hľadá  Superstar. Našu školu reprezentovalo 5 žiačok z II. stupňa. Z 5.A bola Jarka Pačutová, ktorá sa umiestnila v zlatom pásme. Jarka svojim spevom spríjemnila aj besedu so svetoznámym horolezcom Františkom Kelem, ktorá sa uskutočnila vo večerných hodinách v mestskej knižnici. V striebornom pásme sa umiestnila Kristínka Tomková. Žiačky pripravovala p. uč. Danková.

Z 5.B sa v striebornom pásme umiestnila Andrejka Balogová a v bronzovom pásme Terka Dunová. Žiačky pripravila p. uč. Frajtová.

Zo 7.A sa Kristínka Semanová umiestnila v zlatom pásme. Žiačku pripravila p. uč. Vatrálová.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

 

Nové fotoalbumy na webe /Projekt  škôlka v škole - divadielko, hudobná, prírodoveda, Halloween na škole, Halloween v ŠKD, školské kolo Zemplín špíva, Exkurzia na výstave KOLESO, Divadielko pre 1.-4.pamätný list od Matice Slovenskej/

 

14.11.2011

 Riaditeľské voľno - dňa 18.11.2011 /piatok/ riaditeľ školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. /školský zákon/ z technických a organizačných dôvodov. Vyučovanie nebude, ŠKD a ŠJ bude mimo prevádzky.

 

28.10.2011

Nové fotoalbumy na webe: Exkurzia v Košiciach /7.-9./

                                                   Jabĺčkový deň  a Land Art v ŠKD

                                                   Škôlka v škole - počítače - 18.10.2011

                                                  Jabĺčkový deń v 3.AJabĺčkový deň v 2.A                                                     Jabĺčkový deň v 1.B                                                                       

Vyhodnotenie zberu gaštanov: 

Jednotlivci: 1. Talian Daniel z I.A - 456 kg, 2. Gedra Peter zo VII.B - 345kg, 3. Varga Samuel z II.A - 237,5kg.

Kolektívy tried: 1.miesto I.A - 535kg, 2.miesto VII.B - 345kg, 3.miesto III.A - 322,5kg, 4.miesto II.A - 238,5kg, 5.miesto V.A - 99kg, 6.miesto IV.A - 83 kg, 7. miesto ŠKD - 58 kg, 8.miesto I.B - 30kg, 9. miesto V.B - 28,5 kg, 10.miesto VII.A - 18kg, 11.miesto II.B - 13 kg, 12.miesto III.B - 5kg, 13.-20.miesto - IV.B, VI.A, VI.B, VII.C, VIII.A, VIII.B, IX. - 0kg

Spolu celá škola: 1775,5kg

ĎAKUJEME žiakom a triedam, ktorí ste  sa zapojili do tohto zberu!

 

Prázdniny - jesenné - sú od 28.10.2011 /piatok/ do 31.10.2011 /pondelok/. 

1.11.2011 - utorok - Deň pracovného pokoja /Sviatok všetkých svätých/ - vyučovanie nebude.

2.11.2011 - streda - začiatok vyučovania po prázdninách.

17.10.2011

Pamätný list Matice Slovenskej za aktívnu spoluprácu pri príležitosti 90. výročia založenia MO MS

Úspešné družstvo dievčat na krajskom kole v cezpoľnom behu v Dobšinej - 2. miesto

- Vargovčíková Kristína, Kolesárová Dáša, Tóthová Slávka

Plánované akcie v mesiaci október 2011

Nové fotoalbumy na webe: Šarkaniáda našich žiakov v Dargove /nové/

                                                    Otvorenie školského roka 2011/2012

                                                    Európsky týždeň mobility       

                                                    Šarkaniáda v ŠKD                        

3.10.2011

Poplatky od 1.10.2011 : 

Strava:  I. stupeň ZŠ - 0,95 €/1 obed 

              II.stupeň ZŠ - 1,01 €/1 obed

Príspevok sa uhrádza do 5. dňa príslušného mesiaca.

Doplatky v HN : I.stupeň - 0,08€/1 obed, II. stupeň - 0,09€/1 obed

Doplatky v HN od 1.11.2011 : I.stupeň - 0,03€/1 obed, II. stupeň - 0,03€/1 obed

Školský klub od 1.10.2011:   - 2,40 €/mesačne

Školský klub od 1.11.2011:   - 3,00 €/mesačne

Príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného mesiaca.

Prenájom viacúčelového ihriska: žiaci, rodičia a zamestnanci - bezplatne     

 

Úspech dievčat na okresnom kole v cezpoľnom behu - 1. miesto:

Zloženie družstva: Kristína Vargovčíková - 1. miesto, Dáša Kolesárová - 2. miesto, Monika Skašková - 13. miesto

 

30.8.2011

OZNAM

Riaditeľstvo školy, kolektív učiteľov vás pozýva na slávnostné otvorenie školského roka 2011/2012, ktoré sa uskutoční v pondelok 5.9.2011 o 9.00 hod. pred budovou školy. Tešíme sa na stretnutie po prázdninách s našimi žiakmi, najmä s novoprijatými prvákmi, s rodičmi a ostatnými rodinnými príslušníkmi, priateľmi našej školy.  

 

6.7.2011

POZVÁNKA - Letná škola tvorivosti, relaxu a športu - od 11.7.2011 - do 15.7.2011

Skončil sa školský rok 2010/2011. Všetkým žiakom a zamestnancom prajeme príjemné prežitie prázdnin.

Nové fotoalbumy:

Slávnostné ukončenie školského roka - 30.jún 2011

Škola v prírode - Vernár /20. - 24. jún 2011/

MDD v ŠKD

23.6.2011

Dopravné pre žiakov zo školského obvodu /Dargov, Kravany, Trnávka, Bačkov 5.-9., Višňov, Stankovce/ budeme vyplácať od pondelka /27.6.2011/ v učtárni.

Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutoční vo štvrtok 30.6.2011 o 9.00 hod. pred budovou školy. Vyučovanie v novom školskom roku sa začne 5. septembra 2011 v pondelok.

ŠKD Srdiečko - Zdravie je najväčší poklad, 1. jún - MDD

17.6.2011

Nový fotoalbum - IV.A - Noc v škole 

Záverečný satelitný turnaj v malom futbale - konečné poradie: 1. miesto ZŠ Parchovany, 2. miesto ZŠ Sečovce Ul. Komenského, 3.miesto ZŠ Vojčice, 4. miesto ZŠ Sečovce Obchodná, 5. miesto CZŠ sv. rodiny Sečovce, 6.miesto 8-ročné gymnázium. /fotky tu/   Blahoželáme za pekné 2. miesto!

13.6.2011 

Nové fotoalbumy na webe - PODDARGOVSKÉ HRY ŽIAKOV 50. ROČNÍK 

DETSKÁ OLYMPIÁDA - 3.6.2011 - areál ZŠ Sečovce Ul. Komenského

30.5.2011

Výsledky 50. PHŽ

Nové fotoalbumy: Z histórie Poddargovských hier žiakov  

                                  

Nové články na webe: LESY, PĽÚCA ZEME

UČÍME SA „V PRÍRODE“ , Vyhodnotenie - Galéria na plote

18.4.2011 - fotoalbum: Škola v prírode 2011 /2.-3.-4. ročník/ - Predná Hora

V dňoch 11.4.-15.4. sa žiaci 2.,3. a 4. ročníka zúčastnili školy v prírode v rekreačnom zariadení Predná Hora. Pre deti boli pripravené rôzne zaujímavé aktivity: - túra na Muránsky hrad, - každodenný relaxačný pobyt v bazéne a saune, - pobyt na detskom ihrisku, - výtvarná súťaž "Zážitky očami detí", - návšteva zámku grófa Ferdinanda Coburga, Ochtinskej aragonitovej jaskyne, hradu Krásna Hôrka 

15.4.2011 - Deň narcisov na ZŠ Komenského v Sečovciach     fotka

14.04.2011

Veľkonočné prázdniny  budú od 21.04.2011 /štvrtok/ do 26.04.2011 /utorok/. Vyučovanie sa začne po prázdninách 27.04.2011 v stredu. /riaditeľstvo školy/

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov Vám prajú zamestnanci školy!

Škola na Veľkonočnej výstave dňa 12.04.2011 v kultúrnom dome získala diplom za 1. miesto.

13.4.2011

 Vladimír Kovalčin - žiak VIII.A triedy získal cenu v 58. ročníku medzinárodného projektu EURÓPA V ŠKOLE. Vlado je pozvaný na slávnostné stretnutie, ktoré sa uskutoční v Bratislave dňa 17. mája 2011 v priestoroch IUVENTY. K dosiahnutému výsledku Vladovi srdečne blahoželáme./riaditeľstvo školy/

 1.4.2011

 

STRETNUTIE BÝVALÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY pri príležitosti Dňa učiteľov. V štvrtok 31. marca 2011 sa uskutočnilo milé stretnutie bývalých pedagogických zamestnancov školy v školskej jedálni. Strávili sme príjemné chvíle pri kultúrnom programe mladších žiakov i pri rozhovoroch a spomienkach na časy strávené za učiteľskou katedrou i v zborovni.     /fotky/

Deň učiteľov /Mgr. Monika Sojková/

Projekt "Európa v škole"      fotky tu   

Hľadá sa NAJ kniha /IV.A/      fotky tu 

Marec - mesiac knihy     fotky - žiaci I.A v mestskej knižnici

19.3.2011

Komenského latka - v piatok 18.3.2011 v našej telocvični  sa uskutočnil 3. ročník súťaže v skoku do výšky. Súťaž pripravili: učiteľ telesnej výchovy p. Haščák v spolupráci s Centrom voľného času v Sečovciach - p. Tóth a p. Hreňo. Súťaže sa zúčastnilo11 dievčat a 17 chlapcov zo škôl: ZŠ MRŠ Trebišov, ZŠ Košice Ul. Družicová, 8-ročné gymnázium Sečovce, CVČ Sečovce a domáce družstvo ZŠ Komenského /Nahajová E., Skašková M., Borošová V./. V kategórii dievčat víťazkou sa stala Kolesárová M. zo ZŠ MRŠ Trebišov s výkonom 142 cm /nový rekord/, 2. miesto obsadila Gašparová D./ZŠ MRŠ Trebišov/ s výkonom 137 cm, na 3. mieste Hermanová P. /ZŠ Košice Družicová/ zdolala latku vo výške 131 cm. Z našich dievčat na 5. mieste sa umiestnila Nahajová E. /128 cm/, na 6. mieste Skašková M. /125 cm/. Medzi chlapcami zvíťazil Zolčák L. zo ZŠ MRŠ Trebišov  skokom cez výšku 166 cm /nový rekord/, 2. miesto obsadil Hricišin P. /ZŠ Košice Družicová/ výkonom 157 cm,  na 3. mieste Balog D. /ZŠ MRŠ Trebišov/ zdolal latku vo výške 154 cm. Z našich chlapcov na 5. mieste sa umiestnil Bajus S. /151 cm/. Výsledky ďalších našich chlapcov: Hrinda D. /135 cm/, Benedek M. /135 cm/, Korpesio S. /130cm/, Sabol /125cm/, Kobzoš /120 cm/. BLAHOŽELÁME! Najlepším jednotlivcom ceny a diplomy odovzdali RNDr. Švec Vl. - vedúci školského úradu, Mgr. Hallér G. - riad. školy, Mgr. Hreňo J. - riad. CVČ. 

FOTOALBUM ZO SÚŤAŽE TU!

Hviezdoslavov Kubín 2011 - fotoalbum tu!

14.3.2011

Hádzanárske úspechy na turnaji v Michalovciach         /fotoalbum/  

- na turnaji v minihádzanej, ktorý sa konal 11.3.2011 v michalovskej Chemkostav aréne školu reprezentovali: Jaroslava Pačutová, Tímea Vargová, Diana Kolesárová, Katarína Strenková, Viktória Dobošová a Simona Stričková. Dievčatá obsadili pekné 4. miesto z 11 zúčastnených družstiev.

- družstvo chlapcov tvorili: Oliver Kobzoš, Martin Kelemen, Matúš Marcinko, Marek Bicák, Dávid Bedrava a Svetoslav Baňacký. Chlapci obsadili 6. miesto zo 6 družstiev.

- chlapcov i dievčatá trénuje triedna učiteľka PaedDr. Marta Danková /licencia C/.

Veľké poďakovanie patrí p. Marcinkovi, p. Klemenovi, p. Pačutovi a p. Mendeľovi, ktorí zabezpečili dopravu na turnaj autami bezplatne. 

4.3.2011 Nové fotoalbumy:

Na zimnom štadióne /25.2.2011/

Karneval 2011 /25.2.2011/

23.2.2011

Jarné prázdniny: 28.2.2011 - 4.3.2011 

Testovanie 9 - z matematiky a slovenského jazyka sa uskutoční 9. marca 2011 /bližšie informácie, časový harmonogram/

1.2.2011

Putovný pohár mesta Vranov nad Topľou v rukách Sečovčaniek.    /fotky tu/

Akcie v ŠKD Srdiečko: Snehové radovánky /+ foto/, Pyžamová párty /foto/ 

19.1.2011

Pridali sme nové aktuálne fotoalbumy:

Zápis_1Zápis_2,  Zápis 3, Divadielko,  Predvianočné aktivity v škole, akadémia v kultúrnom dome, Šaliansky Maťko,  Hokejbalový turnaj na školskom ihrisku

4.1.2011

POZVÁNKA NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Nové fotoalbumy na webe:      

 Medovníčky od babičky - tvorivá dielňa v 4.A      Malí kuchári z 3.A           Príprava na Vianoce v ŠKD

V Košiciach - vianočné trhy       Príroda aj v meste 

14.12.2010

Pripravujeme v mesiaci december:

- Riaditeľské voľno - dňa 22.12.2010 riaditeľ školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. /školský zákon/ z organizačných dôvodov. Vyučovanie nebude, ŠKD a ŠJ bude mimo prevádzky.

- Vianočné prázdniny budú od 23.12.2010 do 7.1.2011. Vyučovanie sa začne 10.1.2011 /pondelok/.

- Vyplácanie cestovných nákladov na dopravné zo školského obvodu /od 16.12.2010 (štvrtok) do 22.12.2010/.

- Srdečne Vás pozývame na vianočnú akadémiu žiakov našej školy, ktorá  sa uskutoční dňa 21.12.2010 /utorok/ v Kultúrnom dome v Sečovciach.

Pripravované podujatia v mesiaci december 2010

Projekt "Príroda aj v meste"  /ŠKD/   

Halloween 2010 na škole  /5.-9./

Exkurzia do rozprávok /5.-9./ 

19.11.2010

Nové fotoalbumy na webe:

Celoslovenské kolo v cezpoľnom behu - 4. miesto /Žiar nad Hronom/     

Halloween 2010 na škole /5.-9./    

Projekt Materské školy na škole: 

MŠ Jarná v telocvični,  MŠ Jarná na divadielku

MŠ Obchodná na divadielku

MŠ Dargov v telocvični i na divadielku

15.11.2010

Remeslá a remeselníci Sečoviec - vyhodnotenie výtvarnej súťaže v rámci Dni mesta Sečovce 2010

Projekt "Škôlka v škole" - MŠ Jarná na Hv /fotoalbum/

Vyhodnotenie projektu IV.A tr. - "Najčitateľskejšia rodina"

"Duchárske dopoludnie" v IV.A

Hádzanárky v akcii     fotky

Dievčatá navštevujúce hádzanársky krúžok, ktorý pracuje na škole okrem pravidelných tréningov 2 -  krát týždenne , sa zúčastnili na medzištátnom stretnutí Slovensko : Bielorusko, ktoré ...

Strašidlá v ŠKD        fotky

21.10.2010 /štvrtok/

Nové fotoalbumy na webe našej školy:

Záložka do knihy spojuje školy - projekt pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc

Vyhodnotenie projektu "Záložka do knihy"

Projekt "Škôlka v škole" - návšteva detí z MŠ Ul. Jarná v učebni výpočtovej techniky

Projekt "Škôlka v škole" - návšteva detí z MŠ Ul. Obchodná v učebni výpočtovej techniky

Deň jablka v I.A 

Výstavka plodov jesene v priestoroch našej školy

Vychádzka I.A a I.B ku koníkom do jazdeckého areálu

Deň jablka v II.A

Deň jablka v III.A

ŠKD Srdiečko - jesenné stretnutie v ŠKD so starými rodičmi a rodičmi   /čítaj komentár k stretnutiu/

Exkurzia žiakov 6.-9. roč. do Košíc 

IV.A - deň jablka, exkurzia do hvezdárne v MI, návšteva jazdeckého klubu NOXWELL /nové/

I.A, II.A,III.A - Šarkaniáda v  Dargove /aj s rodičmi/

 

14.10.2010

Úspešný cezpoľný beh dievčat v Dobšinej na krajskom kole - 1. miesto

/reprezentovali: Vargovčíková Kristína 1. miesto, Kolesárová Dáša 4. miesto, Nahajová Eva 6.miesto/, družstvo 1.miesto 

Celoslovenské kolo sa uskutoční 27.10.2010 /streda/ v Žiari nad Hronom. Držíme všetci palce dievčatám!!!

