EURÓPA V ŠKOLE 2011

 

         Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodného projektu Európa v škole, ktorý sa tento rok nesie v znamení motta : „ MLÁDEŽ A DOBROVOĽNÍCTVO.“  Po úspechoch v minulom ročníku, keď žiaci našej školy získali prvé tri miesta v 1. kategórii a 3. miesto v 3. kategórii, sa do tejto súťaže zapojilo v tomto školskom roku podstatne viac žiakov.

         Z prvého stupňa to boli výtvarné práce prváčikov, ktorých koordinovala Mgr. Monika Sojková a štvrtákov pod vedením PaedDr. Marty Dankovej.

         Žiaci 2. stupňa sa do súťaže zapojili tak isto. Svoje názory k danej téme vyjadrili v literárnych prácach lyrického charakteru, pripravili rôzne prezentácie a iné multimediálne práce. Žiakov usmerňovali vyučujúce slovenského jazyka a informatiky, ktoré im v prípade potreby poradili alebo pomohli.

         Aj v tomto školskom roku sme boli úspešní tak ako v minulom.

Výsledky obvodového kola  :

Výtvarné práce :

1. kategória

1. miesto : Patrik Varga - I.A

3. miesto : Kristína Tomková -  IV. A

2. kategória

2. miesto : Katarína Strenková –IV. A

Multimediálne práce :

2. kategória

1.  miesto Valentín Kundrát – VI.A

2. miesto Nikola Maťašová – VI. A

3. kategória

1. miesto : Vladimír Kovalčin – VIII. A

Literárne práce :

3. kategória

1. miesto : Dáša Danková -  VII.A

2. miesto : Dáša Kolesárová  - VII.A

3. miesto : Veronika Focková  - VII.A  

 

Európa v škole 2010

 

Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do medzinárodného projektu Európa v škole. Ide o projekt spojený so súťažou, je určený deťom a mládeži vo veku od 6 do 19 rokov. Projekt je organizovaný v 36 krajinách Európy pod záštitou medzinárodných organizácií. Cieľom je zapojiť sa do šírenia myšlienok európskej spolupráce a vzájomného porozumenia medzi národmi Európy.

Žiaci našej školy sa do projektu zapoja svojimi výtvarnými prácami na 1. stupni a literárnou tvorbou na 2. stupni. Pre jednotlivé kategórie sú určené témy, ktoré boli výtvarne a literárne spracované v etapách. Najlepšie práce školského kola postúpili do okresného kola.

 

Projekt prebiehal na škole v etapách:

  1. - október – november 2009 – zhotovenie nástenky k projektu, vyvesenie plagátu s mottom a témami 57. ročníka, vybratie tém pre jednotlivé kategórie
  2. - november – december 2009 – zaradenie tém do vyučovacích programov, diskusie o témach na vyučovacích hodinách – hodina materinského jazyka a literatúry, počúvanie rozprávky O troch grošoch – rozbor rozprávky (postavy, dej, zápletka, vyvrcholenie deja) – téma I. kategórie

            - príprava žiačky Tímey Vargovej z 3.A triedy na školské kolo súťaže Šaliansky Maťko – próza O troch grošoch

  1. - december 2009 – január 2010 – hodiny výtvarnej výchovy – ilustrácie počúvanej rozprávky, čítaného  textu a prednesu

            - školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko – Tímea Vargová získala s prózou O troch grošoch 1.miesto a postúpila na obvodové kolo do Trebišova

            - príprava literárnych prác na druhom stupni

  1. - do 12. februára 2010 – príprava, realizácia a dokončenie prác

            - vystúpenia prešovského Divadla Portál – komorné divadlo bez opony s rozprávkou O troch grošoch

            - školské kolo – výstava výtvarných prác a výber najlepších prác do okresného kola – 1.stupeň, na 2.stupni – výber literárnych prác

            - označenie prác, vyplnenie prihlášok a zaslanie do okresného kola

 

Dúfame, že naša snaha pri realizácii tohto projektu bude úspešná v okresnom kole a netrpezlivo budeme čakať na jeho výsledky.

 

  PaedDr. Marta Danková, koordinátorka projektu