Jesenné prázdniny - sa začínajú 29.10.2010 /piatok/ a končia v utorok 2.11.2010. Vyučovanie sa začne v stredu - 3.11.2010.

4.10.2010

Pripravované podujatia v mesiaci október 2010

 

30.9.2010

Zapojili sme sa do medzinárodného projektu - "Záložka do knihy spojuje školy"

Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2010 sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodného projektu pod názvom "Záložka do knihy spojuje školy". Cieľom česko-slovenského projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.

Teraz už netrpezlivo čakáme na kontaktnú adresu českej školy, s ktorou si žiaci vymenia vlastnoručne vyrobené záložky. Dúfame, že naše priateľstvo s vybranou partnerskou školou bude pokračovať aj po vzájomnej výmene záložiek prostredníctvom listov, mailov, videí i prípadných návštev. Koordinátorom projektu je p. uč. PaedDr. Danková Marta /tr. uč. IV.A/.

29.9.2010

Nové fotoalbumy na webe: 

Úspešný cezpoľný beh dievčat v Trebišove

Šarkaniáda v ŠKD Srdiečko

Výchovný koncert Valentína Čekovského so skupinou Klakson 

 

10.9.2010

Nové fotoalbumy na webe: 

Otvorenie nového školského roka 2010/2011

Záver školského roka 2009/2010

 

15.6.2010

Deň plný zážitkov v ŠKD /maľovanie rúk/ /Sabanová/

1.6.2010

Výsledky 49. ročníka PHŽ            *****Fotoalbum***** nové

"Na bicykli bezpečne" - dopravná súťaž nové

Môj domov - medzinárodná umelecká výstava pre deti a mládež vo Fínsku  /pozri fotky tu/ nové

Nádejní umelci z našej školy sa zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže pod názvom Môj domov. Zo šiestich prác, ktoré sme zaslali do okresného kola bola na medzinárodnú výstavu do Fínska zaslaná práca žiačky 3. A Kataríny Strenkovej, ktorá získala na okresnom kole pekné 3. miesto. Srdečne blahoželáme. Žiačku pripravovala triedna učiteľka PaedDr. Danková.

"Človeče, nehnevaj sa" - článok, fotky /ŠKD a Bc. Sabanová/ nové

24.5.2010

Pozývame občanov mesta a širokú verejnosť na 49. ročník Poddargovských hier žiakov. Súťaže v atletike budú 27.5.2010 od 9.00 hod., v malom futbale chlapcov a hádzanej dievčat - 28.5.2010 so začiatkom 8.00 hod..

Pozvánka (pozvanka.doc)

Propozície a prihláška (propozicie.doc)

Časový harmonogram (harmonogram.doc) 

Najlepšie výkony na PHŽ od r. 2003 v jednotlivých disciplínach 

21.5.2010

Foto - Vyhodnotenie súťaže pri príležitosti Deň Zeme - Galéria na plote /plagáty/

Foto - okresné kolo súťaže SČK

odkaz na fotky z plaveckého výcviku tu

 19.5.2010 /streda/ - odkaz na fotky z plaveckého výcviku tu

Plavecký výcvik - Žiaci I. stupňa ZŠ sa zúčastnili plaveckého výcviku na ZŠ Gorkého v Trebišove. Po nesmelom kontakte v prvý deň žiaci preukázali svoje plavecké zručnosti hlavne v posledný deň v plaveckých pretekoch, kde u dievčat 1. miesto obsadila Tímea Vargová, na2. mieste sa umiestnila Kristína Tomková a 3. miesto sa ušlo Jaroslave Pačutovej z 3.A triedy. U chlapcov bolo poradie nasledovné: 1. miesto Martin Kelemen, 2. miesto Martin Marcinko a 3. miesto Oliver Kobzoš z 3.A.

 

ŠTEFÁNIKOVA LATKA -  13. mája 2010 sa uskutočnil 3. ročník súťaže v skoku do výšky „ ŠTEFÁNIKOVA LATKA“ vo veľkej telocvični na ZŠ MRŠ v Trebišove. Naše družstvo chlapcov mimoriadne úspešne reprezentovalo našu školu: 1. miesto Danko Ivan, 3. miesto Janošo Jaroslav, 4. miesto Vysoký Milan. Družstvo dievčat súťažilo v zložení: Nahajová Eva, Borošová Viktória, Skašková Monika.

 

11.5.2010

Galéria na plote Galéria na plote pri príležitosti Dňa Zeme,

Aprílové environmentálne aktivity na našej škole vyvrcholili podujatím pod názvom  GALÉRIA NA PLOTE. Do výroby plagátov sa zapojili všetky ročníky a výsledkom bola výstava kolektívnych prác nainštalovaná na školskom plote vedľa školskej jedálne. Výstavu si okrem žiakov našej školy mohli pozrieť aj okoloidúci.

Porota na záver vyhodnotila jednotlivé práce a víťazi obdŕžali diplomy a sladkú odmenu.

Výsledky:        I. stupeň:                                                  II. stupeň

1. miesto – 1.A, 4. B                                             1. miesto – 8.

2. miesto – 3.A, 2.A                                               2. miesto – 5.A, 7.A

3. miesto – 4.A, 3.B, 1. B                                      3. miesto – 9., 6.A

 

Deň matiek - Druhá májová nedeľa patrí každoročne všetkým mamičkám, ktoré oslavujú svoj sviatok - Deň matiek. Pri tejto príležitosti žiaci našej školy pripravili pre svoje mamky pestrý kultúrny program.

10.05.2010

Nové fotoalbumy na webe:

Deň matiek v škole, Návšteva splnomocnenca vlády na škole, Galéria na plote pri príležitosti Dňa Zeme, LET art - hudobno výchovný program v škole

28.4.2010

Fotoalbum - ŠKD - A predsa sa točí

Výstava edukačných materiálov - učebných pomôcok, IKT, výukových programov - v rámci projektu Premena tradičnej školy na modernú sa uskutočnila pre žiakov, učiteľov, rodičov a širokú verejnosť v priestoroch na prízemí našej školy

Súťaž medzi triedami ku Dňu Zeme

27.4.2010 

Nové fotoalbumy na webe: 

Deň nárcisov, Deň ZEME, Slávik Slovenska, Európa v škole, Exkurzia v SHMÚ v Milhostove, Veľkonočný predaj v kultúrnom dome, Danková - projekt, Deň učiteľov, Deň učiteľov - prijatie primátorkou mesta na MsÚ 

 

28.3.2010

Dopravné za január - marec 2010 vyplácame od pondelka - 29.03.2010  v učtárni školy. 

Veľkonočné prázdniny

Vesmír očami detí, Hviezdoslavov Kubín, Energetika 2010  

 

23.3.2010

KLOKAN - medzinárodná matematická súťaž 

Komenského latka - v piatok 19.3.2010 v našej telocvični ZŠ Komenského sa uskutočnil 2. ročník súťaže v skoku do výšky. Súťaž pripravili: učiteľ telesnej výchovy p. Haščák v spolupráci s Centrom voľného času v Sečovciach - p. Tóth a p. Hreňo. Súťaže sa zúčastnilo10 dievčat a 19 chlapcov zo škôl: ZŠ MRŠ Trebišov, ZŠ Košice Ul. Družicová, 8-ročné gymnázium Sečovce, ZŠ Z. Teplica, CVČ Sečovce. V kategórii dievčat víťazkou sa stala Kolesárová M. zo ZŠ MRŠ Trebišov s výkonom 131 cm, 2. miesto obsadila Nahajová E. s výkonom 131 cm, na 3. mieste Skašková M. zdolala latku vo výške 124 cm - obidve zo ZŠ Komenského Sečovce.. Medzi chlapcami zvíťazil Teply R.zo ZŠ MRŠ Trebišov  skokom cez výšku 163 cm, 2. miesto obsadil Danko I zo ZŠ Komenského Sečovce s výkonom 151 cm,  na 3. mieste Kačmárik D. zo ZŠ Z. Teplica zdolal latku vo výške 151 cm. BLAHOŽELÁME! 

Fotoalbum zo súťaže tu!  

 

8.marec - MDŽ /príspevok detí z ŠKD Srdiečko/

Hviezdoslavov Kubín - vo štvrtok 4.3.2010 sa uskutočnilo školské kolo 

3.3.2010

Testovanie 9 - 2010 - sa uskutoční 10. marca 2010. Testovania sa zúčastnia žiaci 9. ročníka z predmetov matematika a slovenský jazyk. 

Časový harmonogram.

Bližšie informácie nájdete na www.svsmi.sk .

1.3.2010

Energetika 2010 -  Žiaci 3.A triedy sa zapojili do štvrtého ročníka literárnej súťaže ...

Fotoalbumy /nové!!!/ na webe: Karneval 2010,  Vesmír očami detí - výtvarná súťaž /žiaci 3. ročníka/ - práce žiakov, ktoré postúpili zo školského kola do okresného kola v Trebišove

EURÓPA V ŠKOLE/fotky/ - viac o projekte /PaedDr. Danková - koordinátorka/

10.2.2010 

Všade, kde slnko svieti, žijú deti ...    príspevok detí z ŠKD Srdiečko k tragickým udalostiam pri zemetrasení na Haiti              fotky

Divadielko z Prešova vystúpilo pre žiakov 1. - 6. ročníka  

 

"Biely január v ŠKD"            pozri fotoalbum

 

Pozvánka na zápis do 1.ročníka v školskom roku 2010/2011

Zápis pokračuje denne do 15. februára 2010 v riaditeľni školy.

 

Nové fotoalbumy na webe: 

Sankovačka, Vianočná akadémia v škole, Šaliansky Maťko, Zápis do 1. ročníka

 

 

Naše nové fotoalbumy na webe: DIVADIELKO, Hudobná výchova, Akcie v októbri a novembri

Vyhodnotenie výsledkov ŠKD Srdiečko v projekte www.ovecky.sk 

 

Vyhodnotenie projektu " Škôlka v škole"   !!! pridané fotoalbumy!!!

 

Súťaž "Búdky v našej prírode"  - naši žiaci získali 1.,2.,3. miesto   

/výsledky aj na www.sonap.sk/  

Fotogaléria

  

Nové! Fotogaléria z posledných akcií v mesiacoch október a november tu! /Halloween v ŠKD, MŠ Jarná v telocvični, v počítačovej učebni, zdravá výživa, .../

Akcie v ŠKD Srdiečko - Nebojte sa strašidiel, O najzdravšiu triedu /autor Bc. Sabanová/

 

Projekt www.ovecky.sk, Naše mesto očami detí, Slovenskí vojaci v zahraničných operáciách, Budúci prváci na návšteve školy, Mladé hádzanárky reprezentujú nielen školu, ale aj mesto, Medzinárodný týždeň vzdelávania. /autor PaedDr. Danková/ 

 

 

Betka Benedeková /žiačka VII.A triedy našej školy/ v Bratislave.

Za účasti triednej učiteľky  a spolužiačok sa zúčastnila nakrúcania v  STV v populárnej súťaži Mini talent show - objavme naše malé talenty, ktorú vysiela STV každý piatok o 20.00 hod.

Sledujte vysielanie na STV1 v piatok 6.11.2009 o 20.00 hod. a podporte Betku svojimi SMS hlasmi!

Pozri fotogalériu z natáčania v Bratislave /klik na tento odkaz/.    

P1000251.JPG (43763 bytes) P1000253.JPG (45201 bytes) P1000258.JPG (66550 bytes) P1000268.JPG (36705 bytes)

 

Výsledok vyčíňania vandalov - tzv. sprejerov v noci z piatka na sobotu /24.10.2009/v areáli našej školy. /Prípad vyšetruje polícia!/

 

teloc1.JPG (57862 bytes) teloc2.JPG (56679 bytes)

 

Jesenné prázdniny - sa začínajú vo štvrtok 29.10.2009. Vyučovanie sa začne v pondelok 2.11.2009.

 

Vyhodnotenie zberu gaštanov: 

Jednotlivci: 1. Baňacký z III.A - 219 kg, 2. Gedra z V.B - 151 kg, 3. Mosej zo IV.A - 123 kg.

Kolektívy tried: 1. IV.A - 529,5kg, 2. I.A - 440kg, 3. III.A - 383,5kg

Spolu celá škola: 2051kg

ĎAKUJEME, že ste sa zapojili do tohto zberu!

 

Dievčatá na krajskom kole v cezpoľnom behu odsadili veľmi pekné 3.miesto v silnej konkurencii družstiev okresov Košického kraja. BLAHOŽELÁME!

 

Jesenné stretnutie so starými rodičmi v školskom klube "Srdiečko" /aj s fotogalériou/

 

Úspešné družstvo dievčat v cezpoľnom behu na okresnom kole - 1. miesto. BLAHOŽELÁME!

Budú reprezentovať okres na krajskom kole v utorok 6.10.2009 - v Michalovciach.

Reprezentovali: Dáša Kolesárová 2.m., Anna Šimková 5.m., Monika Skašková 16.m.

 

V tej istej súťaži chlapci obsadili 5. miesto v silnej konkurencii 11 škôl. Súťažili: Ján Vysoký, Ivan Danko, Peter Čopák. 

 

Fotoalbum zo slávnostného otvorenia školského roka - naši prváci /kliknite na tento text/

 

 

OZNAM

Riaditeľstvo školy, kolektív učiteľov vás pozýva na slávnostné otvorenie školského roka 2009/2010, ktoré sa uskutoční v stredu 2.9.2009 o 9.00 hod. pred budovou školy. Tešíme sa na stretnutie po prázdninách s našimi žiakmi, najmä s novoprijatými prvákmi, s rodičmi a ostatnými rodinnými príslušníkmi, priateľmi našej školy.  

 

Poplatky v školskom roku 2009/2010 /sú určené vo VZN č.2/2009 zo zasadnutia MsZ zo dňa 29.6.2009/ :

Strava:  I. stupeň ZŠ - 0,90 €/1 obed 

              II.stupeň ZŠ - 0,95 €/1 obed

Prihláste sa u vedúcej ŠJ p. Vojtkovej v budove ŠJ ./t.č. 6782549/

Príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného mesiaca.

Doplatky v HN : I.stupeň - 0,04€/1 obed, II. stupeň - 0,09€/1 obed

Školský klub:  s pravidelnou dochádzkou - 2,40 €/mesačne

                      s nepravidelnou dochádzkou /v záujmovom útvare/ - 1 €/mesačne

                      s nepravidelnou dochádzkou /v ZÚ/+vzdelávací poukaz - 0,20 €/mesačne

Prihláste sa u vedúcej ŠK: p. Sabanová, Bc.

Príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného mesiaca.

Prenájom viacúčelového ihriska: žiaci, rodičia a zamestnanci - bezplatne     

 

Fotoalbumy:

Detská olympiáda 2009 - športový areál  ZŠ Sečovce, Ul. Komenského

Školský výlet IV.A triedy

Záver školského roka 2008/2009

 

23.6.2009

Poďme spolu do rozprávky

V pondelok 22. júna 2009 sme v telocvični našej školy privítali deti z MŠ na Ulici obchodnej i na Ulici jarnej. Nie, neprišli si zacvičiť, ale na návštevu do Žuvačkového kráľovstva. Tak sa totiž volá rozprávka, ktorú si pre nich pripravili deti - členovia literárno-dramatického krúžku pod vedením p. uč. Mgr. Vincenčíkovej. Žuvačkové kráľovstvo postihla veľká pohroma. Krásnu princeznu Evelínu sa rozhodol zjesť strašný drak Aladár. Každá správna rozprávka má šťastný koniec. Ten mala aj tá naša. Deti mohli sledovať ako rozum dokáže poraziť aj tú najväčšiu silu. Veríme, že sa rozprávka deťom páčila a že sa zas stretneme na podobných akciách.

Fotoalbum 

 

19.6.2009

Školský výlet III.A triedy /18.6.2009/

Žiaci III.A triedy spolu s rodičmi sa zúčastnili na školskom výlete v Dargove v lese pri ihrisku. Na ihrisku si zasúťažili v športových disciplínach. Po súťažiach si opiekli slaninku a špekačky, na ktorých si výborne pochutili. Po oddychu nasledoval súboj vo futbale deti verzus rodičia. Medzitým im p. Fecková za asistencie mamiek uvarila chutný guľáš, na ktorom si všetci dobre pochutili. Výlet sa nám vydaril. Všetci spokojní a unavení sa vrátili domov.   /Mgr. Kočišová/ 

Fotoalbum zo školského výletu III.A triedy

Ako často čítame?  - úvaha 

Náš školský výlet - II.B a III.B - fotogaléria

 

4. - 5.6.2009 - Poddargovské hry žiakov 48. ročník - výsledky         °°°°°° FOTOGALÉRIA °°°°°° 

Žiaci našej školy aj na tomto ročníku boli úspešní. Obsadili celkovo pekné druhé miesto, iba ZŠ Košice, Jenisejská bola nad ich sily. V ľahkej atletike chlapcov zvíťazili ZŠ Trebišov MRŠ, naši chlapci obsadili 2. miesto a tým získali cenné body do celkového hodnotenia. Na 3. mieste boli žiaci z Košíc. V ľahkej atletike dievčat vyhrali dievčatá z Košíc, na 2. mieste boli dievčatá z Trebišova MRŠ, 3.miesto obsadili dievčatá zo ZŠ Sečovce, Ul. Obchodná. V atletike súťažilo celkovo 12 družstiev. V malom futbale a hádzanej dievčat naše družstvá obsadili rovnako pekné tretie miesto.

Poďakovanie patrí sponzorom: Mesto Sečovce, CVČ Sečovce, Betostav s.r.o. Sečovce, Šimkovič  - protektor s. r.o., Farby - laky p. Sikora, M+M Ferenčík autoelektrikár, Elektro Sojka, S-Comp Branislav Sojka, Potraviny p. Nerodoliková, PALMA Group a.s.

 

2.6.2009 - Slávnostné odovzdávanie nového multifunkčného ihriska v našom športovom areáli. Slávnostného prestrihnutia pásky sa zúčastnili najvyšší predstavitelia mesta - primátorka RNDr. Monika Bérešová, zástupca primátorky mesta Michal Sokoli, prednosta mestského úradu JUDr. Vlastimil Ondrejka. Multifunkčné ihrisko má rozmery 17 x 36m, umožňuje hrať športy: hádzaná, tenis, volejbal, nohejbal. V mene žiakov a zamestnancov školy za tento hodnotný dar zástupcom mesta sa poďakoval riaditeľ školy Mgr. Gejza Hallér. Po slávnostnom otvorení žiaci našej školy si zahrali vybíjanú. 

 

Fotogaléria z odovzdávania nového multifunkčného ihriska tu!

2.6.2009  Dní mesta - športové dopoludnie pre žiakov 2.stupňa. Naši žiaci získali kolekciu 5 pohárov - z toho tri boli za prvé miesta, dva za druhé miesta. Blahoželáme!  

 

29.5.2009 - Satelitný turnaj v malom futbale  - skončil víťazstvom našich chlapcov. Tento dlhodobý turnaj 7 škôl organizovalo CVČ Sečovce. Blahoželáme!

 

Fotogaléria z odovzdávania cien na satelitnom turnaji v malom futbale

28.5.2009

"Slávik Slovenska" - krajské kolo sa uskutočnilo 28.5.2009 v Košiciach. Školu reprezentovali dve žiačky - Betka Benedeková a Anička Šimková. Anička vo svojej kategórii v silnej konkurencii obsadila veľmi pekné 2. miesto. Blahoželáme - Aničke, aj Betke! Za hudobný doprovod vedenie školy ďakuje p. Buzinkaiovi a p. Ferenčíkovi zo ZUŠ Sečovce Darg. hrdinov.

Fotogaléria z krajského kola tu!

      

25.5.2009 - "Hľadáme nového Jozefa Plachého" - výsledky postupovej bežeckej súťaže:

Kategória dievčatá - 1. Kolesárová Dáša 2. Bušová Nikola 3. Hrustičová Henrieta

Kategória chlapci - 1. Olejár Maroš 2. Bajus Stanislav 3. Kondáš Peter

Súťaže sa zúčastnilo 24 dievčata 23 chlapcov. Súťaž sa konala v areáli školy 25.5.2009. Blahoželáme!

 

3. ročník na plaveckom výcviku - foto

Žiaci III.A triedy sa v dňoch 12.5. - 15.5.2009 zúčastnili plaveckého výcviku v Trebišove na ZŠ Gorkého pod vedením Mgr. Košaru. Počas týchto dní žiaci prešli jednotlivými etapami výcviku, ktorý pekne zvládli. Na záver bola súťaž v plávaní chlapcov a dievčat. Medzi najlepších z chlapcov patria: Miroslav Nerodolik, Martin Pehanič, Ondrej Mosej. Z dievčat sú to Daniela Juhásová, Klaudia Mašlejová a Adela Sojková. Všetci preukázali snahu a usilovnosť. Na záver výcviku boli odmenení sladkosťami.  /Mgr. Kočišová/

 

Na exkurzii v Košiciach -foto

 

Fotoalbum - Škola v prírode /Dolný Smokovec - 27.4. - 1.5.2009/ 

Žiaci z 2.,3. a 4. ročníka našej školy pod vedením učiteliek Mgr. Kočišovej, Mgr. Vatrálovej a Mgr. Vincenčíkovej v mesiaci apríl sa zúčastnili školy v prírode v Dolnom Smokovci. Počasie im prialo a tak mohli absolvovať krásne turistické vychádzky na Hrebienok, k vodopádu, na Štrbské pleso, navštíviť múzeum TANAP-u a zaplávať si v bazéne. Každý deň ukončili veselou diskotékou a vyhodnotením celého dňa. Po piatich dňoch sa žiaci vrátili oddýchnutí, opálení a obohatení o nové zážitky a poznatky.

svp2009.JPG (70529 bytes) 

 

 

Dňa 28.4.2009 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. V kategórii P5 pre 5. ročník žiačka Kolesárová Dáša z V.A triedy sa umiestnila na 4.mieste /spolu 47 súťažiacich/. Iba o jeden bod zaostala od 1.-3.miesta, keď z 15 úloh správne vyriešila 13. Blahoželáme! 

1.5.2009

Slávik Slovenska - okresné kolo - víťazstvo v dvoch kategóriach

Dňa 29.4.2009 v stredu sa uskutočnilo okresné kolo 19. ročníka speváckej súťaže Slávik Slovenska 2009 v CVČ Trebišov. Našu školu reprezentovali dve žiačky: v II. kategórii Alžbeta Benedeková zo VI.A a v III. kategórii Anna Šimková z VIII.A. V silnej konkurencii základných a základných umeleckých škôl okresu Trebišov obidve zvíťazili a postupujú na krajské kolo do Košíc. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov na krajskom kole.

       

 

Stromy - pľúca Zeme /p. uč. Danková - triedna uč. II.A triedy/

 

22.4.2009

22. apríl - Deň Zeme /fotky/

20.4.2009

slavik2009.JPG (64509 bytes)Slávik Slovenska - školské kolo

Dňa 20.4.2009 sa uskutočnilo školské kolo 19. ročníka speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne "Slávik Slovenska". Súťaže sa zúčastnilo 12 spevákov. Súťažilo sa v troch kategóriách: 1. miesto v I. kategórii získala Jarka Pačutová žiačka II.A triedy, pripravila p. uč. Danková, , v II. kategórii zvíťazila Betka Benedeková pripravila p. uč. Frajtová, v III. kategórii na 1. mieste sa umiestnila Anička Šimková z VIII.A triedy. .... 

narcis2009.JPG (67932 bytes)

    17.4.2009 - Deň narcisov na ZŠ Komenského v Sečovciach

 

 

16.4.2009 

18. ročník turnaja v malom futbale. Organizátorom je CVČ Sečovce a tento turnaj sa konal na ZŠ Obchodná v Sečovciach. Súťaže sa zúčastnili štyri družstvá z obvodu Sečovce a to: ZŠ Obchodná Sečovce, ZŠ Parchovany, ZŠ Vojčice, ZŠ Kom. Sečovce. Družstvo mladších žiakov našej školy tento turnaj vyhralo. Do zbierky trofejí v našich školských vitrínach pribudol krásny pohár.

malyfutbal.JPG (68059 bytes)Zostava našich: Benedek Marek, Olejár Maroš, Bajus Stanislav, Sabol Jakub, Onuščák Matej, Kotuľák Vladimír, Pencák Jakub, Tóth Peter,  Farbár Július, Demeter Karol, Kudráč Dávid, Sliva Patrik     

Tréner: Mgr. Haščák Igor

 

15.4.2009

Oznam riaditeľstva školy: Vyplácame cestovné za január - marec 2009 pre žiakov dochádzajúcich  zo školského obvodu: Trnávka, Dargov, Bačkov 5.-9., Kravany, Višňov, denne od 7.30 hod. do 15.30 hod. v učtárni /zákonnému zástupcovi - potrebné predložiť občiansky preukaz/.   

 

Matematická olympiáda - úspešne nás reprezentovali na okresnom kole - dňa 8.4.2009

Kategória 6. ročník: - Alžbeta Benedeková VI.A - 6. miesto - úspešná riešiteľka /pripravila p. uč. Košíková/

Kategória 7. ročník: - Eva Nahajová  VII.A - 3. miesto /pripravila p. uč. Hallérová/

Kategória 8. ročník: - Simona Bérešová VIII.B - 9. miesto /pripravila p. uč. Hallérová/

 

Hádzaná chlapci aj dievčatá - okresné kolo sa uskutočnilo v športovej hale v Trebišove dňa 8.4.2009

Kategória dievčatá - 2. miesto /postup na krajské kolo nám "uletel" iba pre horšie skóre/. Postupuje Trebišov MRŠ. 

Kategória chlapci - 2. miesto /Sečovce Kom. - Sečovce Obch. 27 : 2, Sečovce Kom. - Trebišov MRŠ  9 : 22/.

Postupuje Trebišov MRŠ. 

 

 

7.4.2009

Veľkonočné prázdniny

 

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo v prednese poézie a prózy sa uskutočnilo dňa 2.4.2009. Súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení: Mgr. Rabatinová, Mgr. Kaňuchová, Mgr. Vincenčíková. 

Víťazmi školského kola sa stali: I. kategória -  v poézii Doboš Vladimír IV.B, v próze Haburová Diana IV.A, v II. kategórii - v poézii Ferenčíková Františka VI.A, v próze Bérešová Natália VII.A, v III. kategórii - v poézii Šimko Radoslav IX.B. Menovaní víťazi jednotlivých kategórií reprezentovali našu školu na obvodovom kole dňa 6.4.2009, ktoré sa konalo na ZŠ Obchodnej v Sečovciach. Na okresné kolo postupuje Bérešová Natália za I. miesto vo svojej kategórii.

Výsledky školského kola 

  

4.4.2009

Nové fotoalbumy na webe: 

- Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

- oslavy Dňa učiteľov

- obnovená učebňa IKT

- jarná výzdoba školy

- predaj veľkonočných výrobkov vyrobených našimi žiakmi 

- projekt "Premena a inovácia vzdelávania v miestnych ZŠ"

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie.

Cieľom projektu je inovovať obsah a metódy vzdelávania na ZŠ v meste s dôrazom na kľúčové kompetencie pre potreby vedomostnej spoločnosti.

 

2.4.2009

Komenského latka - v stredu 2.4.2009 v našej telocvični ZŠ Komenského sa uskutočnil 1. ročník súťaže v skoku do výšky. Súťaž pripravili: učiteľ telesnej výchovy p. Haščák v spolupráci s Centrom voľného času v Sečovciach - p. Tóth a p. Hreňo. Súťaže sa zúčastnilo 10 dievčat a 13 chlapcov z našej školy. V kategórii dievčat víťazkou sa stala Sisková Monika z IX.B triedy s výkonom 130 cm, 2. miesto obsadila Skašková Monika zo VI.A triedy s výkonom 127 cm, na 3. mieste Antoliková Ivana z IX.B zdolala latku vo výške 124 cm. Medzi chlapcami zvíťazil Ferenčík Marek z IX.B skokom cez výšku 150 cm, 2. miesto obsadil Fecko Branislav tiež z IX.B triedy s výkonom 148 cm,  na 3. mieste Vysoký Milan z VII.A zdolal latku vo výške 148 cm.

PIC_0106.JPG (67759 bytes)  PIC_0107.JPG (68354 bytes)  PIC_0108.JPG (67529 bytes)

 

30.3.2009  

 

29.3.2009

V súťaži Kasardov Zemplín vo vlastnej tvorbe obsadili v 2. kategórii žiaci našej školy

1. miesto v próze - Vladko Kovalčin zo VI.A triedy

3. miesto v poézii - Natálka Bérešová zo VII.A triedy

Blahoželáme!

 

V súťaži Rozprávkové vretienko víťazka Betka Benedeková zo VI.A postupuje do celoslovenského kola v Bratislave.

Blahoželáme!

26.3.2009

Nové fotoalbumy na webe: 

KLOKAN - naši žiaci 2. - 9. ročníka sa zapojili dňa 26.3.2009 do medzinárodnej matematickej súťaže KLOKAN

Naša nová plynová kotolňa od januára 2009 v prevádzke

21.2.2009

Volejbalový turnaj v telocvični ZŠ Komenského

Dňa 21.2.2009 v telocvični našej školy sa stretli priaznivci volejbalu. Uskutočnil sa turnaj 5 družstiev: VVS I., VVS II., Dargov, Uragán a Učitelia /VVS - Východoslovenská vodárenská spoločnosť v Trebišove/. Organizátormi turnaja boli nadšenci volejbalu z VVS a z družstva Dargov. Vyhodnotenie sa uskutočnilo v ŠJ pri ZŠ Komenského v Sečovciach. Konečné poradie: 1. Uragán, 2.Učitelia, 3. VVS II., 4. Dargov, 5. VVS I. V družstve Učitelia nastúpili aj učitelia našej školy - PaedDr. Danková, Mgr. Rabatinová, Mgr. Hallér. Za učiteľov nastúpili aj Mgr. Marcinová, Mgr. Tejbus, Mgr. Ivanišin, Mgr. Sabo a Šiňansky J.  

 

20.2.2009

Nové: Fotografie - Náš karneval zo dňa 20.2.2009    nové

Nové: Fotografie zo zápisu do 1. ročníka v dňoch 17.-18.1.2009

 

 

13.2.2009

Riaditeľské voľno pre všetkých žiakov našej školy - 20.2.009 /piatok/ z organizačných dôvodov /Školský úrad v Sečovciach organizuje metodický deň pre učiteľov/. Vyučovanie nebude.

Jarné prázdniny - budú od 23.2.2009 /pondelok/ do  27.2.2009 /piatok/. Vyučovanie sa začne 2. marca 2009 v pondelok.

 

 

karneval.gif (45731 bytes)

Pozvánka na náš KARNEVAL - 19.2.2009 o 13.00 hod. v telocvični

 

13.2.2009

 

 

5.2.2009 - Na okresnom kole v basketbale naši chlapci boli druhí!!! Iba o jeden dvojbodový kôš im ušlo víťazstvo! /niekoľko sekúnd pre koncom zápasu s MRŠ/

Výsledky: Sečovce Kom.- Trebišov MRŠ 10:11 , Sečovce Kom. - Streda nad Bodrogom 19:6, Sečovce Kom. - Trebišov Pribinova 23:4

Poradie: 1. Trebišov MRŠ, 2. Sečovce Kom., 3. Trebišov Pribinova, 4. Streda nad Bodrogom 

Ďakujeme chlapcom za úspešnú reprezentáciu školy!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.1.2009

Pochvala riaditeľom školy za úspešnú reprezentáciu školy žiakom:

- Sabol Jakub - VII.A - za 3.miesto na okresnom kole v súťaži: Olympiáda v anglickom jazyku 

- Doboš Vladimír - IV.B - za 3.miesto na okresnom kole v súťaži: Šaliansky Maťko 

                           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.1.2009

Riaditeľstvo školy, kolektív učiteľov ďakuje všetkým rodičom a budúcim prvákom za účasť na Dňoch otvorených dverí 17.-18. januára 2009 a zvlášť ďakuje rodičom za dôveru, ktorí ste zapísali svoje detí 

do prvého ročníka našej školy pre školský rok 2009/2010. 

Zápis trvá do 15. februára 2009.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riaditeľstvo ZŠ oznamuje rodičom a žiakom, že vysvedčenia za I. polrok budú odovzdané žiakom 

vo štvrtok 29. januára 2009. 

Polročné prázdniny - budú 30. januára 2009 /piatok/. 

Jarné prázdniny - 23.február 2009 - 27.február 2009 /Košický a Prešovský kraj/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testovanie 9 - sa uskutoční pre žiakov 9. ročníkov základných škôl dňa 11. marca 2009. 

Časový harmonogram testovania.  /pre rodičov a žiakov 9. ročníka/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 10.1.2008

Pozývame rodičov na triedne ZRPŠ - 15.1.2009 /štvrtok/:

-  ročníky 1.-8. o 15.30 hod. v triedach

- deviataci o 16.00 hod. v školskej jedálni 

/pre deviatakov - Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy/

Testovanie 9 - sa uskutoční 11. marca 2009.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. a 18. január 2009 - Deň otvorených dverí na našej škole

                                      spojený so slávnostným zápisom do 1. ročníka 

Milí budúci prváci! 

Riaditeľstvo školy, kolektív učiteľov Vás srdečne pozýva v sprievode vašich rodičov na Deň otvorených dverí v dňoch 17. - 18. januára 2009 od 14.00 - 17.00 hodiny. Čaká Vás bohatý program a milé pani učiteľky. Súčasťou týchto Dní otvorených dverí je aj zápis budúcich prvákov. Zápis potrvá do 15. februára 2009. 

Tešíme sa Vašu účasť a na našich budúcich prvákov!   

/Zápis je pre deti narodené od 1.9.2002 do 31.8.2003./ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vianočná akadémia 19.12.2008 - fotky 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyplácame náklady na dopravu /dopravné/ 

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že od 16.12.2008 do 19.12.2008 vyplácame náklady na dopravu za IX. - XII. 2008 v učtárni denne od 7.30 hod. do 15.30 hod. /je potrebné predložiť občiansky preukaz/

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vianočné prázdniny

sa začínajú v pondelok od 22.12.2008 a končia 7.1.2009. Vyučovanie sa začne 8.1.2009 vo štvrtok.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naše úspechy v novembri 

- turnaj v hádzanej pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu - 1.miesto

- súťaž o vesmíre - 1. miesto

- Zemplín špíva i hutori  - okresné kolo - tri 1. miesta

- výtvarná súťaž - Zdravý životný štýl

- 4. kolo školských športových stredísk v hádzanej mladších žiačok  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z činnosti ŠKD - Šarkaniáda, Strašidelné popoludnie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reprezentovala v Prahe

Anička Šimková, žiačka VIII.A triedy zo ZŠ na Ulici Komenského, zároveň strieborná Slávica 2008, reprezentovala 12. 10. 2008 v Prahe farby Slovenska. Bolo to stretnutie víťazov folklórnej súťaže Zpěváček – Slávik, ktoré je prehliadkou najlepších detských spevákov v oblasti ľudových piesní. Samozrejme, nebolo by to tak, ak by zakladateľom a garantom nebol národný umelec Peter Dvorský. Prehliadky sa zúčastnili aj víťazi detských folklórnych súťaží z Iránu, Bulharska, Ruska, Rumunska a Srbska. Anička napriek tomu zožala veľký úspech. Blahoželáme a tešíme sa s ňou. Držíme jej palce v ďalších súťažiach. Dúfame, že o nej budeme ešte veľa počuť. /Mgr. E. Madárová/

simkova3.JPG (31538 bytes)    simkova2.JPG (36996 bytes)     simkova1.JPG (53793 bytes)                                                                                        

                                                                              

100 dní do eura

Peniaze, peníze, peneži. Tieto slová používame a budeme používať celý náš život. Už 1. januára pribudne do našej  každodennej konverzácie slovíčko – euro. Deti zo ZŠ na Komenského ulici vedia o eure oveľa viac. Dokázali to v jedno septembrové popoludnie – kedy si overili svoje vedomosti v súťaži. Popasovali sa s kvízom, pretekali sa v skladaní puzzle eurobankoviek, odhadovali hodnotu eur v batôžku a nakupovali v obchodnom dome Bala. O prvé miesto sa podelili žiaci 7. a 5. ročníka. Ako druhí skončili deviataci a šťastnú trojku uzatvorili šiestaci. Súťažiaci sa po dvoch hodinách zábavy i napätia rozišli domov s hrejivým pocitom, že sa eura netreba báť. / Mgr. L. Kožuchová/

euro.jpg (51784 bytes)

                                                                                                       

 

7.10.2008 - chlapci v malom futbale - mladší žiaci na obvodovom kole vyhrali svoju skupinu a postupujú do okresného kola. Blahoželáme!

9. 10. 2008 sa uskutočnilo obvodové kolo starších žiakov vo futbale, ZŠ- Komenského obsadila 2. miesto.

30. 9. 2008 sa uskutočnil 14. ročník Memoriálu Márie Zavarskej. Disciplíny – štafety chlapcov  10  x 1 000 m, štafety dievčat 5 x 800 m.

Našu školu reprezentovali 2 družstvá chlapcov : A družstvo obsadilo 1. miesto

                                                                         B družstvo obsadilo 3. miesto.

Umiestnenie dievčat : C družstvo 2. miesto

                                    A družstvo 3. miesto

                                    B družstvo 4. miesto.

16. 10. 2008 sa uskutočnilo 1. kolo Satelitného futbalového turnaja. Organizátorom bola ZŠ – Komenského, ktorá sa umiestnila na 1. mieste. 2. kolo sa uskutoční 20. 11. 2008 v Sečovciach, organizátorom bude Osemročné gymnázium v Sečovciach./Marek Ferenčík, IX.B/                                                                                                         

                                                       cezpolny beh.jpg (70139 bytes)

Úspech už na začiatku školského roka

Na okresnom kole v cezpoľnom behu družstvo našich chlapcov v zložení - Dudáš Marek /9.A/, Ferenčík Marek /9.B/, Feňar Miroslav /9.B/ obsadili 1. miesto. V súťaži jednotlivcov Ferenčík Marek sa umiestnil na 2. mieste. Družstvo postúpilo na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo v Dobšinej 8. októbra 2008. Na krajskom kole Ferenčík Marek bol úspešný - obsadil veľmi pekné 2. miesto. Družstvo chlapcov získalo v konkurencii súťažiacich z celého Košického kraja pekné 4. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Riaditeľ školy udeľuje pochvalu menovaným žiakom. 

 

 

 

Úspech v rozvojovom projekte "E-vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia" - naša škola získala nenávratnú dotáciu z MŠ SR - 190 000.-Sk na nákup 11 počítačových zostáv.

 

Ponuka záujmových krúžkov v školskom roku 2008/2009:

p.uč. Vatrálová   Vybíjaná  
p.uč. Danková   Hádzaná  pre 4.,5.,6. ročník
p.uč. Danková  Tvorivá dielňa  
p. uč. Sojková  Motýlik  /výtv. - pre 3.-4. roč./
p. uč. Kočišová  Šikovné ruky  
p. uč. Vincenčíková  Literárno-dramatický  
p. uč. Maszkáľová  Pohybové hry  pre 1. ročník
p. uč. Frajtová   Tanečný krúžok  2.ročník
p. uč. Rabatinová  LEGO  
p. uč. Tóthová  Príprava na prij. skúšky  
p. uč. Haščák  Futbal  
p. uč. Kožuchová L.  Tvorba webových stránok  
p. uč. Bovan  Stolný tenis  
p. uč. Madárová  Redakčný krúžok  
p. uč. Hallér  Práca s počítačom  

 

 

25.8.2008

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2008/2009 sa uskutoční 2.9.2008 - utorok - o 9.00 hod. pred budovou školy.

Organizácia nového školského roka - prázdniny.

 

30.6.2008

Slávnostné ukončenie školského roka 2007/2008, rozlúčka s deviatakmi

 

23.6.2008

Dopravné - vyplácanie finančných nákladov na dopravu za mesiace IV.-VI. /z obcí Trnávka, Dargov, Bačkov 5.-9., Kravany, Stankovce, Višňov/ sa uskutoční od utorka 24.6.2008 /od 12.00 hod./ do piatku 27.6.2008 denne od 7.45 h. do 15.30 h. v učtárni zákonným zástupcom po predložení občianskeho preukazu.

Motivačný príspevok /štipendium/ budeme vyplácať od stredy 25.6.2008 do 27.6.2008.  

 

18.6.2008

 

" Hľadáme nového Jozefa Plachého 2008" - úspech aj na krajskom kole, Ján Vysoký zo 7.A - obsadil 2. miesto na krajskom kole - postúpil na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v septembri 2008

vysoky.JPG (66860 bytes)

 Blahoželáme a prajeme ti veľa úspechov na celoslovenskom finále!!!

 

18.6.2008

Ochrana úrody pred požiarmi - usmernenie pre všetky školy

 15.6.2008

Boli na Majstrovstvách Slovenska

V máji sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v hokejbale pod názvom MAMUT CUP v obci Pruské pri Trenčíne. Zúčastnil sa ich aj žiak našej školy Juraj Pokrivňák z 9.A v drese CTM Trebišov. V základnej skupine obsadili 4. miesto a celkovo 8. miesto z 11 družstiev.

V júni zase Dana Danková, taktiež žiačka 9.A, bola účastníčka Majstrovstiev Slovenska v hádzanej starších žiačok v Nitre. V drese IUVENTY Michalovce sa jej podarilo získať striebornú medailu, keď vo finále podľahli domácej Nitre o gól. Po nerozhodnom výsledku 18 : 18 sa hádzali sedmičky, a tu mali viac šťastia domáce hráčky.

Obom účastníkom majstrovstiev Slovenska blahoželáme a držíme palce v ich ďalšej športovej kariére.

/fotky tu/

 10.6.2008

Fotogaléria - "Hľadáme nového Jozefa Plachého 2008" - školské kolo

 10.6.2008

Fotogaléria - máj 2008: Dní mesta - súťaž vo varení guľášu

                                        Deň matiek - kultúrny program žiakov spojený s príjemným posedením

                                         "Modrý gombík"

                                        PHŽ - 47. ročník  - nové

31.5.2008

Vyhodnotenie 47. ročníka PHŽ - sponzori, výsledky, naši najlepší jednotlivci

Aničkin úspech v Košiciach !!! Anička Šimková v speváckej súťaži Slávik Slovenska na krajskom kole obsadila 1. miesto a postúpila do celoslovenského kola ...

Výsledky -Poddargovské hry žiakov - 47. ročník - 29. - 30. mája 2008  /tabuľky vo formáte *.xls/

Akcie v mesiaci máj - Deň Zeme, Deň matiek, Modrý gombík, Budúci školáci

 

7.5.2008

Okresné kolo v súťaži "Slávik Slovenska 2008" - našu školu úspešne reprezentovali žiačky:

- Šimková Anička zo 7.A triedy - 1. miesto - postupuje na krajské kolo

- Benedeková Betka z 5.A triedy - 2. miesto

- Pačutová Janka z 1.A triedy - 2. miesto

 

"Zoznámte sa s eurom" - vzdelávací program /vo formáte .pdf/

********************************************************

 

Riziká úrazovosti detí - otvorený list občianskeho združenia  RESCUE TEAM SLOVAKIA k možným rizikám úrazov detí a mladistvých, ktorá patrí medzi najhoršie v Európskej únii - určený najmä rodičom.

 5.5.2008

Úhrada cestovných nákladov na dopravu pre žiakov zo školského obvodu podľa Smernice 1/2007 - R

Riaditeľstvo ZŠ Sečovce, Ul. Komenského 4 oznamuje rodičom - zákonným zástupcom žiakov zo školského obvodu /Trnávka, Dargov, Bačkov 5.-9., Kravany, Stankovce, Višňov/, že náklady na cestovné za I. - III./2008 začneme vyplácať od 6.5.2008 /utorok/ denne od 7,45 do 15,30 hod. v učtárni školy po predložení občianskeho preukazu.

 

Riaditeľské voľno 2.4.2008 - piatok 

Dňa 2.4.2008 /piatok/ riaditeľ školy poskytuje žiakom podľa Vyhlášky MŠ č. 361/2007 §4 odst. 1 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

 

narcis2008.JPG (54583 bytes) 

Dňa 11.apríla 2008 sa uskutočnil Deň narcisov. Naša škola sa do tejto akcie aktívne zapojila. V škole aj v uliciach mesta ste mohli stretnúť naše dobrovoľníčky a prostredníctvom nich prispieť na túto šľachetnú zbierku a pomôcť tak ľuďom chorým na rakovinu. Žiaci aj ľudia na uliciach boli naozaj štedrí. Podarilo sa nám vyzbierať 6081,50, čo je takmer raz toľko ako v minulom roku. Všetkým, ktorí túto zbierku podporili, ďakujeme.

 

Matematická olympiáda - okresné kolo - 9.4.2008:

školu reprezentovali: 6. ročník - Nahajová Eva, 7. ročník - Dopirak Jakub /pripravila p.u. Mgr. Hallérová/

 

Hviezdoslavov Kubín - obvodové kolo:

1. miesto /kat. III./ - poézia: Miriam Benedeková 9.A - postupuje na okresné kolo

2. miesto /kat. I./  - próza: Vladimír Doboš 3.B 

3.miesto /kat. III./ - próza: Ivana Lajčáková 8.A 

Blahoželáme! Mirke držíme palce na okresnom kole!

 

Okresné kolo - Biologická olympiáda - "Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti" v odbornosti Geológia /pripravoval p. u. Mgr. Bovan M./ konaného dňa 8.4.2008 v Trebišove - III. miesto získal Dávid Štefan z 9.B triedy - postúpil na krajské kolo. Ďalším úspešným riešiteľom bol Patrik Lukáč z 9.A triedy na 5. mieste. Blahoželáme obidvom našim  súťažiacim. Dávidovi želáme veľa úspechov na krajskom kole!  

 

Hviezdoslavov Kubín - naše školské kolo 

 

Aktuality vo fotografiách - Klokan - mat. súťaž, veľkonočná výstava v KD, Deň učiteľov

 

Súťaž v speve ľudových piesní SPEV POTEŠENÍM - miesto: CVČ Sečovce

Úspechy našich dievčat: 2. kategória - 5. - 6. ročník - 1. miesto získala Betka Benedeková /5.A/ 

3. kategória - 7. - 8. ročník - 1. miesto získala Anička Šimková. Srdečne blahoželáme.

 

Na okresnom kole dňa 2.4.2008 v matematickej súťaži PYTAGORIÁDA našu školu reprezentovali žiaci: 3. ročník - Kocanová Pavlína, Semanová Kristína, 4. ročník - Princzová Barbora, Kolesárová Dáša, 5. ročník - Benedeková Alžbeta. Dňa 1.4.2008 v tej istej súťaži sa zúčastnili žiaci: 6. ročník - Borošová Viktória, 7. ročník - Bérešová Simona, Kocanová Anna, 8. ročník - Antolíková Ivana. 

 

Okresné kolo v basketbale chlapcov sa uskutočnilo dňa 27.3.2008 v telocvični ZŠ MRŠ v Trebišove. Zúčastnili sa ho družstvá: ZŠ Komenského Sečovce, ZŠ Streda nad Bodrogom, ZŠ MRŠ Trebišov. Naši chlapci pod vedením Mgr. Haščáka obsadili pekné druhé miesto. Na krajské kolo postupuje ZŠ MRŠ.

 

"Šaliansky Maťko" - krajské kolo v Košiciach

Na krajskom kole dňa 7.2.2008 v prednese povestí pod názvom Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského v III. kategórii 6. - 7. roč. Bérešová Natália žiačka 6.A triedy /pripravila p. uč. Mgr. Madárová/ získala čestné uznanie od poroty. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

 

pic_0085.jpg (92571 bytes)

Dňa 15.3.2008 /sobota/ sa uskutočnil zápas v hokejbale medzi družstvami Sečovce a Trebišov na našom školskom ihrisku. V družstve Sečoviec nastúpili aj žiaci našej školy: Pokrivňák Juraj - 9A, Jacko Denis - 9B, Krupša Lukáš - 9A, a bývalý náš žiak Kramer Slavomír.   /viac foto/

 

pic_0062.jpg (67237 bytes)

Putovanie s Osmijankom pripravili žiaci ŠKD

Do celoslovenského projektu Osmijankové čítanie sa zapojil aj náš ŠKD pri ZŠ Komenského ul. v Sečovciach. Deti spolu s vychovávateľkou p. Sabanovou Máriou predviedli pre žiakov   1. – 4. roč. Putovanie s Osmijankom po krajinách Čokoládovo, Vareškovo, Zvieratkovo, Buvinkovo a napokon Spievankovo. Prezentovali vlastnú tvorbu rozprávok, poézie a prózy, ktoré vytvorili počas záujmovej činnosti v ŠKD. Ostatných žiakov motivovali k aktivite ... /celý článok, obrázky/

 

 

hadzanarky.JPG (68095 bytes)

PRVÉ MIESTO NA OKRESNOM KOLE - POSTUP DO KRAJSKÉHO KOLA 

Dňa 27. februára 2008 /streda/ v športovej hale v Sečovciach sa uskutočnilo okresné kolo v hádzanej dievčat a chlapcov. Dievčatá našej školy pod vedením p. uč. Dankovej vybojovali prvé miesto a postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční v mesiaci apríl. Chlapci obsadili pekné druhé miesto. Žiakom, ktorí reprezentovali našu školu blahoželáme. Dievčatám prajeme úspešné účinkovanie na krajskom kole!

/výsledky a poradie tu/ 

 

VALENTÍNSKY TURNAJ V HÁDZANEJ DIEVČAT - 1. miesto

Dňa 14.2.2008 sa v telocvični na  ZŠ Obchodná ul. uskutočnil hádzanársky turnaj starších žiačok, ktorý tradične organizuje CVČ v Sečovciach. Družstvo dievčat z našej školy si vybojovalo prvenstvo, keď porazilo družstvo dievčat zo ZŠ na Obchodnej ulici a družstvo ZŠ zo Zempl. Teplice. Turnaj bol dobrou prípravou na okresné kolo v hádzanej. Družstvo tvorili hráčky: Benedeková Miriam, Danková Dana, Hazuchová MIroslava, Novotná Veronika, Antolíková Ivana, Sisková Simona, Klapáková Miroslava, Lambertová Michaela, Kočišková Mária, Besterciová Denisa, Borošová Viktória.

Dievčatám blahoželáme a držíme palce v účasti na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 27.2.2008 /streda/ v športovej hale v Sečovciach.

 

Geografická olympiáda - okresné kolo v Trebišove - Štefan Dávid obsadil 3. miesto medzi deviatakmi

Dňa 12.2.2008 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže geografická olympiáda v CVČ - príroda v Trebišove. Z našich žiakov najväčší úspech dosiahol Štefan Dávid z 9.B triedy - obsadil 3. miesto vo svojej kategórii. Našu školu ešte reprezentovali Kovalčin Vladimír z 5.A tiedy, Štefan Samuel a Besterciová Denisa zo 6.A triedy. Dávidovi blahoželáme! 

 

Aktuality vo fotografiách - február 2008

 

Úspechy našich žiakov na okresnom kole matematickej olympiády

1.miesto - Barbora Princzová IV.A /p.uč. Mgr. Maszkáľová/ /spolu 18 súťažiacich/

6.miesto - Dáša Kolesárová IV.A /p. uč. Mgr. Maszkáľová/

7.miesto - Betka Benedeková V.A /p.uč. Mgr. Košíková/ /spolu 27 súťažiacich/

5.miesto - Juraj Pokrivňák IX.A /p. uč. Mgr. Hallérová/ /spolu 19 súťažiacich/ 

 

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

6.miesto - Dana Danková IX.A /p. uč. Mgr. Ivanišinová/

 

 7.1.2008

Oznam o zápise detí na školský rok 2008/2009 /deti narodené od 1.9.2001 do 31.8.2002/.

Vážení rodičia, milé deti!

Riaditeľstvo ZŠ Sečovce, Ul. Komenského 4 Vás srdečne pozýva na deň otvorených dverí spojený so zápisom budúcich prvákov, ktorý sa uskutoční 19.1.2008 a 20.1.2008 /sobota a nedeľa/ od 14.00 hod. do 18.00 hod. v budove školy. Čaká na vás rozprávkové prekvapenie a malý darček.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

/K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča./

 

 

"Šaliansky Maťko" - opäť prvé miesto  na okresnom kole ...

Dňa 10.1.2008 na okresnom kole v prednese povestí pod názvom Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského v I. kategórii 2.-3. roč. Doboš Vladimír žiak 3.B triedy /pripravila p. uč. Mgr. Vatrálová/ obsadil 3. miesto, v III. kategórii 6. - 7. roč. Bérešová Natália žiačka 6.A triedy /pripravila p. uč. Mgr. Madárová/ získala 1. miesto a postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 7.2.2008 v Košiciach.. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Natálke všetci držíme palce.

 

 

Triedne ZRPŠ sa uskutoční 15.1.2008 /utorok/ - pre 1. - 8. ročník o 15.30 hod. v triedach, pre 9. roč. o 16.00 hod. v školskej jedálni.

 

Stavali sme snehuliakov - fotogaléria 

 

  20.12.2007

Vianočné prázdniny a riaditeľské voľno

Na základe Vyhlášky č. 361/2007 Z. z. o organizácii školského roka na ZŠ podľa §4 odst. 1 riaditeľ ZŠ Sečovce, Ul. Komenského 4 z organizačných dôvodov poskytuje dňa 21.12.2007 /piatok/ riaditeľské voľno všetkým žiakom ZŠ Sečovce, Ul. Komenského 4.

 

Podľa POP na školský rok 2007/2008 sú vianočné prázdniny od 22.decembra 2007 do 7.januára 2008. Vyučovanie po prázdninách sa začne v utorok 8.januára 2008.  

 

11.12.2007

Srdečne pozývame všetkých rodičov, starých rodičov, súrodencov, priateľov a širokú verejnosť na našu Vianočnú akadémiu v kultúrnom dome v pondelok 17.12.2007 o 17.00 hodine.

 

 

Pochvaly za reprezentáciu školy: za spevácku súťaž "Hviezdička"

                                                       za výtvarnú súťaž "Zdravý životný štýl"

                                                       za športové súťaže 

 

 

Aj nás navštívil 6.12.2007 Mikuláš - všetky deti v škole i v školskom klube /Ďakujeme sponzorovi!/

PIC_0073.JPG (67787 bytes) PIC_0074.JPG (66662 bytes) PIC_0075.JPG (66919 bytes) PIC_0077.JPG (66146 bytes) PIC_0078.JPG (66447 bytes)
PIC_0079.JPG (66328 bytes) PIC_0080.JPG (66016 bytes) PIC_0081.JPG (66044 bytes) PIC_0082.JPG (66958 bytes) PIC_0076.JPG (65716 bytes)

 

 

Kasardov Zemplín

Mestská ľudová knižnica a MO Matice slovenskej v Sečovciach dňa 6.12.2007 vyhodnotili súťaž vo vlastnej tvorbe žiakov.

Umiestnenie našich žiakov:

v 2. kategórii v próze získal 1. miesto Lukáš Miňo zo VI.A triedy

v 2. kategórii v poézii získali: 1. miesto Lenka Šutľáková z IX.A triedy

                                                 2. miesto Patrik Lukáč z IX.A triedy

                                                 3. miesto Peter Tóth z V.A triedy

Všetkým blahoželáme!

 

 

Plánované akcie - november, december

 

Náš nový školský časopis ZAVINÁČIK

Zrodil sa časopis - Naša škola vydala 15.11.2007 prvé číslo časopisu @Zavináčik, v ktorom sa dozviete, čo sa u nás momentálne deje. Žiaci v ňom nájdu priestor pre svoje literárne prvotiny, nápady, názory nielen žiakov, ale aj svojich pedagógov i nepedagogických zamestnancov školy. Môžu sa pochváliť úspechmi, ktoré dosiahli v jednotlivých súťažiach.

 

Nové fotky - sokoliari, Náš HALLOWEEN

 

Oznamy:

Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov z matematiky a slovenského jazyka sa uskutoční v jednom termíne dňa 6.februára 2008 streda/. /bližšie informácie tu/

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove Vás pozýva na I. BURZU INFORMÁCIÍ pre žiakov ZŠ, rodičov a učiteľov, ktorá sa uskutoční 22.novembra 2007 /štvrtok/ od 9.00 hod. do 16.00 hod. MsKS v Trebišove. /prezentácie stredných odborných škôl a učňovských škôl, možnosti štúdia na SŠ v okrese, informácie o povolaniach, možnosti regionálneho trhu práce/  

 

Úspechy našich žiakov:

Dňa 16.11.2007 v Trebišove sa uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže "Zemplín špíva i hutori". V 2. kategórii sólový spev žiačka 5.A triedy Betka Benedeková získala 1. miesto a v 3. kategórii žiačka 7.A triedy Anna Šimková taktiež sa umiestnila na 1. mieste. Blahoželáme!  /Mgr. Frajtová Anna/

 

"Ruže mojej duše"

Mestský úrad v Sečovciach, odbor školstva, kultúry a informatiky, Gymnázium, SOU, DOŠ so Spolkom slovenských spisovateľov usporiadalo dňa 16.11.2007 v priestoroch Gymnázia v Sečovciach súťaž vo vlastnej tvorbe "Ruže mojej duše".

Spolok spisovateľov zastupoval spisovateľ, básnik a dramatik, evanjelický farár z východného Slovenska, Ladislav Fričovský.

Našu školu vo vlastnej tvorbe reprezentovalo 22 žiakov. Pochvalné uznanie v 2. kategórii v poézii dostali žiaci: D. Novotná z 5.A, P. Tóth z 5.A, v próze N. Bérešová zo 6.A triedy.

3. miesto v poézii obsadil Maroš Olejár z 5.A triedy. Blahoželáme!  /Mgr. Madárová Eva/  

 

Betka Benedeková opäť prvá . . . 

Žiačka našej školy Betka Benedeková /5.A/ získala dňa 30.10.2007 na okresnej súťažnej prehliadke v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička 2007 1. miesto a postupuje už po druhýkrát do celoslovenského kola. Tešíme sa z Betkinho úspechu a srdečne blahoželáme.                       /Mgr. Madárová Eva/

 

28.10.2007

Škola v prírode - fotky

Ako každoročne, aj v tomto školskom roku v termíne od 15.10. do 19.10.2007 sa zúčastnilo 38 žiakov z 2.A, 3.B a 4.A triedy Školy v prírode (ŠvP). ŠvP sa uskutočnila v Krompachoch v hoteli Plejsy pod vedením učiteliek Mgr. Kočišovej, Mgr. Vatrálovej, Mgr. Maszkáľovej a zdravotnej sestry Raničovej. Cieľom ŠvP bol rozvoj osobnosti detí s dôrazom na kultúrno - poznávaciu, environmentálnu, zdravotnú  a pohybovú činnosť. Pobyt prebiehal podľa vopred vypracovaného plánu a rozvrhu hodín. Žiaci si zmerali sily v rôznych súťažiach. Vyvrcholením bola veľká hra v teréne, v ktorej žiaci preukázali svoje vedomosti a praktické zručnosti.   /Mgr. Kočišová/    

 

26.10.2007 - Nové

Jesenné prázdniny budú od 31. októbra /streda/ do 2. novembra /piatok/ 2007. 

Vyučovanie sa začne 5. novembra 2007 v pondelok.

viď - prázdniny v školskom roku 2007/2008

 

Úspechy našich žiakov v literárnej súťaži v rámci Dní mesta - september 2007:

1.miesto - poézia Bérešová Natália, 2.miesto - Dávid Štefan, 3. miesto - Lukáč Patrik, Benedeková Alžbeta

3.miesto - próza Kmecová Nikola

PIC_0054.JPG (104057 bytes) PIC_0052.JPG (97219 bytes) PIC_0051.JPG (114044 bytes) PIC_0050.JPG (85240 bytes) PIC_0049.JPG (97260 bytes)

 

Športové súťaže: štafetové behy - 1.,2.,3.,4.,7.,8.,9. ročník - 1.miesto

                                                          5.,6. ročník - 2.miesto

Kolieskové korčule: dievčatá - 1.miesto Šimková Anna 7.A, 2.miesto Sedláková Jarka 7.A, 3.miesto Kopilová Monika 5.A

chlapci - 3.miesto Lambert Dominik

 

Vyhodnotenie zberu gaštanov

Jednotlivci:

1. Gedra Peter   3.A - 218,5 kg

2. Baňacký Svetoslav   1.A - 131 kg

3. Hrbán Viliam   3.A - 88 kg

Triedy:

1. Kolektív 3.A triedy - 387 kg

2. Kolektív 1.B triedy - 155 kg

3. Kolektív 1.A triedy - 149 kg

Ďalšie poradie tried: 2.A - 108 kg, 5.A - 78 kg, 7.A - 72,5 kg, 4.A - 54 kg, 5.B - 48 kg, 3.B - 41 kg, 7.B - 19,5 kg, 6.A - 18 kg, 6.B - 10,5 kg, 8.B - 8 kg, 8.A - 2 kg, 2.B 3.C 9.A 9.B - 0 kg 

 

Niektoré priestory školy po úpravách počas letných prázdnin:

PIC_0062.JPG (88828 bytes) PIC_0061.JPG (117735 bytes) PIC_0060.JPG (98280 bytes) PIC_0059.JPG (54148 bytes) PIC_0057.JPG (105762 bytes) PIC_0055.JPG (49693 bytes) PIC_0056.JPG (49997 bytes) PIC_0058.JPG (67949 bytes)

 

13.9.2007 - Dní Mesta - súťaž vo varení guľášu

Družstvo ZŠ Komenského - Rabatinová, Vatrálová, Vojtková

IMGA0696.JPG (56759 bytes) IMGA0697.JPG (55990 bytes) IMGA0698.JPG (56668 bytes) IMGA0699.JPG (56461 bytes) IMGA0700.JPG (56574 bytes) IMGA0702.JPG (55962 bytes)

 

3.9.2007 - Slávnostné otvorenie nového školského roka 2007/2008

PIC_0001.JPG (59230 bytes) PIC_0005.JPG (69036 bytes) PIC_0015.JPG (66450 bytes) PIC_0016.JPG (67369 bytes) PIC_0020.JPG (65831 bytes) PIC_0021.JPG (66749 bytes)

 

Príhovor riaditeľa školy 

 

Pedagogicko-organizačné pokyny Krajského školského úradu v Košiciach na školský rok 2007-2008 

 

Minihandbal - cup 

IMGA0688.JPG (56649 bytes) IMGA0685.JPG (55928 bytes) IMGA0684.JPG (55837 bytes) IMGA0683.JPG (56208 bytes) IMGA0681.JPG (56995 bytes) IMGA0680.JPG (55871 bytes) IMGA0679.JPG (55705 bytes) IMGA0677.JPG (56679 bytes) IMGA0676.JPG (56687 bytes) IMGA0675.JPG (56015 bytes) IMGA0674.JPG (56620 bytes) IMGA0673.JPG (57254 bytes) IMGA0671.JPG (56985 bytes) IMGA0670.JPG (56420 bytes) IMGA0669.JPG (56895 bytes) IMGA0668.JPG (57255 bytes) IMGA0667.JPG (55858 bytes)

 

30.6.2007

Slávnostné ukončenie školského roka 2006/2007:

 

PIC_0019.JPG (60994 bytes) PIC_0021.JPG (95672 bytes) PIC_0022.JPG (91985 bytes) PIC_0023.JPG (122666 bytes) PIC_0039.JPG (92560 bytes) IMGA0665.JPG (57560 bytes) IMGA0664.JPG (57096 bytes) IMGA0663.JPG (57058 bytes) IMGA0661.JPG (55746 bytes) IMGA0662.JPG (56630 bytes) 

 

Pochvaly udelené riaditeľom školy za výborný prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy

 

20.6.2007

Náš školský výlet

DSC00018.JPG (42516 bytes) DSC00026.JPG (41814 bytes)

Žiaci piateho, siedmeho a ôsmeho ročníka sa v dňoch 12. a 13. júna 2007 zúčastnili ... /celý článok/

 

12.6.2007

1.miesto získali chlapci našej školy na satelitnom turnaji

/Korytko Martin, Rusnák Marek, Olejár Slavomír, Starigazda Martin, Kovalovský Lukáš, Sim Michal, Lichvarčík Lukáš, Ferenčík Marek, Gajdoš Slavomír, Mirga Juraj, Mirga Miroslav, Chromý Rastislav, Kondáš Róbert/   

PIC_0123.JPG (55826 bytes) PIC_0125.JPG (61529 bytes) PIC_0127.JPG (66825 bytes) PIC_0128.JPG (65826 bytes) PIC_0130.JPG (61975 bytes) PIC_0135.JPG (61915 bytes) PIC_0134.JPG (62716 bytes) PIC_0132.JPG (60343 bytes) PIC_0131.JPG (61013 bytes) PIC_0140.JPG (67542 bytes) PIC_0139.JPG (67849 bytes)    

11.6.2007

Stupnica tarifných platov pre pedagogických zamestnancov od 1.7.2007

 

Pedagogicko-organizačné pokyny pre školský rok 2007/2008

 

8.6.2007

Detská olympiáda pre roč. 1. - 4. ZŠ - 16. ročník

Organizátor: CVČ Sečovce, spoluorganizátor - ZŠ Komenského Sečovce

Pozri fotogalériu!

 

4.6.2007

Šimková Anička zo 6.A triedy na súťaži SLÁVIK SLOVENSKA na krajskom kole v Košiciach /30.5.2007/ obsadila 2. miesto v II. kategórii - postúpila do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční vo Zvolene v dňoch 29.jún - 1. júl 2007 /30.6. stretnutie s A. Heribanovou, o 13.00 finálové kolo, 1.6. o 14.00 - galakoncert/.

Blahoželal jej aj člen poroty majster Peter Dvorský. /výsledky/

 

simkova1.jpg (76656 bytes) simkova2.jpg (51613 bytes) simkova3.jpg (84046 bytes) simkova5.jpg (69562 bytes) simkova4.jpg (87808 bytes)

26.5.2007

Výsledky 46. ročníka Poddargovských hier žiakov - 24. - 25. mája 2007

Sponzori - fotky - celkové výsledky 46. PHŽ

Celkové umiestnenie - 1. ZŠ Komenského Sečovce a ZŠ MRŠ Trebišov

Futbal - 1. ZŠ Komenského Sečovce

Hádzaná - 2. ZŠ Komenského Sečovce

 

1.6.2007 - Deň detí - vystúpenie skupiny historického šermu Templári z Košíc v areáli našej školy

 

PIC_0049.JPG (64518 bytes) PIC_0059.JPG (62093 bytes) PIC_0072.JPG (62972 bytes) PIC_0082.JPG (58322 bytes) PIC_0081.JPG (62864 bytes) PIC_0084.JPG (56875 bytes)

 

14.5.2007 - Deň matiek  - fotky

 

13.5.2007

hadzana.JPG (62899 bytes)

Dievčatá, ktoré pravidelne reprezentujú našu školu v hádzanej: horný rad zľava - Besterciová Justína, Hazuchová Miroslava, Benedeková Miriam, Danková Dana, Novotná Veronika, Klapáková Miroslava, Lambertová Michaela, Sisková Simona, Antolíková Ivana   /p. uč. PaedDr. Danková/

 

zdravot.JPG (68555 bytes)

Okresné kolo súťaže hliadok mladých zdravotníkov - 3. miesto

 Bérešová, Besterciová, Borošová, Nahaj, Miňo - všetci 5.A /p. uč. Mgr. Kočišová/

 

vybij1.JPG (164610 bytes) vybij2.JPG (162958 bytes) vybij3.JPG (165008 bytes) vybij4.JPG (162989 bytes)

17.4.2007 - okresné kolo vo vybíjanej mladšie žiačky - obsadili 4. miesto

Kočišková, Kocanová, Bérešová, Gedeonová, Koritková, Bambuchová, Šimková, Besterciová, Šajbelová, Marcinková, Hrustičová, Vagaská /p. uč. Mgr. Vatrálová/

 

23.4.2007

Hviezdoslavov Kubín - obvodové kolo /3.4.2007/ - úspechy našich žiakov:

1. miesto - Alžbeta Benedeková

2. miesto - Miriam Benedeková, Františka Ferenčíková

3.miesto - Natália Bérešová, Bibiána Princzová, Radoslav Šimko

 

23.4.2007

                                                                                                        

 Anna Šimková žiačka 6.A triedy - získala 1. miesto na okresnej súťaži "Slávik Slovenska" /20.4.2007/. Postúpila na krajské kolo do Košíc, ktoré sa uskutoční 30.5.2007.

Blahoželáme!

 

23.4.2007

  PIC_0044.JPG (168494 bytes)

Betka Benedeková v Bratislave - získala diplom za vynikajúci výkon v prednese rozprávky v súťaži "Rozprávkové vretienko" v I. kategórii XV. ročníka s medzinárodnou účasťou, ktoré sa uskutočnilo na ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave pod patronátom primátora hlavného mesta SR Bratislavy a Ministerstva školstva SR / pripravila p. uč. Mgr. Frajtová/. Blahoželáme!

 

 

PIC_0037.JPG (154389 bytes)  PIC_0035.JPG (161107 bytes)  PIC_0033.JPG (161328 bytes)  PIC_0032.JPG (147446 bytes)

Naša škola pri príležitosti Dňa Zeme a Týždňa lesníckych aktivít na školách sa zapojila do výsadby stromčekov, ktoré priniesli na na našu školu zamestnanci Štátnych lesov p. Ing. Kočiško a p. Novykmec. Žiaci 4.A triedy, ktorí sa zúčastnili tejto výsadby, vedeli pohotovo odpovedať aj na otázky týkajúce sa lesa a prírody, začo dostali pochvalu,obrázkový materiál, pexeso a kalendár do triedy. Aj zamestnanci Lesného závodu dostali od žiakov kalendár s lesníckou tematikou. Pri výsadbe aktívne pomáhal aj pán školník, ktorý si zobral patronát nad stromčekom, ktorý bol zasadený v átriu školy.

O vysadené stromčeky sa žiaci budú starať, pravidelne zalievať a zároveň žiadame aj ostatných žiakov školy, aby stromčeky nelámali a neničili tabuľky s ich názvami. Ďakujeme! 

 

Pri príležitosti "Medzinárodného dňa knihy a autorského práva", ktorý bol 23.4.2007, žiaci 4.A navštívili predajňu Kníhkupectva a mestskú knižnicu, kde zablahoželali a obdarili pracovníčky kytičkou. Pracovníčky knižnice, ktorú žiaci pravidelne navštevujú pripravujú pre žiakov besedy, kvízy, dramatizáciu rozprávok a momentálne si môžte pozrieť aj výstavku ilustrácií žiakov 4.A k prečítanej knihe Z poľovníckej kapsy od Ruda Morica.   

 

Dňa 13.4.2007 sa vo Vlastivednom múzeu v Trebišove uskutočnilo vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže Dúha 2007, pod názvom Priateľstvo je liek. Žiak našej školy Branislav Hurčík zo 4.A triedy obsadil v 2. kategórii 3. miesto a práca postúpila do ďalšieho kola do Starej Ľubovne./p. uč. PaedDr. Danková/  Blahoželáme! 

 

Streda 18.4.2007 - Futbal Coca Cola Cup - na ihrisku Slavoja v Sečovciach naši chlapci sa stali víťazom v skupine a postúpili do ďalšieho kola. Súpermi boli: ZŠ Obchodná, ZŠ Sačurov, ZŠ Sečovská Polianka./p. uč. Mgr. Haščák/  Blahoželáme našim futbalistom. 

 

19.4.2007

Rasťo Ekkert - lietajúci reportér televízie JOJ dňa 17.4.2007 v utorok navštívil so svojim sprievodom na motocykloch našu školu. Pred budovou školy ho už netrpezlivo očakávali všetci žiaci, ale aj zamestnanci školy. Motocyklová kolóna na čele s Rasťom Ekkertom sa zastavila pred budovou školy, kde ich privítala zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Rabatinová. Vychovávateľka ŠK p. Sabanová pripravila pre návštevu malý milý darček. Potom sa uskutočnila krátka autogramiáda. Podpis Rasťa Ekkerta bude spomienkou pre žiakov 4.A v ich triednom časopise "Štvrtácke oko". Nakoniec sme všetkým motorkárom zaželali šťastnú cestu a potleskom ako poďakovaním za návštevu sme sa s nimi rozlúčili. Ich ďalšia cesta viedla do Detského domova v našom meste, kde sa stretli aj s deťmi tohto domova, ktorí navštevujú našu školu.

Ďakujeme Rasťovi nielen za návštevu, ale aj zato, že patrí k ľuďom, ktorí nemyslia len na seba ale pomáhajú iným, ktorí to potrebujú. Ešte raz vďaka a šťastnú cestu.

 

IMGA0422.JPG (114304 bytes)  IMGA0416.JPG (113240 bytes)  IMGA0420.JPG (114368 bytes)  IMGA0418.JPG (113028 bytes)

  IMGA0417.JPG (111973 bytes)  IMGA0424.JPG (113178 bytes)  IMGA0421.JPG (114481 bytes)  IMGA0423.JPG (112976 bytes)

   

13.4.2007

Deň narcisov - na konto Liga proti rakovine naši žiaci a zamestnanci školy prispeli sumou 3.136.-Sk.

Ďakujeme.

 

11.4.2007

Naše oslavy Dňa učiteľov - 28.3.2007, na ktorých sa zúčastnili aj dôchodcovia - učitelia. 

video - 10 MB /cca 4 min./

30.3.2007

Biologická olympiáda - Poznaj a chráň odbor geológia - regionálne kolo v Trebišove 

2. miesto obsadilo družstvo ZŠ Komenského - Benedeková Miriam, Danková Dana, Lukáč Patrik, Štefan Dávid 

David Štefan - bol úspešným riešiteľom 

28.3.2007

Mestské oslavy Dňa učiteľov - prijatie primátorkou mesta

Ocenení pedagogickí zamestnanci ZŠ Komenského:

Mgr. Hallérová Helena, Mgr. Frajtová Anna, Sabanová Mária

P1040522.JPG (1776622 bytes)  P1040523.JPG (1736672 bytes)   

P1040543.JPG (2047246 bytes)  P1040567.JPG (1838438 bytes)

P1040571.JPG (1803310 bytes)  P1040576.JPG (1992235 bytes)

 

KLOKAN - medzinárodná matematická súťaž - výsledky súťažiacich

21.3.2007

Vybíjaná - mladšie žiačky obsadili na obvodovom kole vo Vojčiciach 1. miesto.

Školu reprezentovali: Bérešová Simona, Kočišková Mária, Kocanová Anna, Slotová Alžbeta, Lorincová Lenka, Besterciová Denisa, Bambuchová Diana, Šimková Anna, Gedeonová Patrícia, Koritková Mária

 

20.3.2007

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

výsledky

 

20.3.2007

Veľkonočné prázdniny:

Začínajú sa 5. apríla 2007 /štvrtok/ a končia sa 10. apríla 2007 /utorok/.

Vyučovanie sa začína 11. apríla 2007 v stredu.

 

20.3.2007

Medzinárodná matematická súťaž - KLOKAN sa uskutoční vo štvrtok 22.3.2007 o 9.00 hod.

19.3.2007

Betka Benedeková - IV.B - víťazka okresného kola v prednese rozprávky v súťaži "Rozprávkové vretienko", ktoré sa uskutočnilo 15.3.2007 v Zemplinskej Teplici /pripravila Mgr. Frajtová Anna/

Blahoželáme!

 

                                                   

Betka postúpila na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 21.apríla 2007 v Bratislave na ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62. Želáme jej veľa úspechov na celoslovenskom kole.

 

 

Február 2007 - Náš karneval

Pozri fotografie

 

10.3.2007

Naša školská jedáleň - nová podlaha, obklad, vymaľované steny, nová výzdoba

 

jed01.JPG (73857 bytes) jed02.jpg (75215 bytes) jed03.jpg (52020 bytes) jed04.jpg (72429 bytes) jed05.jpg (61580 bytes) jed06.jpg (56446 bytes)

 

 

19.2.2007

V telocvični ZŠ Komenského sa uskutočnil stolnotenisový turnaj žiakov všetkých škôl mesta.

Výsledky: 1. miesto - Pataky Marek 8-r. G., 2.miesto - Krivý Ján 8-r. G., 3.miesto - Starigazda Marek - ZŠ Kom., 4. Havrila Dominik, 5. Pokrivňák Juraj, 6. Bača Vladimír, 7. Fecko Branislav, 8. Kundrát Ján, 9. Ferenčík Marek, 10. Dobranský Milan, 11. Ferenčík Jozef

 

ten01.JPG (69450 bytes) ten02.JPG (68071 bytes) ten03.JPG (68253 bytes) ten04.JPG (68517 bytes) ten05.JPG (68739 bytes) ten06.JPG (68903 bytes)

 

 

20.2.2007

Fotografie z niektorých akcií v I. polroku:  - plavecký výcvik 3. ročník v Trebišove

                                                                - plavecký výcvik 6. ročník v Trebišove

                                                                - Vianočná akadémia v MsKS v Sečovciach

                                                                - Deň otvorených dverí - 14.1.2007 

 

 

19.2.2007 

 

14.1.2007 - Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov

 

Plán prehliadky:

1. Zo života našej školy - I. poschodie - premietanie videa z podujatí a akcií, ktoré sa pravidelne uskutočňujú na našej škole

2. Tu začíname - I.A - prehliadka učebne a príhovor riaditeľa školy Mgr. Halléra

3. Telocvičňa - Športujeme a hráme sa - súťaživé hry pre deti

4. Počítačová učebňa - Počítač, náš kamarát - pavilón B -  hry, výukové programy, kreslenie na počítačoch

5. Učebňa prírodopisu - technických prác - prízemie - možnosť nazrieť do špecializovaných učební

6. Učebňa vývtvarnej výchovy - Kreslíme a maľujeme - tu si môžete kresliť a maľovať

7. Učebňa cudzích jazykov - "Dobrý deň" - pavilón A I. poschodie - zoznámenia sa so štyrmi cudzími jazykmi, ktoré sa vyučujú na našej škole

8. II.A - Divadlo - vojdi dnu a zahraj si spolu s nami divadielko

9. ŠKD - Rozprávka - oddych po putovaní pri rozprávke a malom občerstvení

10. I.A - Tu končíme - v tejto triede dostanete bližšie informácie o zápise do 1. ročníka

 

Ďakuje za Vašu účasť a tešíme sa na Vás v septembri 2007. 

  

Zápis do 1. ročníka  sa končí dňa 15.02.2007.

 

 

Jarné prázdniny sú od 19.2.2007 do 24.02.2007.

 

Vyučovanie sa začne 26.02.2007 v pondelok.

 

 

Celoslovenské testovanie Monitor 9 sa uskutoční 13. 3 . 2007 pre všetkých žiakov 9. ročníka.

 

Naše úspechy v súťažiach v I. polroku 2006/2007:

CVČ - súťaž Hviezdička - spevácka súťaž:

4.A - Novotná - 1. miesto, Ferenčíková, Kočišková - 2. miesto, Pristášová - 3. miesto

4.B - Benedeková - 1. miesto

3.A - Danková, Princzová - 2. miesto, Focková - 3. miesto

2.B - Semanová - 1. miesto

Vesmír - Slnko a jeho planéty - vedomostná súťaž - CVČ - 2. miesto - 4.A Hurčík, Sabová

 Športové súťaže:

- účasť na okresnom kole v cezpoľnom behu - chlacpci, dievčatá

- obvodové kolo v basketbale: chlapci - 1. miesto,

- okresné kolo v basketbale. chlapci - 2. miesto

- okresné kolo v hádzanej: chlapci - 2. miesto, dievčatá - 1. miesto

- obvodné kolo v malom futbale: mladší chlapci - 2. miesto, starší chlapci - 1. miesto - postúpili do okresného kola

- memoriál Márie Zavarskej - chlapci - 1. miesto, dievčatá - 2. miesto

Satelitný futbalový turnaj organizovaný CVČ Sečovce - 1. miesto ZŠ Sečovce Komenského

Olympiáda v Anglickom jazyku - Danková Dana - 8.A 

Matematická olympiáda: 

 Alžbeta Benebeková

 

 

  Pochvaly riaditeľom školy  za výborný prospech, vzorné správanie a dochádzku v  I. polroku 2006/2007:

1. ročník - všetky dievčatá a všetci chlapci, ktorí na každú vyučovaciu hodinu vzorne sa pripravovali, správali sa podľa školského poriadku, pravidelne chodili do školy

2.A - Besterciová Anna, Čopáková Aneta, Fedorčák Roman, Haburová Diana, Hrbán Viliam, Kandalík Ľudovít, Popovič Martin

2.B - Cimbal Daniel, Doboš ján, Doboš Vladimír, Kocanová Paulína, Kovaľ Richard, Marcinko Jakub, Maťašová Nikola, Semanová Kristína, Tóthová Slávka

2.C - Sabo Karol

3.A - Danková Dáša, Dobošová Martina, Focková Veronika, Kaňuchová Kristína, Kobzoš Samuel, Kolesárová Dáša, Korytková Mária, Onuščák Matej, Ovčiarik Štefan, Priczová Barbora, Slávik Jakub, Tkáč Matúš

4.A - Ferenčíková Františka, Hurčík Branislav, Novotná Dominika, Pristášová Denisa, Sabová Daniela

4.B - Benedeková Alžbeta, Kovalčin Vladimír, Čižmár Peter

Spolu: 37 žiakov 2. - 4. ročníka

5.A - Bérešová Natália, Hrustičová Natália, Nahajová Eva

6.A - Gašpar Martin, Koritková Mária, Lorincová Lenka, Sedláková Jaroslava

6.B - Bérešová Simona, Kocanová Anna, Slotová Alžbeta

7.A - Oboril Kamil, Pačutová Cecília

7.B - Antoliková Ivana, Madarová Helena, Maťašová Martina

8.A - Benedeková Miriam, Danková Dana, Lukáč Patrik

8.B - Hazuchová Miroslava, Kmecová Nikola, Novotná Veronika

9.B - Čižmárová Lenka, Drabinová Simona

Spolu: 23 žiakov 5. - 9. roč.

  

13.1.2007 - Venček 8. ročník - slávnostné ukončenie Kurzu spoločenského tanca a spoločenskej výchovy

 

vencek2007.JPG (159339 bytes)

 

25.1.2007 - okresné kolo v hádzanej dievčat

1. miesto - v zložení: Tomková /br./, Mňahunčáková /br./, Hazuchová /11 g./, Benedeková /10 g./, Danková /10 g./, Besterciová /4 g./, Princzová /3 g./, Novotná /2 g./, Klapáková /1 g./, Antolíková, Lambertová, Sisková

Postúpili do krajského kola.

Srdečne blahoželáme a držíme im palce na krajskom kole / v mesiaci marec/  

Dievčatá trénuje p. učiteľka ZŠ Komenského Sečovce - PaedDr. Danková Marta

 

Chlapci v tej istej súťaži obsadili 2. miesto na okresnom kole.

Hrali za našu školu: 

Ferenčík-7.r /br./, Korytko-9.A, Lukáč-8.A, Krupša-8.A, Pristáš-8.A, Jacko-8.B, Olejár-9.B, Kuruc-7.A, Hoľan-7.A, Fenár, Harvan, Fecko-všetci 7.B, 

Srdečne blahoželáme za úspešnú reprezentáciu školy. 

 

18.1.2007 - Šaliansky Maťko jozefa Cígera Hronského - okresné kolo v prednese povestí pre základné školy a gymnáziá

Organizátor: CVČ v Trebišove 

Oboril Kamil žiak 7.A triedy - obsadil 2. miesto v 2. kategórii s ukážkou od Jozefa Horáka pod názvom Sitniansky vatrár.

Bérešová Natália žiačka 5.A - triedy - úspešne reprezentovala našu školu /4. miesto/ 

 

14.11.2006

Na exkurzii vo Vlastivednom múzeu v Trebišove

Spoznávame históriu našich predkov - Vlastiveda 4. ročník

Žiaci 4. ročníka našej školy putovali po stopách našich predkov sprevádzaní bohatým slovným doprovodom Phdr. Jána Chovanca. Získané poznatky potom využili na hodinách vlastivedy. /tr. uč. Danková, Frajtová/

 

muzeum1.JPG (293975 bytes)    muzeum2.JPG (227478 bytes)    muzeum4.JPG (174437 bytes)

 

 

Výsledky školského kola matematickej súťaže PYTAGORIÁDA /najlepší - umiestnení na 1. - 3. mieste/

3. ročník: 1. Dáša Kolesárová 3.A (16 b.), 2. Barbora Princzová 3.A (15 b.), 3. Jakub Slávik 3.A (13 b.)

4. ročník: 1. Daniela Sabová 4.A (9 b.), 2. Branislav Hurčík 4.A (8 b.), 3.-4. Nikola Bušová, Peter Tóth 4.A (7 b.)

5. ročník: 1. Natália Bérešová 5.A (12 b.), 2. Viktória Borošová 5.A (8 b.), 3.-4. denisa Besterciová, Eva Nahajová 5.A (7 b.)

6.ročník: 1. Alžbeta Slotová 6.B (13 b.), 2. Martin Gašpar 6.A (9 b.), 3. Simona Bérešová 6.B (8 b.)

7.ročník: 1. Ivana Antolíková 7.B (13 b.), 2.-3. Helena Madarová, Miroslava Klapáková 7.B (12 b.)

8.ročník: 1. Marek Novák 8.B (18 b.), 2. Radko Čoros 8.A (16 b.) 

 

 

21.11.2006

Dňa 21.11.2006 sa v CVČ v Sečovciach uskutočnila vedomostná súťaž pre žiakov 4. ročníkov ZŠ, pod názvom "VESMÍR A SLNEČNÁ SÚSTAVA". Našu školu reprezentovali dve dvojčlenné družstvá v zložení: Daniela Sabová, Branislav Hurčík zo IV.A a Alžbeta Benedeková, Vladimír Kovaľčin zo IV.B. Družstvo zo IV.A obsadilo 2. miesto a družstvo zo IV.B obsadilo 4. miesto. Žiakom blahoželáme a triednym učiteľkám ďakujeme za prípravu žiakov na súťaž. 

 

15.11.2006

sa uskutočnila okresná súťaž "Zemplín špiva a hutori" v MsKS v Trebišove. Našu školu úspešne reprezentovali v sólovom speve v kategórii žiaci 1. - 3. ročník Princzová Barbora - 4. miesto, v kategórii žiaci 4. - 6. ročník Benedeková Alžbeta - 1. miesto. 

Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 

15.11.2006

Fotogaléria - Imatrikulácia   Dňa 15.11.2006 sa konala v našej telocvični IMATRIKULAČNÁ SLÁVNOSŤ. Starší žiaci prijali najmladších žiakov medzi seba. Pasovanie za prvákov sa uskutočnilo pod vedením p. zástupkyne Mgr. Rabatinovej. Kultúrny program, rôzne súťaže pre spestrenie pripravil žiacky parlament pri našej škole. 

Fotogaléria - 3.A trieda Deň jabĺka

Fotogaléria - Memoriál Marie Zavarskej

Fotogaléria - Dní mesta - námestie 

                                       súťaž vo varení guľášu

 

 

V októbri pri príležitosti mesiaca úcty k starším pripravili mladší žiaci pod vedením svojich triednych učiteliek kultúrny program pre pre starých rodičov v školskej klubovni.

Fotogaléria:

Kultúrny program pri príležitosti Október - mesiac úcty k starším 

 

IMGA0180.JPG (113232 bytes) IMGA0118.JPG (113167 bytes) IMGA0144.JPG (111838 bytes) IMGA0145.JPG (112568 bytes)
IMGA0146.JPG (113104 bytes) IMGA0148.JPG (112498 bytes) IMGA0149.JPG (114180 bytes) IMGA0150.JPG (112030 bytes)
IMGA0152.JPG (112531 bytes) IMGA0155.JPG (111909 bytes) IMGA0157.JPG (112297 bytes) IMGA0161.JPG (113085 bytes)
IMGA0165.JPG (113995 bytes) IMGA0170.JPG (112960 bytes) IMGA0171.JPG (112707 bytes)  

 

30.10.2006

Vyhodnotenie zberu gaštanov:

Triedy:

 1. miesto - 4.A 206,5 kg, 2. miesto - 2.A 188 kg, 3. miesto - 1.A - 154 kg

Jednotlivci:

1. miesto - Gedra Peter /2.A - 121 kg/, 2. miesto - Havrilová Lucia /4.A - 113 kg/, 3. miesto - Madarová Helena /7.B - 73 kg/

 

30. 6. 2006

Nové ! Chválime najlepších žiakov v II.polroku za výborný prospech, dochádzku a správanie:

2.A – Dobošová Martina, Hrinda Dominik, Kaňuchová Kristína, Korytková Mária, Onuščák Matej, Ovčarik Štefan, Sabová Sára, Schrott Marián Tomáš, Slávik Jakub

2.B Danková Dáša, Focková Veronika, Kobzoš Samuel, Kolesárová Dáša, Princzová Barbora, Tkáč Matúš, Vargovčíková Kristína

3.A –  Bušová Nikola, Ferenčíková Františka,Hurčík Branislav, Lukáč Adam,Novotná Dominika,Pristášová Denisa, Sabová Daniela,

3.B – Benedeková Alžbeta, Prítoková Alexandra, Kovalčin Vladimír,

4.A – Bérešová Natália, Hrustičová Henrieta, Nahajová Eva, Sabol Jakub, Šajbelová Marta

5.A – Gašpar Martin, Koritková Mária, Lorincová Lenka, Sedláková Jaroslava

5.B – Bérešová Simona, Kocanová Anna, Slotová Alžbeta

6.A – Džubanská Renáta, Kocurová Radka, Koritková Michaela, Oboril Kamil, Pačutová Cecília

6.B – Antoliková Ivana, Madarová Helena

7.A – Benedeková Miriam, Danková Dana, Lukáč Patrik, Pokrivňák Juraj, Sedlák Marian

7.B – Hazuchová Miroslava, Kmecová Nikola, Novotná Veronika, Štefan Dávid

8.A – Bacso Lukáš

8.B – Čižmárová Lenka, Drabinová Simona, Princzová Bibiána

9.A – Béreš Marcel, Kovalčinová Tatiana, Lajčáková Jana, Oborilová Ina, Winklerová Zuzana

9.C – Focková Miroslava, Kordiaková Mária

Za zber papiera pochvala riaditeľom školy:

 triedy: 1. miesto - 3.A /tr. uč. Danková/, 2. miesto- 2.A /tr. uč. Maszkáľová/, 3.miesto - 5.B /tr. uč. Kaňuchová/

Za jednotlivcov: 1. miesto - Kopilová Monika – 3.A, 2. miesto -  Sabová Daniela – 3.A, 3. miesto - Slotová Alžbeta – 5.B

Za zber plast. fliaš: 1. miesto - 3.A, 2. miesto - 1.A, 3. miesto - 1.B

Jednotlivci: 1. miesto - Gedra Peter – 1.A, 2. miesto - Lukáč Adam – 3.A, 3. miesto - Lengyel Tomáš – 3.A

                                                 späť

 

 

 

 

25.06.2006 

1. miesto na krajskom kole - Lichvarčík Lukáš

Vo štvrtok 22.6.2006 v Košiciach na krajskom kole postupovej bežeckej súťaže "Hľadáme nového Jozefa Plachého" Lichvarčík Lukáš, žiak 7.B triedy získal 1. miesto. Školu reprezentovala v kategórii dievčat Benedeková Miriam - žiačka 7.A

V celkovom hodnotení naša škola získala II. miesto.

Blahoželáme našim úspešným reprezentantom!

Lukášovi prajeme veľa úspechov na celoštátnom kole. 

 

 

 

Nové 25.06.2006 

Družstvo 7.ročníka - Besterciová Justína, Čoros Radko, Havrila Dominik (všetci 7.A), Novák Marek (7.B) - získalo 1. miesto v súťaži Dobývanie pevnosti Centrad, ktoré organizovalo CVČ v Sečovciach. 

 

Nové 25.06.2006

Úspechy našich žiakov v speváckych súťažiach na okresnom kole:

 

Benedeková Alžbeta - 1. miesto v okresnej súťaži /1. kategória/ Slávik Slovenska 2006

 

Šimková Anna - získala cenu poroty v 2. kategórii Slávik Slovenska 2006.

 

Benedeková Alžbeta - 2. miesto v 2. kategórii Slovanská pieseň 2006 

 

 

26.5.2006 

 

Výsledky 45. ročníka Poddargovských hier žiakov /phz45.xls/

 

PIC_0055.JPG (59674 bytes) PIC_0059.JPG (62496 bytes) PIC_0063.JPG (62340 bytes) PIC_0077.JPG (63343 bytes)
PIC_0079.JPG (64793 bytes) PIC_0080.JPG (63442 bytes) PIC_0085.JPG (64526 bytes) PIC_0112.JPG (64834 bytes)
PIC_0113.JPG (64149 bytes) PIC_0114.JPG (63714 bytes) PIC_0115.JPG (64591 bytes) PIC_0120.JPG (62178 bytes)
PIC_0121.JPG (64203 bytes) PIC_0122.JPG (59565 bytes) PIC_0133.JPG (59130 bytes) PIC_0137.JPG (56777 bytes)

 

 

15.5.2006 

Deň matiek

 

                                                                                                      späť

 

22.4.2006

Pozvánka na 45. ročník Poddargovských hier žiakov v atletike - 25.5.2006, v malom futbale chlapcov a hádzanej dievčat - 26.5.2006.

Pozvánka (pozvanka.doc)

Propozície a prihláška (propozicie.doc)

Časový harmonogram (casovy harmonogram.doc) 

 

13.4.2006

Deň učiteľov - 6.4.2006 sa uskutočnilo prijatie učiteľov zo škôl a školských zariadení primátorkou mesta RNDr. Bérešovou Monikou na Mestskom úrade v Sečovciach pri príležitosti Dňa učiteľov

 

 

 

                                                                                               späť

 

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo sa uskutočnilo 3.4.2006

Vyhodnotenie /členovia poroty: Mgr. Madárová, Mgr. Vincenčíková, Mgr. Hohošová/:

1.kategória - poézia: 1. Princzová Barbora (2.B), 2. Prítoková Alexandra (3.B), 3. Bušová Nikola (3.A)

1. kategória - próza: 1. Ferenčíková Františka (3.A), 2. Sabová Daniela (3.A), Benedeková Alžbeta (3.B), 3. Bérešová Natália (4.A), Slávik Jakub (2.A)

2.kategória - poézia: 1. Benedeková Miriam (7.A), 2. Šimko Radoslav (6.B), 3. Madarová Helena (6.B)

2. kategória - próza: 1. Oboril Kamil (6.A), 2. Džubanská Renáta (6.A), Bérešová Simona (5.B), 3: Danková Dana (7.A), Lajčáková Ivana (6.A)

3. kategória - poézia: 1. Princzová Bibiána (8.B), 2. Tkáč Peter (8.B), 3. Blanárová Cecília (9.A), Koscelanská Ivana (9.A)

3. kategória - próza: 1. Lajčáková Jana (9.A), 2. Urbanová Zuzana (9.B) 

Víťazi budú našu školu reprezentovať na obvodovom kole v Trebišove dňa 19.4.2006.

Foto nájdete tu!

 späť

 

16.3.2006

KLOKAN - medzinárodná matematická súťaž

- zapojilo sa 50 žiakov od 2. ročníka po 9. ročník.

Najúspešnejší boli: 

2.ročník - Kolesárová 90 b., Tkáč 90 b., Slávik 84 b., Princzová 84 b., Ovčarik 80 b., Kaňuchová 80 b.

3. ročník - Benedeková 71 b., Prítoková 71 b., Hurčík 70 b., 

4. ročník - Borošová 60 b., Sabol  55 b., Tomko 47 b.,

5. ročník - Slotová 85 b., Kocanová 70 b., Bérešová 55 b., Gašpar 55 b.,

6. ročník - Madárová 72 b., Fecko 67 b., Korytková 58 b.,

7. ročník - Pokrivňák 76 b., Novák 70 b., Štefan 63 b.,

8. ročník - Baron 68 b., Miňo 54 b., Princzová 54 b.,

9. ročník - Ferenčík 68 b., Moroz 68 b., Kaňuch  65 b.,

 

 

klokan1.jpg (114020 bytes)    klokan3.jpg (113784 bytes)    klokan4.jpg (112169 bytes)    klokan5.jpg (112647 bytes)    klokan6.jpg (113596 bytes)    klokan7.jpg (112468 bytes)    klokan8.jpg (114732 bytes)    klokan9.jpg (114107 bytes)    klokan10.jpg (114608 bytes)

                                                     späť

16.3.2006

  Úspechy našich žiakov vo výtvarných súťažiach:

Mária Ščerbáková 9.A - získala 2. miesto v 3. kategórii na okresnom kole výtvarnej súťaže Dúha 2006 s témou Naše farebné sny 

Adam Lukáč 3.A - získal 2. miesto v 2. kategórii na okresnom kole výtvarnej súťaže Vesmír očami detí s názvom práce Let do neznáma

Ďalšie práce našich žiakov vystavené vo Vlastivednom múzeu v Trebišove:

Benedeková Alžbeta, Sabová Daniela, Bušová Nikola, Pristášová Denisa

Tóth Lukáš, Ferenčík Jozef, Pavol Hudák

 Blahoželáme!

 

24.2.2006

Nové ! Karneval

karneval1.jpg (115595 bytes)    karneval2.jpg (114571 bytes)    karneval3.jpg (115366 bytes)    karneval4.jpg (112615 bytes)    karneval5.jpg (115004 bytes)    karneval7.jpg (114819 bytes)    karneval8.jpg (112215 bytes)    karneval9.jpg (113146 bytes)    karneval10.jpg (112857 bytes)    karneval11.jpg (111547 bytes)    karneval12.jpg (113521 bytes)    karneval13.jpg (111478 bytes)    karneval14.jpg (112851 bytes)    karneval15.jpg (113546 bytes)    karneval16.jpg (114299 bytes)    karneval17.jpg (113687 bytes)    karneval18.jpg (112894 bytes)    karneval19.jpg (113740 bytes)    karneval21.jpg (115013 bytes)    karneval22.jpg (116271 bytes)

                                                 späť

 

24.2.2006

Nové ! Družstvo 6.B - Antolíková Ivana, Madarová Helena - získalo 1. miesto vo vedomostnej súťaži "Dvaja z jednej lavice", ktoré organizoval CVČ v Sečovciach.

 

24.2.2006

Nové ! Beseda so žiakmi o ochrane životného prostredia s Ing. Marcelom Suškom

susko1.jpg (65583 bytes)    susko2.jpg (66576 bytes)    susko3.jpg (65420 bytes)    susko4.jpg (66667 bytes)    susko5.jpg (66634 bytes)    susko6.jpg (68982 bytes)

                                                 späť

24.2.2006

Nové ! Zimné radovánky - 3. ročník

zimrad1.jpg (56127 bytes)    zimrad2.jpg (56002 bytes)    zimrad3.jpg (64400 bytes)    zimrad4.jpg (63085 bytes)    zimrad5.jpg (59558 bytes)    zimrad6.jpg (67511 bytes)    zimrad7.jpg (64394 bytes)    zimrad8.jpg (66748 bytes)    zimrad9.jpg (67415 bytes)    zimrad10.jpg (61872 bytes)    zimrad11.jpg (67407 bytes)    zimrad12.jpg (64328 bytes)    zimrad13.jpg (64651 bytes)    zimrad14.jpg (60879 bytes)    zimrad15.jpg (66324 bytes)

                                                      späť

24.2.2006

Nové ! 15. ročník halového turnaja v malom futbale pre chlapcov 5. - 6. roč.sa konal v športovej hale v Sečovciach, ktorého sa zúčastnilo spolu 10 družstiev: : 2 družstvá z Maďarska / Detk, Budapest/, Košice, Vojčice, Parchovany, Zemplínska Teplica, Čerhov, 3 sečovské školy - 8-ročné gymnázium, ZŠ Komenského, ZŠ Obchodná.

Družstvo ZŠ Komenského Sečovce postúpilo do finále, kde prehralo s Detkom 0:1 a obsadili veľmi pekné 2. miesto.

Zloženie družstva: Harvan Jakub, Fenár Miroslav, Ferenčík Marek, Kondáš Róbert, Kuruc Pavol, Dudáš Marek, Hoľan Peter, Tomko Tomáš, Danko Ivan, Bajus Stanislav 

Tréner: Mgr. Haščák Igor

futbal1.jpg (110111 bytes)    futbal2.jpg (112649 bytes)    futbal3.jpg (112614 bytes)    futbal4.jpg (114979 bytes)    futbal5.jpg (111726 bytes)    futbal6.jpg (114619 bytes)

Blahoželáme chlapcom!

                                                        späť

20.2.2006

Nové ! Valentínsky turnaj v hádzanej dievčat 

Miesto: telocvičňa ZŠ Obchodná

1. miesto - ZŠ Komenského Sečovce

Zloženie družstva: Feriancová Jana, Slivová Lucia, Besterciová Justína, Urbanová Zuzana, Marcinková Michaela, Škvarkovská Jana, Hazuchová Miroslava, Benedeková Miriam, Danková Dana, Mňahunčáková Júlia, Princzová Bibiána

Tréner družstva: PaedDr. Danková Marta 

Dievčatám blahoželáme!

                                                      späť

9.2. - 11.2.2006

Nové ! 2-dňového pracovného stretnutia na Zemplínskej Šírave vo vojenskej zotavovni sa zúčastnili 20 žiaci 8. ročníka, ktorí sú zapojení do projektu "Vyberám si povolanie" podporovaný ESF /spolu s 15 žiakmi zo ZŠ Obchodnej a 15 žiakmi zo ZŠ Parchovany/ 

Téma pracovného stretnutia bola – Tréning rozvoja kľúčových kompetencií k projektu „Vyberám si povolanie“. 

projekt.jpg (112947 bytes)    projekt12.jpg (114060 bytes)    projekt8.jpg (113564 bytes)    projekt6.jpg (114197 bytes)    projekt4.jpg (114978 bytes)    projekt7.jpg (113950 bytes)    projekt11.jpg (112013 bytes)    projekt14.jpg (112791 bytes)    projekt16.jpg (115967 bytes)    projekt17.jpg (111875 bytes)    projekt18.jpg (111926 bytes)    projekt20.jpg (112514 bytes)

                                                      

 

 

 

 

                                                          späť

 

 

31.1.2006

Nové ! Chválime najlepších žiakov v I.polroku za výborný prospech, dochádzku a správanie:

2.A - Dobošová, Hrinda, Kaňuchová, Korytková, Krištová, Onuščák, Ovčarik, Sabová, Schrott, Slávik

2.B - Danková, Fedorčáková, Focková, Kobzoš, Kolesárová, Princzová, Raniak, Tkáč, Vargovčíková, Vojtek

3.A - Bušová, Ferenčíková, Havrilová, Hurčík, Lukáč, Novotná, Pristášová, Sabová Daniela

3.B - Kovalčin, Prítoková

4.A - Bajus, Bérešová Natália, Besterciová, Hrustičová, Nahajová, Sabol, Szabó, Šajbelová, Tomko

5.A - Gašpar, Koritková, Lörincová,Sedláková

5.B - Bérešová Simona, Kocanová, Slotová

6.A - Bérešová Marianna, Kocurová,Koritková, Oboril

6.B - Antoliková, Madarová, 

7.A - Benedeková, Danková, Lukáč, Pokrivňák, Sedlák

7.B - Kmecová, Novotná

8.B - Popovičová

9.A - Béreš, Kovalčinová, Lajčáková, Oborilová, Winklerová

9.C - Kordiaková

                                                     späť

 

 27.1.2006

Žiaci na vybíjanej

 

vybij1.jpg (69084 bytes)    vybij2.jpg (68145 bytes)    vybij3.jpg (69910 bytes)    vybij4.jpg (68577 bytes)    vybij5.jpg (68914 bytes)    vybij6.jpg (69348 bytes)    vybij7.jpg (69183 bytes)    vybij8.jpg (68219 bytes)

                                                      späť

 

15.1.2006

Slávnostný zápis do 1. ročníka

 

zapis2005 001.jpg (60122 bytes)    zapis2005 002.jpg (58705 bytes)    zapis2005 003.jpg (58838 bytes)    zapis2005 005.jpg (60524 bytes)    zapis2005 006.jpg (56213 bytes)    zapis2005 007.jpg (55972 bytes)    zapis2005 008.jpg (56565 bytes)    zapis2005 009.jpg (56407 bytes)    zapis2005 010.jpg (56490 bytes)    zapis2005 011.jpg (60526 bytes)    zapis2005 013.jpg (60296 bytes)    zapis2005 014.jpg (56034 bytes)    zapis2005 015.jpg (56115 bytes)    zapis2005012.jpg (60764 bytes)

                                                    späť

10.1.2006

Nové ! Navštívili sme divadelné predstavenie

 

Divadelné predstavenie v Štátnom divadle v Košiciach bolo vhodnou motiváciou pre žiakov ZŠ na Ulici Komenského k príprave blížiacej sa súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Mladších žiakov uchvátila nezbedná postavička dreveného panáčika Pinocchia od Carla Callodiho v réžii Dušana Bajina. Autor pri písaní diela dal rozlet svojej fantázii a podarilo sa mu plne stotožniť s detskou dušou.

Starším žiakom sme z ponuky divadla vybrali hudobnú komédiu Charleyho teta a určite sme výber neoľutovali. Réžiu bravúrne zvládol Martin Kákoš. Samotná atmosféra divadla, vynikajúci a zaujímavý výber hry, výborné výkony hercov zanechali v srdiečkach detí nezabudnuteľný a neočakávaný zážitok. Dej deti úplne pohltili. Pri humorných situáciách, ktoré sa prelínali počas celého predstavenia, nedočkavé očká žiarili radosťou z očakávanej udalosti a úprimný úsmev nezmizol z tvárí detí počas celého predstavenia.

Divadelné predstavenie splnilo svoj účel, deti si odnášali hlboký umelecký zážitok.  

                                                    späť

21.12.2005

Vianočná akadémia v MsKS 20.12.2005

PIC_0037.JPG (72437 bytes)    PIC_0038.JPG (70777 bytes)    PIC_0041.JPG (71862 bytes)    PIC_0043.JPG (77905 bytes)    PIC_0044.JPG (70590 bytes)    PIC_0045.JPG (63148 bytes)    PIC_0048.JPG (41568 bytes)    PIC_0050.JPG (44490 bytes)    PIC_0051.JPG (72674 bytes)    PIC_0052.JPG (38782 bytes)    PIC_0053.JPG (57506 bytes)    PIC_0054.JPG (39321 bytes)    PIC_0055.JPG (86589 bytes)     PIC_0057.JPG (42366 bytes)    PIC_0061.JPG (61918 bytes)    PIC_0069.JPG (53378 bytes)

                                                    späť

 

Mikuláš v našej škole

 

PIC_0007.JPG (72558 bytes)    PIC_0008.JPG (77135 bytes)    PIC_0011.JPG (73094 bytes)     PIC_0012.JPG (61462 bytes)    PIC_0016.JPG (63770 bytes)

                                                späť

 

25.11.2005

 

Slovenská asociácia športu na školách /SAŠŠ/ organizovala dňa 24.11.2005 v športovej hale v Sečovciach okresné kolo v hádzanej starších žiačok . Na tomto podujatí získali žiačky našej školy 1.miesto a postupujú do krajského kola.

 

PIC_0012.JPG (88570 bytes)

Školu reprezentovali tieto žiačky:

Slivová Lucia /12 gólov/, Marcinková Michaela /12/, Urbanová Zuzana /9/, Danková Dana /7/, Benedeková Miriam /5/, Škvarkovská Jana /4/, Hazuchová Miroslava /2/, Besterciová Justína /1/, Feriancová Jana, Mňahunčáková Júlia, Princzová Bibiána

 

Ďakujeme dievčatám za úspešnú reprezentáciu našej školy, držíme palce na krajskom kole, želáme veľa ďalších športových úspechov.

                                                               späť

17.11.2005

 

CVČ v Sečovciach tradične organizuje hádzanársky turnaj mladších žiačok pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu. Naše hádzanárky obsadili 1. miesto.

Výsledná tabuľka:

1.miesto: ZŠ Sečovce ul. Komenského

2.miesto: ZŠ Sečovce ul. Obchodná

3.miesto: ZŠ Zempl. Teplica

4.miesto: ZŠ Jenisejská Košice

5.miesto: ZŠ Okružná Michalovce

Našu školu reperezentovali:

Benedeková Miriam, Besterciová Justína, Danková Dana, Hazuchová Miriam, Novotná Veronika, Antoliková Ivana, Lambertová Michaela, Klapáková Miroslava, Bérešová Marianna, Kocúrová Radka, Demková Martina

 

Ďakujeme dievčatám za úspešnú reprezentáciu našej školy, želáme veľa športových úspechov.

.

15.11.2005

Pohľady do obnovených telocviční 

 

PIC_0029.JPG (83778 bytes)      PIC_0025.JPG (86721 bytes)      PIC_0024.JPG (77860 bytes)      PIC_0023.JPG (78079 bytes)      PIC_0044.JPG (49229 bytes)      PIC_0043.JPG (47226 bytes)      PIC_0042.JPG (48348 bytes)

 

13.11.2005

3.ročník na plaveckom 

V dňoch 8.11. - 11.11.2005 žiaci 3. ročníka sa zúčastnili plaveckého výcviku v Trebišove na plavárni ZŠ Gorkého.

 

PIC_0038.JPG (156400 bytes)      PIC_0036.JPG (157483 bytes)      PIC_0035.JPG (155199 bytes)      PIC_0034.JPG (160900 bytes)      PIC_0033.JPG (159371 bytes)

 

4.11.2005

Druháci na vyučovaní prvouky 

Žiaci druhého ročníka sa popri výučbe o zdravej výžive o ovocí a zelenine venujú aj praktickým činnostiam v školskej kuchynke. Na fotografiách vidíme žiakov so svojimi vlastnoručne vyrobenými zeleninovými šalátmi a ovocnými tanierikmi. Svoje "výtvory" si navzájom ponúkli a ochutnávali.  

 

PIC_0003.JPG (164202 bytes)      PIC_0006.JPG (163138 bytes)     PIC_0005.JPG (159325 bytes)     PIC_0002.JPG (163023 bytes)      DSC00439.jpg (110815 bytes)     DSC00444.jpg (74208 bytes)      DSC00441.jpg (34122 bytes)

 

4.11 2005

Timravina studnička - Regionálne osvetové stredisko v Trebišove dňa 27.10.2005 po prvýkrát usporiadalo okresnú súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy pod názvom "Timravina studnička" venovanú na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy. 

Žiaci našej školy v okresnej súťaži obsadili:

v I. kategórii      Betka Benedeková, žiačka 3.B triedy 2. miesto   /pripravila p.uč. Frajtová/

v II. kategórii     Kamil Oboril, žiak 6.A triedy 2. miesto   /pripravila p. uč. Madárová/

Cieľom súťaže bolo poznať krásu pôvodnej slovenskej literárnej tvorby a podnietiť mládež k záujmu o literatúru a umelecký prednes.

Riaditeľstvo školy vyjadruje poďakovanie Betke a Kamilovi za úspešnú a vzornú reprezentáciu školy.

 

                                                 

 

späť

 

28.10.2005

Vyhodnotenie zberu gaštanov:

Najlepší jednotlivci: 

1. Prítoková - 3.B trieda 66 kg

2. Gedra - 1.A trieda 44,5 kg

3. Slotová - 5.B trieda 35 kg

4. Slávik - 2.A trieda 31 kg

Najlepšie triedy:

1. 3.A /tr. uč. Danková/ - 124 kg

2. 3.B /tr. uč. Frajtová/ - 122 kg

3. 1.A /tr. uč. Vincenčíková/ - 104,5 kg

4. 2.B /tr. uč. Jurková/ - 89,5 kg

5. 2.A /tr. uč. Maszkáľová/ - 59,5 kg

6.-7. 5.B /tr. uč. Kaňuchová/ - 52 kg

6.-7. 6.B /tr. uč. Madárová/ - 52 kg

8. 4.A /tr. uč. Kočišová/ - 35,5 kg

9.5.A /tr. uč. Slotová/ - 33 kg

10. 1.B /tr. uč. Vatrálová/ - 22,5 kg

11. 8.A /tr. uč. Kožuchová/ - 11,5 kg

 

späť

 

19.10.2005

Rodičovské združenie - plenárne a triedne

Voľba nového výboru: 

predseda - Ing. Kočiško

hospodár: Gašparová

členovia: Mgr. Sláviková, Lajčáková, Miňová

Uznesenie:

Schvaľuje:

1.Nových členov do Rady školy: p Ferenčík, p Benedeková, p.Lajčáková 

2. Štatút rodičovského združenia 

3. Rozpočet rodičovského združenia

 

                                            

19.10.2005

Stretnutie s rodičmi, ktorých deti sú zapojení do projektu "Vyberám si povolanie".

Bližšie informácie o projekte na stránkach projektu:

 

25.9.2005

Vzdelávacie poukazy - posledný termín odovzdávania vzdelávacích poukazov je 29.9.2005

Zoznam záujmových krúžkov:

 

5.9.2005

Slávnostné otvorenie nového školského roka sa uskutočnilo dňa 5. septembra 2005 /pondelok/ o 9.00 hod. pred budovou školy. 

 21.7.2005  Minihandbal cup - turnaj na ihrisku ZŠ Komenského Sečovce - fotografie

30.6.2005   Pochvaly za výborný prospech                                                            

Úspechy našich žiakov v súťažiach v školskom roku 2004/2005

10.6.2005 - Dní Mesta - Majstrovstvá vo varení guľášu

27.5.2005 - Výsledky 44. ročníka Poddargovských hier žiakov

30.5.2005 - Fotografie tried 2004 - nové /jún 2005/

10.4.2005 - Deň učiteľov

Hviezdoslavov Kubín

Školský klub - uskutočnené akcie

Klokan2005 -medzinárodná matematická súťaž - výsledky a fotografie zo školského kola

Fotografie zo slávnostného zápisu nájdete tu.